Tuncel, tahliye i?in kesin sonu?lar? bekliyor

?stanbul?dan milletvekili se?ilen ve halen tutuklu bulunan Bin Umut Adaylar?ndan Sebahat Tuncel, Meclis?e girmeye hak kazand?.


?stanbul?dan milletvekili se?ilen ve halen tutuklu bulunan Bin Umut Adaylar?ndan Sebahat Tuncel, Meclis?e girmeye hak kazand?. Anayasa?n?n dokunulmazl??? d?zenleyen maddesine g?re Tuncel?e yarg?lama tedbirlerinin uygulanamayaca??n? belirten Avukat Baran Do?an, ?Bu nedenle m?vekkilim Sebahat Tuncel cezaevinden ??kar?l?p Meclis?e g?nderilmeli? dedi.
Gebze M Tipi Cezaevi?nde tutuklu bulunan Sebahat Tuncel, yakla??k 90 bin oy alarak Meclis?e girmeye hak kazand?. Tuncel?in Meclis?e girmesi y?n?nde herhangi bir yasal engel olmad???, ancak serbest b?rak?lmas? i?in se?im kurulunun kesin sonu?lar?n?n beklenece?i belirtiliyor.
Tuncel?in avukatlar?ndan Baran Do?an, tutuklulu?un ?tedbir? olmas? nedeni ile Tuncel?in h?l? cezaevinde oldu?unu s?yledi.
Anayasa?n?n dokunulmazl??? d?zenleyen 83. maddesine dikkat ?eken Do?an, s?z konusu maddeye g?re milletvekili se?ilenler hakk?nda yarg?lama tedbirlerinin uygulanamayaca??n? kaydetti. Do?an, ?Bu nedenle m?vekkilim Sebahat Tuncel cezaevinden ??kar?l?p Meclis?e g?nderilmeli? dedi.
Mahkemeye ba?vuruda bulunmak ve yasal s?reci ba?latmak i?in Se?im Kurulu?ndan ??kacak net sonu?lar?n beklenmesi gerekti?ini ifade eden Do?an, ??l se?im kurulunun se?imleri kesinle?mesi i?in itiraz s?re?leri var. Bu itiraz s?resi, yani 3 g?n ge?tikten sonra kurul taraf?ndan bize, Sebahat Tuncel?in se?ildi?ine ili?kin resmi bir yaz? verilecek. Biz bu belge ile mahkemeye gidece?iz? diye konu?tu.
Sebahat Tuncel, 5 Kas?m 2006 tarihinde DTP Ba?c?lar ?l?e ?rg?t? binas?na ?PKK y?neticileri toplant? yap?yor? gerek?esi ile yap?lan bask?nda g?zalt?na al?nm?? ve bir ?itiraf???n?n ifadeleri nedeni ile ?rg?te ?yelik iddias?yla tutuklanm??t?. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net