Tekstil g?r??meleri ikramiyede t?kand?

Tekstil grup s?zle?me g?r??meleri, patronlar?n ?i?e yeni girenlere ikramiye verilmesin? dayatmas? nedeniyle t?kand?


Tekstil patronlar? ile i??i sendikalar? aras?nda s?rd?r?len grup toplus?zle?me g?r??meleri patronlar?n dayatmalar? nedeniyle t?kand?. TEKS?F, D?SK/Tekstil ve ?z ?plik-?? sendikalar?na ?ye yakla??k 25 bin i??iyi kapsayan grup toplus?zle?me g?r??melerinde, bu hafta arabulucu raporunun a??klanmas? bekleniyor. Raporun a??klanmas?n?n ard?ndan 6 i? g?n? i?inde grev kararlar? al?nacak.
?cretler, ikramiyeler ve ?al??ma ko?ullar?n? belirleyen maddeler ba?ta olmak ?zere anla?ma sa?layamayan sendikalar, ?zellikle ikramiyelerin kald?r?lmas?n? kabul etmelerinin m?mk?n olmad???n? a??klad?lar. Patronlar ise ge?en d?nem yeni i?e girenler i?in 2?ye indirdikleri ikramiyeleri, bu d?nem tamamen kald?rmak istiyor.
Yeni girenlere ikramiye vermiyorlar
TEKS?F Genel Ba?kan? Nazmi Irgat, g?r??melere h?zl? ba?lad?klar?n? ancak hi? mesafe kat edemediklerini kaydetti.
Ge?en d?nem oldu?u gibi bu d?nem de her alt? aylar i?in y?zde 6 zam talep ettiklerini belirten Irgat, ?Ancak bu teklifimize kar??l?k patronlar ilk alt? ay zam yapmayarak, ikinci, ???nc? ve d?rd?nc? alt? aylar i?in y?zde 3 oran?nda zam teklifi verdiler? diye konu?tu.
Bu y?l erken bitirmek ad?na ge?en d?nemki rakamlar? talep ettiklerini belirten Irgat, ikramiyeler konusunda da ge?en d?nemki maddenin aynen korunmas?n? istediklerini kaydetti.
?En ?nemli a?maz?m?z patronlar yeni girenlere ikramiye vermek istiyorlar. B?ylece ?? ?e?it ?cret olu?acak. Bu nedenle anla?mam?z s?z konusu olmad?. Resmi arabulucu raporundan sonra grev karar? alaca??z? diyen Irgat, ortalama ?cretlerin 783 YTL civar?nda oldu?unu, talep ettikleri oranlar?n da y?ksek olmad???n? s?yledi.
Olmazsa olmazlarda birle?meliyiz
D?SK/Tekstil Genel Sekreteri Muharrem K?l??, bu d?nemde kendileri i?in olmazsa olmaz maddeler oldu?unu, bunlar?n ge?en d?nemki s?zle?melerde 2.5?a indirilen ikramiyelerin tekrar 4?e ??kart?lmas? oldu?unu ifade etti.
G?r??melerin ?cret ve ?crete ba?l? maddeler ba?ta olmak ?zere esnek ?al??may? dayatan maddelerde de uyu?mazl??a gidildi?ini belirten K?l??, arabulucu ile yap?lan g?r??melerin de tamamland???n?, ?imdi arabulucu raporunun a??klanmas?n? beklediklerini kaydetti.
?Ge?mi? d?nem kriz dendi, biz sendikalar olarak biraz esnek davrand?k. Bu d?nem krizi bahane ederek g?r??me yapamayaca??m?z? s?yledik? diyen K?l??, patronlar?n ?maliyet? gerek?esini ileri s?rerek, bu hakk? tamamen kald?rmak istediklerini dile getirdi.
Esnek ?al??man?n kesinlikle kabul edilmeyece?ini belirten K?l??, patronlar?n son noktada eski s?zle?menin aynen kabul edilmesini isteyece?ini ifade etti. K?l??, ?cretler konusunda b?t?n alt? ayl?k dilimler i?in y?zde 10 teklifi verdiklerini dile getirdi. K?l??, y?zde 100 zaml? ?denen fazla mesai ?cretlerinin ise y?zde 50?ye indirilmesini ise kabul etmeyeceklerini s?yledi.
Di?er sendikalar ile ortak hareket etme konusundaki sorumuzu yan?tlayan K?l??, ??? sendika baz? platformlarda bir araya geldi?imizde ortak hareket edelim diyoruz. Ortak bir ?al??ma y?r?tmek istiyoruz ama bu y?nde bir ad?m at?lmad?. ?? sendikan?n ortakla?a bir g?r?nt? sa?lamas? gerekiyor. En az?ndan olmazsa olmaz maddelerde birle?meliyiz? diye konu?tu. (?stanbul/EVRENSEL)
G?khan Durmu?
www.evrensel.net