Hava-?? y?neticileri g?zalt?na al?nd?

Hava-?? Genel Ba?kan? Atilay Ay?in, T?rk Hava Yollar? (THY) ve THY Teknik A??de grev karar?n? asmalar?n?n ard?ndan ?yeleri ?zerindeki bask?lar?n artt???n? belirtti.


Hava-?? Genel Ba?kan? Atilay Ay?in, T?rk Hava Yollar? (THY) ve THY Teknik A??de grev karar?n? asmalar?n?n ard?ndan ?yeleri ?zerindeki bask?lar?n artt???n? belirtti.
Atat?rk Havaliman??nda bas?n mensuplar?n?n sorular?n? yan?tlayan Ay?in, grev karar?n?n as?lmas?n?n ard?ndan THY yetkililerinin ?yelerine bask? yapt???n? ifade etti.
??yelerimize kendi iradeleri d???nda ?Grev oylamas? istiyorum? yaz?l? bir evrak imzalat?yorlar? diyen Ay?in, ?B?ylelikle ?al??anlar?n say?s?n?n d?rtte birine ula?arak, grev karar?ndan vazge?ilmesi ve kendi istedikleri do?rultuda s?zle?me imzalatmay? ama?l?yorlar. Ama onlar?n zoruyla ?Grev oylamas? istiyorum? yaz?l? evrak? imzalayan ?yeler, bize gelerek zorla imza att?klar?na dair bir belge imzal?yorlar. Gerekirse su? duyurusunda bulunaca??z? diye konu?tu.
THY y?netiminin su? i?ledi?ini kaydeden Ay?in, sendika y?neticilerinin g?zalt?na al?nd???n?, i??ilerin bask? alt?nda tutulduklar?n? s?yledi. Ay?in, ?Sendikada ?rg?tlenme sekreteri olan Kaya Say?n, e?itim ve ?rg?tlenme uzman? Munzur Pekg?le?, e?itim sekreteri Engin Barut?u bu sabah havaliman?nda hi?bir gerek?e g?sterilmeden g?zalt?na al?nm??, daha sonra serbest b?rak?lm??lard?r. Karakoldan bize verilen bilgi ise THY avukatlar?ndan birinin gelip ?ikayette bulunmas?. Daha sonra bu ?ah?s kendi meselesi oldu?unu s?yleyerek ?ikayetinden vazge?mi?? dedi.
Ay?in, THY yetkililerinin ?al??anlar? kendi ?zg?r iradesiyle kullanmas? gereken bir hakk? zorla kulland?rmaya ?al??maktan ve bask? alt?nda imza toplamaktan vazge?mesi gerekti?ini, aksi halde kendilerine gelerek zorla belge imzalat?ld??? formlar?n? dolduran ?al??anlar?n bu formlar?n? savc?l??a g?t?receklerini s?zlerine ekledi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net