UZUN MESAFE

 • Ge?mi?in "?z?rl? olmay? kimse ister" yarg?s?ndaki toplumsal onay, konu yoksulluk oldu?unda ya da durum kimi vars?llarca gelir getirici bir kalem olarak alg?land???nda yerle?ik ortak kan?n?n h?zla de?i?ti?ini san?r?m sizler de fark ediyorsunuz.


  Ge?mi?in "?z?rl? olmay? kimse ister" yarg?s?ndaki toplumsal onay, konu yoksulluk oldu?unda ya da durum kimi vars?llarca gelir getirici bir kalem olarak alg?land???nda yerle?ik ortak kan?n?n h?zla de?i?ti?ini san?r?m sizler de fark ediyorsunuz. Son y?llarda "?z?rl? raporu" ba?vurular? hastane sa?l?k kurullar?n?n vazge?ilmez talepleri aras?na girdi. Bedava seyahat imkan? ve zaman zaman vergi, elektrik, su giderlerinde indirim olana?? bunu cazip k?l?yor. Buna bir de ?z?rl? ?ocuklar?n e?itiminde sosyal g?venlik kurumlar?n?n kapsay?c?l??? eklendi?inde say? daha da art?yor. Nimetlerinden yararlanmak ad?na kay?t alt?na al?nmak ?z?rl?ler i?in sa?l?k kurulu?lar?yla s?n?rl? de?il. Okullar bir ba?ka kay?t alan? olarak de?erlendiriliyor son zamanlarda.
  Devletin hallerinden sosyal haliyle yararlanmak g?ze kula?a ho? gelse de Ege'de yayg?n bir deyim olan "bayram de?il seyran de?il eni?tem beni neden ?pt?" s?z?n?n izini sizler i?in s?rmek istedim. Hani emek ?rg?tlerinin m?cadelesini y?r?tt?kleri, e?itim ve sa?l?k hakk?n?n gasp edildi?ini hayk?rd?klar? bir d?nemde h?k?met ?z?rl?lerimizi neden ?pt??
  AKP bir ba?ka tan?mla IMF ve D?nya Bankas? programlar? kesintisiz iktidarlar?n? devam ettirmenin say?sal ?o?unlu?unu sand?ktan yeniden ??kard?lar. Hal b?yle olunca se?im sonras?na ertelenen Genel Sa?l?k Sigortas? (GSS) s?reci ?ne al?nmazsa Ocak 2008'de bizleri bekliyor. GSS'n?n mevcut halinde halen sosyal g?venlik kurumlar?nca kar??lanan ?z?rl? ?ocuklar?n rehabilitasyon okullar?na ait giderleri unutturulmu?tu. Birka? ay ?nce ??kart?lan 5378 say?l? yasa ile ?z?rl?lere maa? ba?lanmas? ise bu ger?e?i unutturmuyor. Zamana yay?larak bir anlamda "g?zden ?rak olan g?n?lden de ?rak olur"a uyumlu hale getirilen GSS taslaklar?nda ek teminat paketi olarak tan?mlanan sa?l?k hakk? gasp?n? yeniden hat?rlamak gerekiyor. ?tirazlar? silikle?tirmek ad?na sonras? i?in y?netmenliklere havale edilen bu ba?l?kta bir?ok hastal?k kapsam d???na itiliyor ve bunlar i?in ?zel sigorta ?irketlerine ek sa?l?k sigortas? iste?e ba?l? hale getiriliyordu. Asl?nda yoksullar?m?z olas? hastal?klar? ve "bana bir ?ey olmaz" c?mlesi aras?nda ya?amla ?l?m?n bir araya gelmezli?inde Rus ruletine haz?rlan?yordu GSS ile. ?zel sigorta ?irketlerinin ge?mi?te hastal?k tan?s? alanlar ve ?z?rl?leri sigortalamayacaklar? ya da ya?l?lar dahil primlerini ?ok y?kseltilecekleri bilinmez de?il.
  ?z?rl? olman?n nimetlerinden yararlanmak ad?na hastanede ya da okulda T.C. kimlik numaras?na damga yemeye g?n?ll? olmak yak?n gelecekte ?zel sigorta ?irketlerinden zorunlula?t?r?labilecek ek sa?l?k sigortas?na ya?am boyu ula?amamak anlam?na da geliyor. Sak?n birileri sizi ?zel sa?l?k sigortac?l??? alan?nda sermayenin risklerini azaltmak ad?na say?salla?t?rm?? ve ?pm?? olamas?n?
  ...
  B??ak s?rt?nda yolculuk & kortizon

  Bazen ya?amsal olan ila?lar toplumda bir kayg?n?n d??a vurumuna d?n???yor. Bunlardan en bilineni ?zellikle ya?? k?rk?n ?zerinde olanlar i?in san?r?m "kortizon". ?o?umuz kortizona dair kayg?lar?m?z? yak?nlar?m?zla payla??p ?o?alt?rken asl?nda onun v?cudumuz taraf?ndan d?zenli olarak ?retilip salg?lanan ya?amsal bir hormon oldu?unun bilgisine sahip de?ilizdir.
  Bu do?al hormon bir hastal?k nedeniyle re?etelendi?inde art?k onu ila? olarak alg?lamaya ba?l?yoruz. Ge?mi? y?llarda "kilo almak" dahil yanl?? kullan?mlar? onu pop?lerle?tirmi?ti. Hem hayat kurtar?c? olu?u hem de yanl?? uygulan???nda ya?am? tehdit eden ?zelli?i bug?nlere gelirken toplumu kortizon kelimesine duyarl? k?ld?.
  Y?zlerce hastal???n vazge?ilmez ilac? kortizonun romatizmadan baz? zehirlenmelere hatta ?ok tedavisine vazge?ilmez oldu?unu biliyor musunuz? Her birimizin belki de farkl? bir hastal?ktan hat?rlad??? bu ilac?n ?ifa sundu?u hastal?klara birlikte g?z atmaya ne dersiniz?
  -Romatizmal hastal?klar
  -Alerjik hastal?klar
  -Baz? kans?zl?k t?rlerinden l?semiye bir?ok kan hastal?klar?
  -Baz? b?brek ve karaci?er hastal?klar?
  -Hormonal hastal?klar
  -Y?z felcinden multible skleroza, beyin i?i bas?nc?n artt??? ya da ?dem geli?ti?i durumlara beyin hastal?klar?
  -Baz? g?z hastal?klar?
  -?ok ile giden hastal?klar
  -Kanser tedavisi
  Vazge?ilmezli?ini ?ifa sa?lad??? hastal?klardan hissetti?iniz bu ilac?n bir de yan etkileri boyutu var. Bunlar?n ?nemli k?sm? usul?nde b?rak?ld???nda kayboluyor ve en bilineni v?cutta ?i?kinlik sonucu y?zde ?i?kinlikle giden "aydede y?z". V?cudun baz? b?lgelerinde normalde izlenmeyen ?i?likler, g?vdede ya?lanma, adale zay?fl???, tansiyonda y?kselme, psikolojik bozukluklar, seks ya?am?nda sorunlar, ciltte k?llanma, adet bozukluklar?, halka "kemik erimesi" olarak pompalanan osteoporoz di?er yan etkileri. Mikrobik hastal?klara yatk?nl?k ve geli?ti?inde daha uzun s?rmesi ise bir ba?ka olumsuzluk.
  Kortizon tedavisinin b??ak s?rt?nda alg?lanmas?n?n belki de en ?nemli nedeni birden ba?lanmas? kadar ani kesilmesinin yaratabilece?i ya?amsal sorunlar olsa gerek. Bu nedenle yak?n hekim takibi gerekiyor ve gereksinim ortadan kalkt???nda bazen haftalara yay?labilecek bir zaman diliminde g?nbeg?n azalt?larak kesiliyor.
  Kimi hastal?klarda ise kortizon ?m?r boyu kullan?lmak zorunda. Bu hastalar i?in bir kez ba?land?ktan sonra gereksinimde ya?amsal olu?uyla ekmek ve suyun ?n?ne ge?iyor. Ba?ka bir anlat?mla yoksullar?n dilinde cepte kalan son para kortizona.
  ?zellikle uzun s?re kortizon kullanan hastalar?n sa?l?k karneleri ve c?zdanlar?n?n kolayca g?r?len bir k?sm?na hastal?k tan?s?, ila?lar?n?n dozunu yazmalar?nda yarar var. Hatta trafik kazas? vb. durumlarda bilin? kayb?yla hastaneye g?t?r?lebileceklerini d???nerek bir kolye ya da bilekli?e yazmalar? hatta bir yak?nlar?n?n telefon numaralar?n? eklemeleri ya?am kurtar?c? olabilir.
  Tansiyon y?kseltici ve v?cutta su tutucu ?zelli?i nedeniyle sofradan tuzu kald?rmak, yine kan ?ekerini y?kseltti?inden hekim dan??manl???nda ?zellikle ?eker hastalar?n?n diyetlerine daha fazla ?zen g?stermeleri son derece yararl?. Uzun kullan?mlarda kemik y?k?m?n? art?rarak kemik k?r?klar?na yol a?abilece?inden dan??manl?k ald?ktan sonra diyette kalsiyum miktar?n? art?rmak, her mevsim g?ne?ten yararlanmak, egzersizi ?nemsemek ve gere?inde osteoporoza y?nelik ila? kullanmak gerekebilir.
  T?m bunlar?n ?????nda kortizonun kirpi mesafesinde bir dostlu?a izin verdi?inin san?r?m fark?na vard?n?z. Fazla yakla??nca bat?yor, uzakla??nca ???t?yor. S?z?n ?z? ne onunla ne de onsuz olmuyor.
  Dr. Zeki G?l
  www.evrensel.net