Sabah?ta da iktidar de?i?medi!

Turgay Ciner?deyken el konulan ve o g?nden beri de skandallarla an?lan Sabah gazetesinde se?im d?neminde de AKP etkisi daha etkin olarak g?r?ld?.


Turgay Ciner?deyken el konulan ve o g?nden beri de skandallarla an?lan Sabah gazetesinde se?im d?neminde de AKP etkisi daha etkin olarak g?r?ld?.
Sabah??n eski genel yay?n y?netmeni Fatih Altayl?, Gazeteport sitesindeki yaz?s?nda CHP?nin AKP?yi ele?tiren ilanlar?n?n Sabah ve Takvim?de yay?nlanmama gerek?esini yazd?. ?CHP?nin reklam ajans? bu ilanlar? Sabah ve Takvim?e de g?ndermi?. Ancak her iki gazetenin ?Ortak y?netimi? bu ilanlar? kabul etmemi? ve ?Yay?nlayamay?z? demi?? diyen Altayl?, ??yle bir gerek?enin g?sterildi?ini belirtti: ?Okurlar?m?z bu ilanlar?n yay?nlanmas?n? istemiyor.?
Altayl? kayna??n?n, ?y?llard?r Sabah?ta hem k??e yazarl???, hem de ?st d?zey y?neticilik yapm?? bir isim? oldu?unu yazd?. Ancak, okurlar?n g?rmedi?i bir ilan i?in g?r?? belirtti?i iddias?n? da inand?r?c? bulmad???n? belirtti.
Birka? g?n ?nce de Sabah yazar? H?ncal Ulu?, ?Benim vergilerimle maa? alan, g?revi benim sorular?m? yan?tlamak olan Ba?bakanl?k Bas?n Dan??man? Akif Beki diye bir zat var. Emir kullar?ndan ba?kas?n? gazeteci saymayan.. ??unu yaz? deyip yazd?rd?klar?n? g?nde on defa aray?p, benim bu s?tunda ?srarla sordu?um sorular? g?rmezden gelen? deyip, Ba?bakan Erdo?an??n ka? gazeteci hakk?nda hakaret davas? a?t???n? sormu?tu. (MEDYA SERV?S?)
Son istifa Y?lmaz ?zdil

Sabah??n AKP?yi en sert dille ele?tiren yazarlar?ndan Y?lmaz ?zdil de se?im g?n? istifa etti. ?zdil son yaz?s?nda ?Vatanda?l?k g?revi oldu?unu d???nd???m i?in, nefesim yetti?ince yazd?m; namusumla? diyerek okurlar?na veda etti. ?zdil?in istifas?nda, Takvim gazetesinin t?m ?st y?netiminin g?revden al?nmas?n?n ?zellikle etkili oldu?u san?l?yor. ?zdil se?imden ?nceki son yaz?s?n? ?Avantaya, yalakaya, k?m?re, bulgura direniyor bir millet... Pes etti?ini tarih yazmad? bug?ne kadar.... Teslim olmayacak? diye bitirmi?ti.
www.evrensel.net