Tolga yeniden Trabzon?da

Trabzonspor, Ukrayna?n?n Shakhtar Donetsk Kul?b??nden eski oyuncusu Tolga Seyhan ile kiral?k olarak s?zle?me imzalad?.


Trabzonspor, Ukrayna?n?n Shakhtar Donetsk Kul?b??nden eski oyuncusu Tolga Seyhan ile kiral?k olarak s?zle?me imzalad?.
Tolga, Mehmet Ali Y?lmaz Tesisleri?nde d?zenlenen imza t?reninde, kendisini 1 y?ll???na bordo-mavili tak?m?n renklerine ba?layan s?zle?meye imza att?. Tolga, imza t?reninde yapt??? konu?mada, transferde kendisine yard?mc? olan kul?p ba?kan? Nuri Albayrak ve teknik direkt?r Ziya Do?an?a ?ok te?ekk?r etti?ini belirterek, ??n?allah hem benim hem Trabzonspor i?in iyi bir sezon ge?er. Trabzonspor, her zaman hedefleri olan ?ampiyonlu?a oynayan ekip. Bu ekip i?inde olmaktan ve buraya d?nmekten mutluyum. Herkesin bekledi?i ?zledi?i ?ampiyonlu?a in?allah ula??r?z? dedi.
Tolga, Trabzonspor?dan ayr?lmas?yla ilgili olarak ?unlar? s?yledi: ?O anki ?artlar, durum onu gerektiriyordu. Trabzonspor?un ve benim menfaatlerim vard?. Maddi anlamda Trabzonspor?un da kazanc? oldu. Ayr?l?rken problem ya?amam??t?k. Bundan sonra da ya?ayaca??m?za inanm?yorum. Shakhtar Donetsk?te ise Lucescu ile bir sorun ya?amad?m. Orada 20 yabanc? vard?. Stoperde 5 yabanc? vard? ve de?i?erek oynuyorduk. ?imdi 5 yabanc? kontenjan? getirildi. De?i?erek oynad???m?z i?in de forma giyme ?ans?m fazla olmayacakt?.?
Tolga, kul?p ba?kan? Nuri Albayrak?? ?ok sevdi?ini kaydederek, ??n?me getirilen ?artlar? hemen kabul ettim. Y?zde 10-50?nin pazarl???na girecek biri de?ilim. Ne yazd?ysa imza att?k? dedi.
Otelul haz?rl?klar?
Bu arada Trabzonspor, UEFA ?ntertoto Kupas? 3. tur r?van? ma??nda sahas?nda Romanya?n?n Otelul tak?m?yla yapaca?? r?van? ma??n?n haz?rl?klar?n? s?rd?rd?.
Teknik direkt?r Ziya Do?an y?netiminde, Mehmet Ali Y?lmaz Tesisleri?nde yap?lan antrenmana sakatl?klar? bulunan Musa ve Risp kat?lmad?. Ersen Martin, Ayman ve Tayfun ise tak?mdan ayr? olarak bir s?re ko?u yapt?lar.
Bordo-mavili futbolcular, kondisyona y?nelik ger?ekle?en antrenmanda pas ?al??mas? da yapt?lar.
Trabzonspor ile 1 y?l kiral?k olarak s?zle?me imzalayan Tolga da antrenmana kat?ld?. (SPOR SERV?S?)
Do?an??n s?k?nt?s? sakatl?klar

Trabzonspor Teknik Direkt?r? Ziya Do?an Mehmet Ali Y?lmaz Tesisleri?nde d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda, ?Savunmadaki s?k?nt?lar? giderdi?imiz taktirde liglerin en iddial? tak?m? oluruz? dedi.
Toplant?da ilk olarak genel bir de?erlendirme yapan Do?an, daha sonra bas?n mensuplar?n?n sorular?n? cevaplad?.
Intertoto Kupas??nda al?nan ma?lubiyetin fazla b?y?t?ld???n? ifade eden Do?an, ?2 G?nde Trabzon?da inan?lmaz karamsar bir hava yarat?ld?. Oysa 2-1?lik sonu? ?nemli avantaj?? dedi.
Do?an, ??Trabzonspor sanki her ma?? 7-0, 8-0 kazanacak. Romanya futbolu k???msenecek bir futbol de?il. Sadece l?zumsuz g?rd???m?z sar? kartlara k?zd?m. Hakemin karar?ndan sonra itirazla sar? kart sonra da k?rm?z? kart g?rmek ?ok yanl??. Bu T?rk futbolcusunun en b?y?k eksikli?i. Otelul Galati?yi eleyece?iz. Tak?m?ma g?veniyorum??
Sezona ba?larken stoper konusunda s?k?nt? ya?ayacaklar?n? s?ylediklerini belirten Do?an, ??Bunun sebebi Stepanov?un, Erdin??in ve Risp?in sakatl???yd??? dedi.
Do?an, Tolga?n?n transferiyle ilgili olarak da, ??Tolga, bizim sistemi biliyor katk? sa?layacakt?r?? yorumunu yapt?. Stoperde s?k?nt? ya?ad???n? dile getiren Do?an, ??Tolga?n?n da zamana ihtiyac? var. Her ?ey ?ok k?sa s?rede olmuyor. ?u anda tek s?k?nt?m stoperlerin sakatl?klar?. Stoperler iyile?ti?i zaman liglerin en iddial? tak?mlar?ndan biri olaca??z?? dedi. Yattara konusunda konu?mak istemedi?ini kaydeden Do?an, ??Y?netmeli?imiz gere?i ?a?da? ve Yattara verilecek cezalar bellidir?? diye konu?tu.(SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net