?NSAN VE SPOR

 • Ve se?im tamamland?. Halk?n beklentilerini kendilerine ?iar edinen, ama uygulamada halka ra?men politikalar ?reterek tamamen sermaye ??kar? g?den y?netme iradesine bir be? y?l daha tutsak olaca??z.


  Ve se?im tamamland?.
  Halk?n beklentilerini kendilerine ?iar edinen, ama uygulamada halka ra?men politikalar ?reterek tamamen sermaye ??kar? g?den y?netme iradesine bir be? y?l daha tutsak olaca??z.
  Elbette ortada ciddi bir baraj sorunu var.
  Futbolda baraj, duran toplarda kaleyi korumak i?in topun ?n?ne gerilen perdenin ad?d?r. Ama?, rakibin gol atmas?n? engel olmak. E?er baraj, yeterli say?da futbolcuyla kurulmazsa at?lacak ?utun gol olma ?ans? y?kselir. Do?ru a??da durmak da ?ok ?nemlidir burada. Arkadaki kaleci, baraj kaptan?yla ileti?im i?indedir. Etkili ?ut a??s?n? kapatmak, topu kaleden uzakla?t?rmak baraj?n temel hedefidir. Art?k baraj kurulmu?, hakem d?d??? ?alm??, ?utu atacak sporcu gerekli mesafeye gerilmi?tir?
  Se?im baraj? sorunu da tam b?yle bir ?ey i?te. Egemenler bir ?lkenin kalelerini dikmi?lerdir. Kal?n surlar ?rm??ler, kendi ceza sahalar?na kimseyi sokmamaktad?rlar? Her kim ki bu kale alan?na girmeye te?ebb?s ederse, ?niformal? tek tip ve tam te?hizatl? savunma oyuncular?n? kar??s?nda bulur.
  Dolay?s?yla emek?i kesimlerin kale ?n?nde penalt? yapma ?anslar? dahi olmaz.
  D?rb?nl? susturucularla emekspor oyuncusu daha rakip yar? alana girerken d???r?l?r. Ad? ?ehit ya da gazi olarak da an?l?r bu oyuncunun. Anadolu?da biraz da ?Niyazi? olarak bilinir?
  D???r?len oyuncunun yerine girecek bir?ok yedek vard?r ve s?ralar? gelince oyuna bunlar s?r?l?r. Ama tam kontraata?a kalk?lacak, hep ayn? senaryo?
  Zaman zaman, egemenspor rehavete kap?l?r. ?? ?eki?melerden emeksporun usuldan geli?ini g?remez. Ancak yedek kul?besindeki derinspor oyuncular? olaya vak?ft?r. Kadrodakiler kadar etkin m?dahildirler bu oyuna. ?yle rehavet ve i? ?eki?me anlar?nda derinspor devrededir. Ayn? ma?lar, ayn? sonu?larla y?zy?llard?r yap?l?r durur b?ylece?
  Bazen ?ylesine bir i? rekabet ya?an?r ki, emekspor hi? kale al?nmaz, unutulur. Ma??n son dakikalar?nda bir kontraatak f?rsat? yakalan?r. Oyuna bu son dakikada giren ba??ms?z bin umut oyuncusu ani h?cuma ??kar. Bu ara egemenspor rakibini o denli k???msemi?tir ki, tamamen trib?nleri ok?amakla me?guld?r.
  Ellerine ge?irdikleri ya?l? bir ipi, bir o yana, bir bu yana salya s?m?k atmaktad?rlar. Bu oyunda giderek ?yle aymazla??rlar ki, aralar?na ald?klar? ve rakibin ilk h?cumunu engellemekle y?k?ml? ?enternasyonal? sosyal demokrat orta saha ??l?s?, rakibin h?zl? oyuncular?n? birden ka??r?r. Mor renkli formalar?yla o denli etkili gelirler ki, gol atmak ka??n?lmazd?r. Ancak tam da savunman?n geri blo?unu a?mak ?zerelerken, derinspor yine devreye girer, uzaktan susturucuyla ceza sahas? ?n?nde d???r?l?r. Bir emekspor oyuncusu daha oyun d??? kalm??t?r. ?z?lmek yersizdir. Hemen yede?i oyuna s?r?l?r.
  At?lacak serbest vuru? i?in aralar?nda k?sa bir konu?ma ge?er. Taktik belirlenir. Kar??lar?ndaki devasa baraj? ge?irip, kaleyi koruyan ba? kalecinin -ki bug?ne dek neredeyse yar?m as?r ?nce sadece tipspordan bir gol yemi?tir- geni? kalkanlar?n? a?mak gereklidir.
  Haz?rl?klar tamamd?r. Roberto Carlos Fenerbah?e?ye gitti?inden, topa ?ok iyi falso verecek bir emekspor oyuncusu da bulunmamaktad?r. En iyisi d?md?z bir ?ut atmakt?r.
  Ama bir yan vard?r ki, t?m ruhunu oyuna vermektedir art?k tak?m. Her ne kadar tam anlam?yla destek g??leri olu?turulamam??, yedek kul?besi g??lendirilememi? olsa da?
  Bu ruhla gerilmektedir binumut futbolcusu. Kendi g?c?ne inan?r. Hakem son i?areti verir? D?d?k ?alar.
  Sakin ve derinden topa yakla??r binumut. Baraj?n korku dakikalar? ba?lam??t?r. Y?zlerinden okunan kayg?lar, bu korkuyla topu korumak i?in havaya y?kselecek, baraj?n duvar?n? daha da b?y?teceklerdir. Tela? ba?lam??, kontrolsuzluk al?p ba??n? gitmi?tir. Derinspor pusudad?r. Bin umut, bir umut vermektedir. Ma?? kazanmak de?il, en az?ndan bir gol atabilmek? R?van?? kendi saham?za alabilirsek e?er...
  Y?kse?e s??rayan baraj?n ayak alt?na hedef alan binumut, topu kolayca buradan ge?irmi?, kaleciyi de ters noktada b?rakm??t?r. D?ped?z gold?r bu? Kendi sahas?nda, b?y?k kaleleri olan tak?ma at?lm?? minicik, sevimli, bir gol? Art?k sevinmek hakk?m?zd?r. Kolay de?ildir bu gol? atmak.
  ?imdi ka?anlar? sorgulamak, daha fazlas?n? atabilmenin yollar?n? belirlemek zaman?d?r. Son dakika giyilen formayla ve derinlikli ?al??mas?z.
  Baraj kurtaramam??t?r kaleleri. Ama surlar? d?vecek binumut, neden y?zbinlerinumudu yap?lamam??t?r. Son dakika oyuna giren oyuncu, ancak tesad?fen pozisyonu golle sonu?land?r?r. Art?k olgun h?cumlar i?in taktikler geli?tirmenin zaman?d?r ?imdi?
  Hakan Keysan
  www.evrensel.net