Adalardan biri; Reha Ma?den

Ya?l? bir Ada Vapuru g?ky?z?n?n karanl???nda y?zen y?ld?zlar gibi Marmara?n?n mavisini gizleyen geceyi ayd?nlatmaya ?al??arak Burgazada?n?n yasl? iskelesine yasland?.


Ya?l? bir Ada Vapuru g?ky?z?n?n karanl???nda y?zen y?ld?zlar gibi Marmara?n?n mavisini gizleyen geceyi ayd?nlatmaya ?al??arak Burgazada?n?n yasl? iskelesine yasland?. ?skeleye yana??rken ?? kez birbirinden kuvvetli ve kasvetli d?d?k ?ald?. Bu d?d?k sesleri her zamankinden farkl?yd?. Belli ki kaptan olup bitenleri, yani adan?n h?zn?n? biliyor ve adal?larla birlikte h?z?nleniyordu. Biliyordu ki bug?n, bu temmuz s?ca??nda, bu adan?n mezarl?k ye?iline Me?hul ??renci An?t??n?n temelleri at?ld?. Reha?n?n dostlar?, an?t?n temel atma t?reninden sonra onun ?ok sevdi?i adan?n, ?ok sevdi?i k?y? lokantas?nda Rehal? an?lar? payla??rken, ?Ece Ayhan??n dizeleri bu me?hul ??renciler i?in yaz?lm??t?,? dercesine ya?l? vapur uyar?r gibi ba??rd?:
Buraya bak?n, burada, bu kara mermerin alt?nda
Bir teneff?s daha ya?asayd?,
Tabiattan tahtaya kalkacak bir ?ocuk g?m?l?d?r
Devlet dersinde ?ld?r?lm??t?r.
Sonra yeniden ?? kez daha ac? ac? d?d?k ?alan vapur, iskeleden isten?siz hamlelerle yar?madaya do?ru yola koyuldu. Vapurlar?n k?pe?tesini izleyen mart?lar, bu kez ?? bir yan?n? ku?atm??, adeta bir t?ren d?zeni i?erisinde ona e?lik ediyorlard?.
?ocukluk arkada?lar?n?n an?lar?ndan da anla??l?yordu ki, ??rencili?i ve ??retmenli?i e?anl? ya?am?? biriydi atakl???yla Reha. ??retmenli?inin en verimli d?nemindeki ??rencili?ini bir teneff?s daha ya?ayamad? ve vedala?t?. ?lkesinin, Japonya?dakinden daha ?ok milyar dolar ?st? zengin yaratt??? bir d?nemde, onca k?lt?rel birikimine kar??n k?tl?k ko?ullar?nda g???p gitmesi, devlet dersinde ?ld?r?lm??l???ndendir, diyebiliriz. ?E?er ki yapacaksan?z, mezar?m siyah mermerden olsun,? demi?ti. Ayr?nt?larda b?y?yen ve ayr?nt?larda ya?ayan adam oldu?u, mezar?n?n mermerine kadar d???nme yetisinden de belli de?il mi? Ya?am?n ayr?nt?da sakl? oldu?unu ?ok iyi biliyor ve b?ylelikle ya?am?n?n son ayr?nt?s?na da imza atm?? oluyordu. Ona sayg? ve sevgisini eksik etmeyen Rana, onun bu dile?ini de yerine getirdi. ?yi ki vars?n Rana.
?A? S?n?f?n Laneti? Ad?na? yazan bir gazeteciydi Reha Ma?den. Kendini ?zg?rl?k fikrinde ?zetleyen yar?m as?rl?k bir ?m?r. Yazamad?klar? yazd?klar?ndan ?ok oldu?una ku?ku yoktu. ?evresinde herkese yaz diyordu. ?Ne yazay?m?? diyene, ?Bu memlekette sorulacak soru mu bu?? der gibi incitmeden yad?rgayan bir bak??tan sonra, hemen her birine yatk?n oldu?u bir konu ?neriyordu. Stoktan mal ??kar?r gibi an?nda yap?yordu bunu. Yeti?ti?ini yaz?yor, yeti?emedi?ini yazd?r?yordu. Hi?likten varl?k ?retir bir yarat?c?l?kla? ?nsanl?k Okyanusu i?indeki adalardan biriydi. Belki de bu y?zden aday?, adalar? ?ok seviyordu. Sular alt?nda kalan adalardan biri; Reha Ma?den. Su y?zeyinde kalan insanl??a b?rakt??? ye?illiklerden ibaret bir b?l?m??
Osman Bozkurt
www.evrensel.net