Ad?n? yaz?yorum pencerelerin bu?usuna ?BABA?

Bazen g?rmekten, duymaktan ?ok, hissetmek ister insan. ??nk? hissetmek, benim i?in d?nyan?n en g?zel duygusudur. K???k ayr?nt?lara dikkat edip, hissetmek mesela. R?zgar konu?ur bazen, anlat?r sana bir ?eyleri.


Bazen g?rmekten, duymaktan ?ok, hissetmek ister insan. ??nk? hissetmek, benim i?in d?nyan?n en g?zel duygusudur. K???k ayr?nt?lara dikkat edip, hissetmek mesela. R?zgar konu?ur bazen, anlat?r sana bir ?eyleri. Oturur dertle?irsin onunla en ?cra k??e-lerde. Ya da deniz kenar?nda sahilde, dalgalar sel verir s?r vermez. G?l?mser bazen. Veya ya?mur, k???k bir ?ocuk gibi a?lar, seninle birlikte. Ya da bir kedi yavrusu ?slanm??t?r, titrer ya?murda. S???nacak bir s?cakl?k arar. Veya bir bebek a?lamas? ?ok ?ey anlat?r. Ama en ?ok r?zgar? dinlemeyi, anlatt?klar?n? payla?may? severim. Ya?murla da biz arkada??z. O, ne zaman gelse, ben onun yan?nday?md?r. Her a?lad???mda, ya?mur benim yan?mdad?r. Her a?lad???mda ya?mur benim i?imdedir... Son kez a?lad???mda da yine ya?mur sad?k kalm??t? bana? Bir de y?ld?zlar? severim mesela. Hi? ger?ekle?meyen dileklerimi tutar?m, onlara bakarken. G?l?mser, g?z k?rparlar bazen. Hisset, sadece ya?am? hisset der bana r?zgar f?s?ldayarak. Beni dinlerken, ya?am? hisset.. Sadece benimle tekrar et, bak ya??yorum ve hissediyorum, her ?eye ra?men... Bunlar? yaz?yorum ??nk? bunlar? adada ya?amak m?mk?n ba?ka yerde yok mu, var ama anlam? var m? sizce? Hayat?m?n en derin yerindeyim adada kimileri ?ok mutludur eminim? Benim durumum ?ok garip. Sevdi?im insan? adada ye?erttim, adada b?y?t?yorum. Burgazada?da ba?lad? her ?ey. Anlam kazand? hayat annemin sevgisi ile varl???m?z. ?ok ?ey ??rendim ondan, babam demeye dilimin varmad??? zamanlarda v?cudumun en ince noktas?na kadar ??ld?ras?ya ba??ran sesim ?Baba? diyordu ona en mutlu haliyle. O ne kadar ?Emeksiz k?z?m? dese de onca eme?i vard? benim ?zerimde. Kokun, ?efkatin, hayat? ??retmen, insanlar? en ince yerine kadar tan?tman. Sen benimdin! ?nemsedi?im annemin tapt??? adam, tap?na??m?z!
Adalarda hayat ?yle ba?kad?r ki? Uzaktan bamba?ka gelir insanlara, bize ise h?z?nl? art?k. Ben aday? ya?amay? babamla tan?d?m. Onunla y?r?d?k ayazlarda k???k sokaklarda, onunla ye?erdik ?o?u kez, onunla olu?tu en g?zel hikayeler kafam?zda. O koskocaman Reha Ma?den?di, koskocaman k???c?k bebek.
Sen bu g?zel yerlerden gittin, gitmeyi sen mi tercih ettin sahi? Ayr?l?k, hala nas?l bir duygu oldu?unu anlayamad???m bir t?r oyun sonras? yorgunluk bedenimde sanki? Seninle tan?d???m ayr?l???n anlam?n? o ?ok sevdi?in ada topraklar?n? kucaklarda yol almay?. Ayr?l?k, b?t?n benli?imi benden almaya ?al??an, ge?mi?ime yaralar a?an ve beni d?nyay? ya?an?las? bir yer olamad???na inand?rmak isteyen koca bir ac? oldu?
Daha nereye kadar ya?ayabilirim ki bu ac?yla?
Sen yoksun, o ?ok sevdi?in adada denize naz?r bir yer edindin kendine, o sarayda biz yokuz. Tek ba??na krall?k kurdun kendine ayn? hikayelerindeki gibi? B?lb?l ?t??l? kanaryalar diyar?nda. Sen istedin gitmeyi bence, hikayelerini orda da anlataca??n ?ok insan var demi. Ada seninle g?zeldi, ada sanki seninle daha ye?ildi, ya da aday? ada yapan senin bak???n, senin tan?tmand?.
?imdi ac? dolu bir uykudan uyand?m ?apakl? an?lar?m? sildim bir pe?eteyle kar??mdaki duvarda senin resmini g?rd?m ne senin kokun ne de senin sesinin yank?s? kalm??t?. Bo? g?zlerle sana bakt?m o zaman anlad?m ki sen ger?ekten yoktun. Bize b?rakt???n an?lar?n anlatt?klar?n ??rettiklerinden ibaretti. ?ok ?z?ld?m. Yorgunduk hepimiz g?vendi?imiz bir liman sular alt?nda kalm??t? daha fazla direnememi?ti hayata. ?zledik hem de ?ok. Bu yaz?y? bir k?r ?i?e?inin ta? yapra??na umut olsun diye yaz?yorum. O yapraklar sana u?up gelir anlat?r sana olan sevgimi diye. Her g?n farkl? boyutlarda ya??yoruz yoklu?unu. Bilmedi?im belki de inanmak istemedi?im t?m ?eyleri sende g?rd?m; a?k?, sevgiyi, payla??m?, sabr?, g?zya?lar?n?, arkada?l???n?? Sen baba oldun liman oldun, a?k oldun? ?yi ki vard?n kaybetti?im de?erleri geri verdin bana. Gidebildi?im g?nler mezar?n?n topra??n? s?k?yorum ellerin kadar s?cak de?il ya da yumu?ak toprak i?te ama senin yeni yuvan. O toprak ilk ba?larda kuru, koyu, karanl?kt?. Sen ya?am bulunca onda rengi, kokusu duru?u de?i?ti bamba?ka bir hal ald?. Her g?n yeni ?i?ekler a?t? senin gibi can oldu hayat oldu. Ona bile hayat verdin ??rettin sevmeyi canlanmay?. ?zl?yorum(z) baba kokan ellerini koskocaman herkese yer olan bedenini.
Bu yaz?y? okudunuz, kime, neden, nas?l dediniz belki de? Bu yaz?y? kulaklar?n?n i?ine f?s?ldayarak s?ylesem de ?baba? demeyi y?z?ne hayk?rmay? arzulad???m ve ona s?ylemek istediklerimi c?mleler sayesinde hayk?rd???m Reha Ma?den?e, koskocaman babama, seni seviyorum, ?zl?yorum.
Biliyorum ki mutlusun umut dolusun?
Ay?e Tatl?c?
www.evrensel.net