Burhan G?nel, Hatay, 22 Temmuz

Her ne kadar o?lumun ?gemicik?leri, ?villac?k?lar? yoksa da, k?z?m Amerikalarda zengin dostlar?m?n paras?yla okumad?ysa da, ben biraz kendimi bir konuda Recep Tayyip Erdo?an?a benzetiyorum:


Her ne kadar o?lumun ?gemicik?leri, ?villac?k?lar? yoksa da, k?z?m Amerikalarda zengin dostlar?m?n paras?yla okumad?ysa da, ben biraz kendimi bir konuda Recep Tayyip Erdo?an?a benzetiyorum: K?skan?l?k konusunda. Evet, Recep Tayyip k?skan? bir adam. Her ?eyi k?skan?yor. Kavgalar? bile. MHP ile DTP Meclis?e girerse, onlar?n oradaki olas? kavgalar?ndan endi?e duyuyormu?. D???n?n, adam, kavgay? bile k?skan?yor. Sanki T?rkiye?de kavgan?n patenti kendi elinde. Cumhurba?kan??yla kavgal?, Anayasa Mahkemesi?yle, Dan??tay?la, Yarg?tay?la, muhalifleriyle, partisinin adamlar?yla, hatta Futbol Federasyonu?yla bile kavgal?. Yalakalar? d???nda t?m ayd?n ve gazetecilerle? Ge?en g?n dayanamad?, y?llarca ?nce ?lm?? olan ?smet ?n?n??ye bile bula?t?? K?skan? adam? Kavgan?n taraflar?ndan birinin, sald?ran taraf?n sadece kendisinin olmas?n? istiyor?
Ben de k?skanc?m. ?rne?in Y?cel Sarpdere?yi k?skan?yorum. Elinde bilgisayar var, yaz?lar?n? g?n? g?n?ne yaz?yor. Gariban ben, yaz?lar?m? en ge? ?? g?n ?nceden yazmak zorunda kal?yorum?
Bir k?skand???m da, sevgili Burhan G?nel. T?m yap?tlar?n? zevkle okudum. Ama ?Sonsuz A?k?m Hatay? ba?l?kl? kitab?n? (Heyemola Yay?nlar?, ?stanbul) de?i?ik bir co?ku ve k?skan?l?kla okudum.
Julianus?tan Saint Pierre?li ge?mi?iyle ya da Cengiz arkada??yla, Enver eni?tesiyle g?n?m?z?n Hatay?? g?zlerimin ?n?nde seriliyordu. Evrensel?deki yaz?lar?yla Ya?ar Atan??n ?sa?dan ?nceki g?nleri de vard?, Burhan??n Hatay?? da.
Sayfa aralar?na s?k??t?r?lm?? yabanc? ?lkelerden ?rnekler de, i? politika da yer al?yordu.
??yle diyordu Burhan G?nel: ?T?rkiye?de y?z binlerce aile tezekle ?s?nmaktayken Fransa?daki enerji T?rkiye?dekinin yar? fiyat?d?r. Fransa?da ?zel okul, dershane, ?zel ders ve ?zel hoca kavram? yoktur. Her ?ocuk e?it derecede e?itim al?r. (..) Fransa?da milletvekillerine maa? ?denmez.?
Bu son t?mceyi okurken, bizim asil, necip, mutena, m?stesna milletvekillerimiz, yani vekillerimiz geldi g?zlerimin ?n?ne. ?lke insanlar?n?n ??te biri a?l?k s?n?rlar? alt?nda ya?arken, o a?lar?n vekilleri, ?al??mad?klar? bir haftan?n kar??l???nda 30 milyar? g?t?r?yorlard?. Asiller a?, vekiller tok?st? tok. Ekmek bulamayanlar?n ?lkesinde, toklar?n saltanat??
Fransa?daki milletvekillerinin beyinleri yok, san?r?m. Zaten d?nyan?n ilk beyinsiz adam?n?n Fransa?da bir rastlant? sonucu ortaya ??kmas?yla durum belli oluyor. Bir memur baca??ndaki a?r? y?z?nden doktora gitmi?. Yap?lan ara?t?rmalar sonucu 44 ya??ndaki bu adam?n beyninin hem k???k, hem de i?inin bo? oldu?u ortaya ??km??. Bu adam T?rkiye?de olsayd?, ?n?nde makam- mevki kalmazd?, Fransa?da memur bile oldu?una g?re?
?? politikaya da el at?yor B.G?nel: ?Bir d?zenbaz paras?yla siyasete at?l?p 3 ayda pilav ?ste d?ner da??tarak y?zde 7.5 oy al?yorsa, bir doland?r?c? memleketinden 20.000 oy al?yorsa ve niye ona oy verdiniz diye soranlara halk?m ?Hepsi soyguncu, bu soyguncunun kral?, biz de gittik en kral?na oy verdik? diyebiliyorsa? Ger?ekten biz ?ok farkl?y?z demektir??
Burhan G?nel?in kitab?na ikinci kez g?z atmama, Kadir ?ncesu?nun yapt??? s?yle?i (Cumhuriyet Kitap eki, 8.2.2007) neden oldu. ?ylesine g?zel sorular sormu? ve ?ylesine net yan?tlar alm?? ki? Kitab? yeniden okumak ?art oldu. ?Sonsuz A?k?m Hatay?da y?zlerce konu, olay ve an?n?n d???nda bir de, ?u anda i?inde ya?ad???m ?zmir?i ilgilendiren bir b?l?m vard?. Ben de, herkes gibi, ?zmir?de d??mana ilk kur?unun Hasan Tahsin taraf?ndan at?ld???n? biliyordum. Ama? Daha ?nce, Evrensel Hatay ekinde yay?nlanan bir yaz?dan al?nt? yaparak, d??mana s?k?lan ilk kur?unun ?mer Hocao?lu Mehmet ?avu? taraf?ndan at?ld???n? yaz?yor. ?lgin?tir, bildi?im kadar?yla bu olay ?zerine kimse e?ilmedi. An?tlar-man?tlar yap?ld??? halde?
Bu yaz?y? haz?rlarken Burhan G?nel?e olan sevgimin, sayg?m?n ve k?skan?l???m?n daha da artt???n? g?rd?m.
Ve yine bu yaz?y? yazarken, daha se?im sonu?lar? belli olmam??t?. Ama i?imde bir his var, ?Dostum? dediklerimden korkuyorum. Hani derler ya, ?D??man?m?n d??man? dostumdur,? diye, i?te ben de ?Dostum, d??man?mla i?birli?i yaparsa, dostum de?ildir,? diyorum?
Neyse? Sa?ol Burhan G?nel? ?yi ki vars?n ve yaz?yorsun?
B?lent Habora
www.evrensel.net