ABD ve ?srail AKP kadar sevindi!

T?rkiye?deki se?imleri yak?ndan izleyen ABD ve ?srail, sonu?lardan memnun. ABD D??i?leri Bakanl??? yetkililerinden Bryza, sonu?lar? olumlu buldu?unu a??klarken; ?srail Cumhurba?kan? ?imon Peres, Ba?bakan Erdo?an??n, ?srail ile T?rkiye aras?nda ?m?kemmel ili?kilere yans?yan politikas?n?? s?rd?rme s?z? verdi?ini s?yledi.


T?rkiye?deki se?imleri yak?ndan izleyen ABD ve ?srail, sonu?lardan memnun. ABD D??i?leri Bakanl??? yetkililerinden Bryza, sonu?lar? olumlu buldu?unu a??klarken; ?srail Cumhurba?kan? ?imon Peres, Ba?bakan Erdo?an??n, ?srail ile T?rkiye aras?nda ?m?kemmel ili?kilere yans?yan politikas?n?? s?rd?rme s?z? verdi?ini s?yledi.
ABD D??i?leri Bakanl????n?n Avrupa ve Avrasya?dan sorumlu ?st d?zey yetkilisi Matt Bryza, T?rkiye?de yap?lan genel se?imlerde se?menin konu?tu?unu, sonucun al?nd???n? ve bunun ?ok olumlu oldu?unu s?yledi. Matt Bryza, Washington Enstit?s? adl? d???nce kurulu?unda T?rkiye?de yap?lan se?imler konusunda d?zenlenen toplant?da, getirdi?i ekonomik ve siyasal ilerlemelerin ard?ndan AKP?nin y?zde 46.5 gibi ?ok y?ksek bir oy oran?yla se?imi kazand???n? ifade etti. Cumhurba?kanl??? se?imine ili?kin bir soru ?zerine Bryza, kimin se?ilmesi gerekti?i konusunda ABD?nin hi?bir g?r??? olmad???n?, bu konuya tarafs?z yakla?t???n? ve ABD taraf?n?n konunun yaln?zca anayasal s?re?lere uygun sorunsuz bir bi?imde y?r?mesiyle ilgilendi?ini kaydetti.
Bryza, ???imdi bu konuda fikir birli?i en ?nemli ?ey gibi g?r?n?yor?? diyerek ?zerinde g?r?? birli?ine var?lan bir aday?n belirlenmesi durumunda sonucun k?sa s?rede al?naca??n? vurgulad? ve Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an??n da se?imden sonra yapt??? konu?mada bu y?nde i?aretler verdi?ini s?yledi.
?srail?in tutumu
?srail Cumhurba?kan? ?imon Peres, AKP?nin se?im zaferiyle ilgili olarak Frans?z Le Figaro Gazetesi?ne konu?tu. ?imon Peres, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an??n, ?srail ve yeniliklere a??k, geli?mi? bir ?lke olan T?rkiye aras?ndaki m?kemmel ili?kilere yans?yan politikas?n? s?rd?rme s?z? verdi?ini s?yledi. (HABER MERKEZ?)
ABD tebrik i?in resmi sonu?lar? bekliyor

ABD D??i?leri Bakanl??? S?zc?s? Sean McCormack, ABD H?k?meti?nin Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an??n tebrik etmek i?in se?im sonu?lar?n?n resmen a??klanmas?n? bekledi?ini s?yledi. Sean McCormack, g?nl?k ola?an bas?n toplant?s?nda sorulan, ?T?rkiye?nin Ba?bakan? Recep Tayyip Erdo?an??n b?y?k zaferi i?in s?yleyece?iniz bir ?ey var m?? sorusuna, resmi sonu?lar a??klanana kadar bekleyecekleri yan?t?n? verdi. T?rkiye?de ?zg?r ve adil bir se?im ya?and???n? kaydeden McCormack, T?rk halk?n? b?yle adil ve ?zg?r bir se?im yapt?klar? i?in tebrik etti?ini s?yledi. Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an ile iyi ?al??ma ili?kileri oldu?unu ifade eden McCormack, T?rkiye?nin laik demokrasisine g?vendiklerini ifade etti. McCormack, Erdo?an?? tebrik etmek i?in de resmi sonu?lar?n a??klanmas?n? beklediklerini s?yledi.
www.evrensel.net