Fotoğraf: Evrensel

D?nya T?rkiye se?imini yorumluyor

Genel se?imlerin ard?ndan d?nya bas?n? T?rkiye?yi yazmaya devam ediyor. D?nyan?n ?nde gelen gazeteleri, 22 Temmuz se?imlerinin sonu?lar?n? yorumlamaya ba?lad?.


Genel se?imlerin ard?ndan d?nya bas?n? T?rkiye?yi yazmaya devam ediyor. D?nyan?n ?nde gelen gazeteleri, 22 Temmuz se?imlerinin sonu?lar?n? yorumlamaya ba?lad?.
Fransa?n?n b?y?k gazetelerinden Le Figaro se?im sonras? ?Askerlere kar?? bir r?van? havas? var? g?r???n? dile getirdi. Gazete, se?menlerin Erdo?an?a cumhurba?kan? olarak istedi?i ki?iyi empoze etme ?o?unlu?unu vermedi?i, bu yolu izlemesi halinde ?lkenin uzun bir krize s?r?klenebilece?i yorumunu yapt?.
?Erdo?an?? may?nl? alan beliyor?
?spanyol El Pais ise, ?Erdo?an?? may?nl? bir alan bekliyor? ba?l??? ile yay?nland??? haberde Erdo?an ve G?l??n ba??rt?l? e?leriyle mutlu g?r?nt?lerin askerlerin y?z?ne ?bir tokat? gibi g?z?kt??? yorumunu yapt?. Gazete, Erdo?an??n, zaferinin tad?n? ??karamadan may?nl? bir yolda y?r?mek zorunda kalaca??n? yazd?.
Frans?z Le Monde, ba?yaz?s?nda ??lkenin laik elitlerinin korkular?n?n aksine eski ?slamc? AKP?nin zaferi, s?zde ?gizli bir ?slamc? g?ndemi? uygulamak i?in elleri serbest olaca?? anlam?na gelmiyor? yorumunu yapt?. AB?deki T?rkiye kar??tlar?n? uyaran gazete, AB?den ku?ku duyan T?rklerin yine en AB yanl?s? partiye oy verdiklerine dikkat ?ekti.
?De?i?en ?slamc?n?n zaferi? ba?l???n? kullanan Frans?z Liberation da, Ba?bakan Erdo?an??n her ?eyden ?nce bir pragmatik oldu?unu yazd?. Partisini ?demir eli ile? y?netti?ini kaydeden gazete, karikat?rc?lere a??lan davalara dikkat ?ekerek ?Erdo?an, ele?tirileri sevmiyor? ifadesini de kulland?.
Guardian: Kans?z devrim
Guardian gazetesi, ?Kans?z devrim? ba?l?kl? haberinde, T?rkiye?deki se?imler ?ncesinde se?imin ??slam?la laiklik aras?nda olaca??? yorumlar? yap?ld??? oysa as?l m?cadelenin bu olmad??? ifade edildi. Haberde, 22 Temmuz se?imlerinin ana konusunun demokrasi oldu?u de?erlendirmesi yap?ld?. Erdo?an??n gizli bir g?ndemi bulundu?u iddialar?n?n hat?rlat?ld??? haberde, ancak bug?ne kadar bunu kan?tlayacak hi?bir ?eyin ya?anmad??? ifade edildi.
ABD?de yay?nlanan Wall Street Journal gazetesi, Erdo?an??n pazar g?n? ald??? zaferin, ?beklenenin de ?zerinde? oldu?unu vurgulad?. Haberde bu sonu?, ?ekonomik politikalar?n cirosu? olarak nitelendirildi. Gazete, Erdo?an??n se?im sonras?nda ilk g?revinin istihdam? art?rmak olaca??n? yazd?.
Ba?yaz?s?n? T?rkiye?deki se?imlere ay?ran bir ba?ka gazete de New York Times oldu. Gazete, T?rkiye?deki ?muhafazakar M?sl?man iktidar partisinin? kazand??? zaferin, ?lke siyasetine y?nelik bir takdir oldu?unu yazd?. Ba?yaz?da, bu zaferin daha geni? bir ?ekilde, ?slam d?nyas? i?in de bir esin kayna?? olaca?? de?erlendirmesinde bulundu.
?ngiliz Independent gazetesi, 22 Temmuz se?imleri i?in, ?Sava? sonras? d?nemin en ?nemli se?imi? nitelemesinde bulundu. Haberde, d?nyan?n bu sonuca sevinmesi gerekti?i zira d?n finans piyasalar?ndaki sert y?kseli?in AKP?nin a??k zaferini kabul ettikleri anlam?na geldi?i ifade edildi. Haberde ayr?ca bu sonucun AB s?reci a??s?ndan da olumlu olaca?? kaydedildi. (HABER MERKEZ?)
?Se?im sonu?lar? K?rtler i?in iyi?

Washington Times gazetesi, 22 Temmuz se?imlerinin sonu?lar?n?n K?rtler i?in de iyi haber oldu?u de?erlendirmesini yapt?. Gazete, Erdo?an??n Kuzey Irak?a asker g?nderilmesine ili?kin bask?lar? bu destek oran?yla p?sk?rtebilece?i yorumu yapt?. ?spanya?n?n ?nde gelen gazetelerinden ABC de, yeni parlamento yap?s?na dikkat ?ekerek ?Erdo?an, milliyet?i K?rtler ile stratejik ittifaka haz?rlan?yor? iddias?nda bulundu. AKP?nin G?neydo?u?nun baz? yerlerinden ?ok iyi sonu?lar ald???na i?aret eden gazete, K?rtler ile AKP?nin ortak yan?n?n da ?geleneksel Kemalizm?e olan tiksinme? oldu?unu ?ne s?rd?.
www.evrensel.net