AB, Libya?y? ikna etti

Libya y?netimi, Avrupa Birli?i (AB) ile i?birli?i anla?mas? imzalad?ktan sonra, ??ocuklara AIDS bula?t?rd?klar?? gerek?esiyle ?m?r boyu hapse mahkum olan Bulgar hem?ireler ve Filistinli doktoru ?lkelerine g?nderdi.


Libya y?netimi, Avrupa Birli?i (AB) ile i?birli?i anla?mas? imzalad?ktan sonra, ??ocuklara AIDS bula?t?rd?klar?? gerek?esiyle ?m?r boyu hapse mahkum olan Bulgar hem?ireler ve Filistinli doktoru ?lkelerine g?nderdi.
Libya D??i?leri Bakan? Muhammed Abd?rrahman ?algam, ?Libya ile AB aras?nda, aralar?ndaki i?birli?ini art?rmak ve geli?tirmek i?in bir i?birli?i anla?mas? imzalanm??t?r. Anla?ma Libya ile Avrupa Birli?i aras?nda tam i?birli?i ve ortakl??? ihtiva etmektedir? dedi. Libyal? Bakan, AB Komisyonunun d?? ili?kilerden sorumlu ?yesi Benita Ferrero-Waldner ile imzalanan anla?mada, HIV kapan ?ocuklar?n Avrupa hastanelerinde ?m?rleri boyunca tedavilerinin ?stlenilmesi ve ?ocuklar?n vir?s? kapt?klar? Bingazi hastanesiyle kentteki bir ba?ka hastane ve t?p merkezinin geli?tirilmesi i?in yard?m? i?erdi?ini s?yledi. D??i?leri Bakan?, anla?mada, AB?nin e?itim ve tarihi eserler i?in yard?m?n?n yan? s?ra yasa d??? g??le m?cadele i?in ?lkenin kuzey ve g?ney s?n?rlar?ndaki g?venli?in sa?lanmas?na deste?inin de ?ng?r?ld???n? a??klad?.
56 ?ocuk ?ld?
Bulgar hem?ireler Kristiana Val?eva, Nasya Nenova, Valya?ervenia?ka, Valentina Siropulo, Snejana Dimitrova ve Bulgar vatanda?l???na ge?en Filistinli doktor E?ref Cuma Hacuc, 2004?te Bingazi?de 56?s? ?len 426 Libyal? ?ocu?a kasten HIV bula?t?rd?klar? gerek?esiyle Aral?k ay?nda idama mahkum edilmi?ti.
Haklar?ndaki idam karar? Libya Y?ksek Mahkemesi taraf?ndan onanan sa?l?k g?revlileriyle ilgili son karar? Libya Y?ksek Yarg? Konseyi vermi?, Konsey idam cezalar?n? ?m?r boyu hapse ?evirmi?ti.
AB: ?li?kilerimiz normalle?ecek
AB Komisyonu Ba?kan? Jose Manuel Barroso da, ?Libya ile ili?kilerimizin daha da normalle?tirilmesi arzusunday?z? dedi.
Barroso, uzun bir telefon g?r??mesi yapt??? Libya lideri Kaddafi?ye, ?bu sorunun a??lmas? halinde ili?kilerin normalle?tirilmesi a??s?ndan elinden gelenin en iyisini yapaca??? taahh?d?nde bulundu?unu aktard?. Barroso, AB?nin Akdeniz ?lkeleriyle i?birli?i ve dayan??ma i?in tasarlad??? Barcelona s?recine Libya?n?n da dahil edilebilece?inin i?aretlerini verdi.
Fransa Cumhurba?kan? Nicolas Sarkozy ise, ?lkesinin veya AB?nin, Libya?ya ?fidye ?demediklerini? s?yledi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net