Fotoğraf: AA

?lk g?rev IMF kararlar?

T?rkiye?de se?im sonras? kurulacak yeni h?k?metin ekonomi ekibinin ilk g?revlerinden birinin, IMF ile ili?kiyi uzat?p uzatmama karar? olaca?? bildirildi.


T?rkiye?de se?im sonras? kurulacak yeni h?k?metin ekonomi ekibinin ilk g?revlerinden birinin, IMF ile ili?kiyi uzat?p uzatmama karar? olaca?? bildirildi.
Financial Times gazetesi, IMF konusunun yan?s?ra h?k?meti bekleyen di?er ?nemli konuyu sosyal g?venlik reformu olu?turdu?unu yazd?.
Ekonomi gazetesi Financial Times, Vicent Boland imzal? iki ayn? haberde T?rkiye?deki se?im sonu?lar?n i? ve finansal ?evrelerindeki yank?lar? ile yeni AKP h?k?metini ekonomide bekleyen dosyalar? de?erlendirdi.
?Erdo?an??n ezici gabiliyeti yat?r?mc?lar? ?ok sevindirdi? ba?l?kl? haberinde gazete, AKP?nin zaferinin ard?ndan borsa endeksinin y?zde 5 artt???n?, liran?n dolara kar??n son iki y?l?n en y?ksek d?zeyine ula?t???n? kaydetti. Gazete ?unlar? yazd?: ?Erdo?an??n gabiliyeti, AKP?nin ekonomik ve siyasi g?ndemine b?y?k yat?r?m yapan yat?r?mc?lar?n tercih idi. Ancak yeni cumhurba?kan?n se?imi konusunda h?k?met ile laik kurumlar?n ?at??abilece?i kayg?s? s?r?yor.?
Ekonomiye yeni isimler
FT?ye konu?an Raymond James?in ba? ekonomisti ?zg?r Altu?, se?im sonucu i?in ?en iyi senaryonun bir ?entik alt?ndad?r? dedi. Altu??un de?erlendirmelerini aktaran gazete ?AKP?nin biraz daha k???k bir ?o?unlu?u olsayd? cumhurba?kanl??? konusunda ?at??ma olas?l??? azal?rd?? diye yazd?.
?ngiliz gazetesi, yat?r?mc?lar?n AKP?den beklentilerini de?erlendirdi?i ?Yat?r?mc?lar, canland?r?lm?? reform bekliyor? ba?l?kl? di?er haberinde ise ?Analistlerin ?o?u, reformlara odaklanman?n s?rd?r?lmesi ?art?yla T?rkiye?nin ekonomik g?r?n?m?n?n iyi oldu?u konusunda hem fikir? diye yazd?.
Analistlerin, Erdo?an??n bundan b?yle ?al??ma piyasas?na, sanayi d?zeyindeki yap?sal reformlara ve sosyal g?venlik reformuna a??rl?k vermesi gerekti?ini s?ylediklerini kaydeden gazete, enerji sekt?r?n?n ?nemli bir b?l?m?n? ?zelle?tirme planlar?n?n da yeni bir d?zenleme gerektirece?ini de belirtti.
Ali Babacan??n devam? kritik ?nemde bulundu
Birka? fakt?r?n, Erdo?an??n geni? ekonomik g?ndemini ve konsantre olmak istedi?i alanlar? belirleyece?ini kaydeden gazete, ?Bunlardan birinin (bakanlar kurulundaki) ekonomi ve finans g?revlerine yeni ki?ilerin getirilmesi? oldu?unu belirtti.
Merrill Lynch eski iktisat??s? Mehmet ?im?ek?in, politika belirleme g?revine getirilmesi beklendi?ini yazan gazete, ?imsek?in de, T?rkiye?nin mikro ekonomik ve yap?sal reformlara odaklanmas? gere?ini vurgulad???na dikkat ?ekti.
Financial Times, IMF ile ili?kileri y?r?tm?? olan Ali Babacan??n rol?n?n s?rmesinin ?kritik? ?nem ta??d???n? belirtti.
Babacan??n terfi edilmesi beklentilerini yans?tan gazete, ?Ancak bu, b?y?k bir olas?l?kla Say?n Erdo?an??n yeni kabinede yeni maliye, sanayi ve ekonomi bakanlar?n? atamas?na ba?l?? de?erlendirmesini yapt?. Yeni ekibi bekleyen ilk g?revlerden birinin, T?rkiye?nin IMF ile ili?kinin uzat?l?p uzat?lmayaca?? karar? oldu?una i?aret eden Financial Times, mevcut stand-by anla?mas?n?n ilkbaharda sona erece?ini, Erdo?an??n ise, Ankara?n?n yak?nda art?k bu t?r deste?e ihtiyac? olmayaca??n? s?yledi?ini an?msatt?.
Gazete di?er konular? ??yle s?ralad?: Piyasalar?n, AB?ye kat?lma ?abas?n?n g?zden ge?irilece?i umudu ve yeni h?k?metin, ekonomik reform s?reci i?in hayati olarak de?erlendirilen sosyal g?venlik sistemi reformu giri?imini ne kadar ?abuk yeniden ele alaca??d?r.? (Londra/ANKA)
www.evrensel.net