Rekabet Kurulu?ndan eczac?lara ceza

Rekabet Kurulu, resmi, ?zel kurum ve kurulu?lara ila? sat??lar?nda indirim oran? belirlemeye y?nelik karar ve 2005 -2006 y?l? uygulamalar?n?n Rekabet Kanunu?na ayk?r? oldu?u gerek?esiyle, T?rk Eczac?lar Birli?i?ne 93.9 bin YTL idari para cezas? verdi.


Rekabet Kurulu, resmi, ?zel kurum ve kurulu?lara ila? sat??lar?nda indirim oran? belirlemeye y?nelik karar ve 2005 -2006 y?l? uygulamalar?n?n Rekabet Kanunu?na ayk?r? oldu?u gerek?esiyle, T?rk Eczac?lar Birli?i?ne 93.9 bin YTL idari para cezas? verdi.
Rekabet Kurulu Ba?kan Vekili Tuncay Song?r, birli?in 4054 say?l? Rekabetin Korunmas? Hakk?nda Kanuna ayk?r? hareket edip etmedi?inin tespitine ili?kin a??lan soru?turmaya d?n?k Kurul?un nihai karar?n? a??klad?.
Buna g?re, Eczac?lar Birli?i?nin, aralar?nda cezaevi m?d?rl?klerinin de bulundu?u resim ve ?zel kurum ve kurulu?lara ila? sat??lar?nda indirim oran?n? belirlemeye y?nelik karar ve 2005-2006 y?l? uygulamalar?n?n, kanunun ??Rekabet S?n?rlay?c? Anla?ma ve Uyumlu Eylemler ve Kararlar?? kapsam?nda oldu?u tespit edildi.
Buna ba?l? olarak Kurul, Birli?e 2005 y?l? net sat??lar? ?zerinden takdiren y?zde 1 oran?nda olmak ?zere 93 bin 891, 5 YTL idari para cezas? verdi.
Kurul, eczac?l?k mevzuat?na dayanmayan eylemlerinden dolay?, rekabeti tesisi ve ihlalden ?nceki durumun korunmas?n? teminen yerine getirilmesi ya da ka??n?lmas? gereken davran??lar?n ve ihlale son verilmesi gere?inin Eczac?lar Birli?i?ne bildirilmesine de karar verdi. Rekabet Kurumu Ba?kan Vekili Tuncay Song?r, fak?lte ve baz? eczanelere ili?kin ?ikayetlerin reddine karar verildi?ini belirtirken, konuya ili?kin gerek?eli karar?n daha sonra tebli? edilece?ini s?yledi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net