Ka??t i??ileri fabrika ?n?nde n?bette

Giresun?da SEKA?n?n ?zelle?tirmesi kapsam?nda Milda isimli ?irkete sat?lan SEKA Giresun Ka??t Fabrikas??nda Sel?loz-?? Sendikas??na ?ye olduklar? i?in i?ten at?lan 250 i??inin fabrika ?n?ndeki direni?i s?r?yor.


Giresun?da SEKA?n?n ?zelle?tirmesi kapsam?nda Milda isimli ?irkete sat?lan SEKA Giresun Ka??t Fabrikas??nda Sel?loz-?? Sendikas??na ?ye olduklar? i?in i?ten at?lan 250 i??inin fabrika ?n?ndeki direni?i s?r?yor. ??ten at?lan i??iler n?betle?e bir ?ekilde her g?n mesai saatleri aras?nda fabrikan?n ?n?ne gelerek n?bet tutuyor.
?zelle?tirildikten sonra ?cretlerini almakta s?rekli sorun ya?ayan i??iler Sel?loz-?? Sendikas??na ?ye olmu?, y?neticilerin sendikadan istifa etme bask?lar?n? kabul etmedikleri i?in 15 Haziran?da i?ten at?lm??lard?.
5 ay boyunca ?cretlerinin ?denmedi?ini ve bunun i?in toplu olarak ?ye olduklar?n? hat?rlatan Ali Hamdi G?revin, bu durumun patronun i?ine gelmedi?ini, sendikaya ?ye olduktan sonra ?cretlerinin ?dendi?ini s?yledi. G?revin, paralar?n?n verildi?i g?n fabrika ?n?ne otob?s yana?t?r?ld???n? ve sendikadan istifa etmelerinin istendi?ini dile getirdi.
Fabrikan?n gayet iyi bir kapasiteyle ?retim yapt???n? buna ra?men ?retimin en iyi oldu?u bir d?nemde i? akitlerinin feshedilmesinin kabul edilemeyece?ini ifade eden G?revin; ?Bu olaydan sonra hakim getirip tespit yapt?rd?k. ?? akitlerimizin feshedildi?ini ??renmeye ?al??t?k. ?u anda fabrikada sadece temizlik i??ileri ?al???yor. Yakla??k 40 g?nd?r fabrikan?n ?n?nde m?cadelemizi s?rd?r?yoruz. Yasal s?renin dolmas?n? bekliyoruz. Yasal s?re sonucunda da durum de?i?mezse mahkemeye ba?vurup yasal haklar?m?z? kullanaca??z? dedi.
??nsanlar?n hepsi peri?an durumda?
T?m i??ilerin asgari ?cretle ?al??t??? fabrikan?n i??ilerinden Engin Uzun da sa?l?kl? bir ?ekilde maa?lar?n? almad?klar? i?in sendikaya ?ye olmaya karar verdikleri dile getirdi. Uzun, ?Hepimiz aile ve ?ocuk sahibiyiz. Burada insanlar?n hepsi peri?an durumda. Bizler ?u anda yasal s?recin dolmas?n? bekliyoruz. Yasal haklar?m?z? kullan?p hukukun verece?i karar? bekleyece?iz. Sendikam?z deste?ini bizden esirgemiyor. S?re? uzun oldu?u i?in bir n?betle?e sistemi geli?tirdik. Her g?n 15-20 ki?ilik gruplar halinde gelip n?bet tutuyoruz. Di?er arkada?lar?m?z evlerine a? g?t?rmek i?in ba?ka i?lere ko?uyor? dedi.
?Sendikay? bize ?ok g?rd?ler?
Yasal s?re? dolup mahkeme karar? al?nana kadar yapabilecekleri bir ?ey olmad???n? ve eylemlerine devam edeceklerine dikkat ?eken i??ilerden Melih ?ener, mahkemenin olumsuz bir karar almas?n? beklemediklerini, ancak b?yle bir durum ya?an?rsa t?m i??ilerin peri?an olaca??n? dile getirdi.
Sendika ?yesi olman?n yasal bir hak oldu?unu s?yleyen ?ener; ?Ne hikmetse sendikay? bize ?ok g?rd?ler. Biz burada sendikal? olmakla bir su? i?lemedik. Bizim neler ?ekti?imizi ve nas?l ?artlarda ya?ad???m?z? biliyorlar ama sonu? de?i?miyor. 6 y?ld?r burada ?al???yorum. Devletteyken de bir k?s?m sorun ya?an?yordu, ama bu kadar k?t? bir durum de?ildi? dedi.
Gazete ka??d? ?retiminde T?rkiye?nin ?nemli fabrikalar?ndan biri olan Milda ka??t ?retim fabrikas? y?neticileri konuyla ilgili sorular? yan?ts?z b?rak?rken, i??iler ise fabrika ?n?nde a?t?klar? ?ad?rda beklemeye devam ediyor. (Giresun/D?HA)
?smail Y?ld?z
www.evrensel.net