THY?deki bask?lara kar?? Ba?bakan?a uyar? mektubu

Uluslararas? Ta??mac?l?k ???ileri Federasyonu (ITF) Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an?a mektup g?ndererek, Hava-?? ?yesi ?al??anlar ?zerindeki bask?lar? k?nad?.


Uluslararas? Ta??mac?l?k ???ileri Federasyonu (ITF) Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an?a mektup g?ndererek, Hava-?? ?yesi ?al??anlar ?zerindeki bask?lar? k?nad?. Hava-?? y?neticilerinin g?zalt?na al?nmas?n?n havayolundaki en?striyel ili?kilere zarar verece?i belirtilen mektupta, ?Cuma g?n?nden bu yana THY ve THY Teknik?te greve gidebilecek konumda bulunan ITF ?ye olan Hava-???in ?yeleri son g?nlerde her iki ?irketin y?neticilerinden gelen bir tehdit ve sindirme kampanyas?ndan ?ikayet ediyorlar. Bug?n yasal ?al??malar?n? y?r?ten Hava-?? y?neticilerinin birka? saatli?ine g?zalt?na al?nmalar? ile i?ler daha da k?t? bir g?r?n?m ald?? dendi.
ITF Sivil Havac?l?k Sekreteri Ingo Marowsky konuyla ilgili ?u a??klamay? yapt?: ?Bu konuda derhal T?rkiye Ba?bakan??na ve THY Y?netim Kurulu Ba?kan??na seslenen mektuplar yazd?k. Sendika y?neticilerinin serbest b?rak?lm?? olmalar? olumludur. Ancak bu t?r bir davran???n tekrar? THY?deki k?t? durumun daha da k?t? hale gelmesine ve T?rkiye h?k?metinin de daha g?reve ba?layaca?? g?nden ??hretinin k?t?ye ??kmas?na sebep olabilir.?
T?MT?S Genel Merkezi?de yapt??? a??klamayla bask?lar? k?nad?. A??klamada grev durumunda Hava-?? ile dayan??ma i?inde olunaca?? belirtildi. (???? SEND?KA SERV?S?)
www.evrensel.net