Beksa i??ileri ba?ard?

Beksa?da i?ten at?lan i??iler, verdikleri m?cadele sonras? patrona taleplerini kabul ettirdiler.


Beksa?da i?ten at?lan i??iler, verdikleri m?cadele sonras? patrona taleplerini kabul ettirdiler.
Sabanc? Holding?e ba?l? fabrikada, at?lan 206 Beksa i??inin 1 A?ustos 2007 tarihinde i?ba?? yapaca?? bildirildi. Birle?ik Metal-?? ile patronlar aras?nda var?lan anla?maya g?re i?ten ??kar?lan i??ilerin i?ba?? yapmas?na ek olarak, y?lba??na kadar ?cret kayb?na u?ramamalar? konusunda da mutabakat sa?land?. Ayr?ca ?yelerin toplu i? s?zle?mesi ile kazan?lm?? haklar?nda herhangi bir kay?p olmad??? belirtildi. Anla?mayla i?yerinde kalan 88 i??inin ?cretlerinde art??lar da sa?land?. Anla?ma hakk?nda g?r??lerini ald???m?z Beksa ??yeri Temsilcisi Metin Muslu, 206 i??inin ?al??ma hakk?n?n korundu?unu belirterek ?Yap?lan anla?may? olumlu buluyorum? dedi. (Kocaeli/EVRENSEL)
www.evrensel.net