Cevab? mah?ere b?rakmayal?m

Ben Manisa Organize Sanayi?nde ?al??an bir i??iyim. Ta?eron firma i??ileri olarak ezilmekteyiz. Bunu ?rnekle a??klamak istedim.


Ben Manisa Organize Sanayi?nde ?al??an bir i??iyim. Ta?eron firma i??ileri olarak ezilmekteyiz. Bunu ?rnekle a??klamak istedim. Hi?bir yasal hak ve alacaklar?m?z olmad??? gibi i? hayat? g?vencemiz de yok art?k. K?lele?tirilmi? bir sistem ald? ba??n? gidiyor g?n ge?tik?e. 403 YTL asgari ?crete talim etmekteyiz. Bug?n Manisa?da ev kiralar? 400 YTL. ???i arkada?lar?ma soruyorum doyuyor musunuz? Hele bir de alaca??n?z para ta?eron firma kapka???lar? taraf?ndan t?rpanlan?yorsa i?ler ac?s? durum. Vestel elektronik fabrikas?ndan ??k?? ald?ktan sonra i?eride 11 g?nl?k ?cretim vard?. Ay?n 15?inde maa?lar yatm?? ve hesab?ma ge?en para 156 YTL iken ta?eron firmadan ald???m maa? bordrosunda net ?denen 161 YTL yazmaktayd?. 9 YTL param kesilmi?. 9 YTL bak?ld???nda ?ok bir mebla? gibi g?r?nmese de ta?eron firma 30 g?nl?k ekmek param? ?alm??. G?r?ld??? gibi emeklerimiz bu ?ekilde ?al?n?p ??rp?l?yor. ???i karde?lerim soruyorum sizce bu kul hakk? de?il midir? Diyecek hi?bir s?z bulamad?m. Sonucu mah?ere b?rakmak de?il, m?cadele ederek, hep birlikte gelin birlik olup ?rg?tlenerek elde edelim diyorum. Birlikte olursak bir?ok zorluklar?n da ?stesinden gelece?imize inan?yorum.
Sayg?lar Manisa OSB?de ?al??an bir bayan i??i (MAN?SA)
www.evrensel.net