MERCEK

 • Se?im sonu?lar?n? bir ?olgu? olarak ald???m?zda durum ?udur: H?k?met partisi AKP, bir ?nceki se?ime g?re oylar?n? y?zde 13 oran?nda (5 milyon civar?nda) art?rarak y?zde 46.6 oy oran?yla yeniden tek ba??na h?k?met kuracak bir ?o?unlu?u (340 milletvekili) elde etti.


  Se?im sonu?lar?n? bir ?olgu? olarak ald???m?zda durum ?udur: H?k?met partisi AKP, bir ?nceki se?ime g?re oylar?n? y?zde 13 oran?nda (5 milyon civar?nda) art?rarak y?zde 46.6 oy oran?yla yeniden tek ba??na h?k?met kuracak bir ?o?unlu?u (340 milletvekili) elde etti. MHP, y?zde 14.3?l?k oy oran?yla (70 milletvekili) ?oven milliyet?ili?in ?misyon partisi? oldu?unu bir kez daha kan?tlad? ve kendisi a??s?ndan ba?ar?l? bir kampanya ile parlamentoya girdi. CHP, en fazla hezimete u?rayan parti oldu. Baykal ve ekibinin, MHP?nin geleneksel temsilcili?ini kimseye b?rakmad??? ?rk??-milliyet?ili?e soyunmalar? ve muht?rac? generallerin bayku?lar? olarak meydanlara ??kmalar?n?n ve bununla birle?en ikiy?zl?l?k, samimiyetsizlik ve halk?n talepleri ve duygular? kar??s?ndaki sorumsuzlu?un ?kar??l???? y?zde 20.9 civar?ndaki oy oran? ve 112 milletvekili oldu! 22 Temmuz se?imleri sonu?lar?n?n ?nceki se?imler ve parlamento yap?s?yla k?yasland???nda, en ?nemli farkl?l??? ise, K?rtlerin politik temsilcilerinin parti grubu olu?turacak say?da (23) milletvekili ile parlamentoya girmeleriydi. K?rt milletvekillerinin parlamentoda bulunmalar?, K?rtlerin taleplerinin ve K?rt sorununun parlamento mevzisinden de g?ndeme gelmesi a??s?ndan ?nemlidir. Parlamentoya U. Uras gibi liberal ?sosyalizm? anlay???na sahip bir ki?i de girmi?tir. ??ki partili parlamento? denebilir ki ??ok partili hale gelmi?tir.? CHP?den se?ilen DSP?liler ayr?l?p kendi partilerinin s?zc?l???n? yapabileceklerdir. Mesut Y?lmaz, ?merkez sa?? toparlama? demagojisine sar?labilir vs.
  Se?im sonu?lar? ve se?imlere kat?lan g?? ve partilerin ba?ar? ya da ba?ar?s?zl??? a??s?ndan, devlet ve h?k?met olanaklar?na sahip olup egemen g?? ve temsilcileri konumunda olanlarla ?rg?tlenmeleri ve ?al??malar? devlet ve h?k?met bask?s? alt?nda olanlar?n durumu elbette ayn? k?staslarla de?erlendirilemez. AKP?nin ?zaferi?, ?rne?in uluslararas? ve i?birlik?i sermaye g??lerinin; Amerika Birle?ik Devletleri ve Avrupa Birli?i ?evrelerinin deste?inden, h?k?mette olmas?n?n avantajlar?ndan, h?k?metin ve ba?l? belediyelerin iki milyon aileye ?se?im r??veti? da??tmas?ndan, din istismarc?l???ndan soyutlanamaz. AKP, uluslararas? alanda s?rd?r?len ?k?reselle?me? sald?r?s?n?n en h?zl? temsilcisi olmas?na kar??n, ayn? sald?r?n?n yaratt??? sonu?lar?n ?r?n?n? toplayabilmi?tir. 17 milyon gibi ?nemli bir se?men kitlesi, halk kitlelerine kar?? olmas?na ra?men h?k?met politikalar?na ?destek vermi??tir! ?Ekonomik b?y?me ve gelir art???? s?ylemine verdi?i a??rl?k ve ?bunun devam? i?in i? ba??nda kalmas??n? ??karlar?na uygun g?ren, bu h?k?met d?neminde gelirleri ger?ekten b?y?yen kesimlerin AKP i?in y?r?tt?kleri ?al??ma; CHP-MHP?nin a??r? milliyet?i s?yleminin yaratt??? ??at??ma? endi?esi; sermaye bas?n?n?n a??rl?kl? kesiminin, liberal-?demokrat? ?evrelerin ve estirilen a??r? ?rk??-milliyet?i dalga kar??s?nda, ?k?t?lerin iyisi? mant???yla K?rtlerin ?nemli bir kesiminin deste?i; AKP?li kadrolar?n y?netimindeki polis te?kilat?n?n se?im s?recinde yo?unla?t?rd??? ??ete operasyonlar??n?n yaratt??? hava, ?DTP-MHP?ye oy vermenin ?lkeyi daha fazla gerilime ve ?at??malara s?r?kleyece?i? propagandas?; ?ya bizi se?ersiniz ya da ?eker gideriz? ?antaj? vs. ile AKP bu sonuca ula?t?. Se?imlerin ?nemli ?zelliklerinden biri, se?imlere kat?lan sermaye partilerinin, ?lkenin temel sorunlar?na ili?kin programlar?yla de?il, milliyet?ilik-dincilik istismar?, K. Irak?a sefer ve ?b?l?c? ter?re kar?? sava?? ????rtkanl???, cumhurba?kanl???n?n kimin elinde olaca?? tart??malar?yla halk?n kar??s?na ??kmalar?yd?. Birbirleriyle siyasal-iktisadi ve sosyal sorunlar ?zerinden bir kap??maya girmediler, olabildi?i ve g?ndeme getirildi?i kadar?yla da bu sorunlara ili?kin ?farkl? g?r??ler? inand?r?c? olmaktan uzakt?. Bundan yararlanan?n h?k?met partisi olmas? da bu durumda ?normal?di.
  ?leri i??i ve emek?iyle ?rg?t? a??s?ndan ise bu se?imlerin, ba??ndan itibaren i??i s?n?f?, kent ve k?r yoksullar? ve t?m emek?ilerin kapitalist s?m?r?ye, emperyalist bask?, yay?lma ve sald?rganl??a, siyasal gericili?in yo?unla?t?r?lmas?na ve demokratik hak yoksunlu?una kar?? ?rg?tlenmesi ve m?cadelesinin ilerletilmesi ve sa?lamla?t?r?lmas? a??s?ndan nas?l de?erlendirilece?i ba?a al?nmak zorundayd?. Se?im ?al??mas?, devrimci s?n?f partisinin fabrika, i?yeri, semt ve kurumlardaki ?al??mas?n?, se?imlerin politikaya ilgiyi art?rmas?ndan da yararlanarak yayg?nla?t?rmas?; etraf?ndaki ve partili kitlesini en verimli ?al??may? y?r?tmek ?zere koordine etmesi, yeni ili?kiler kurulmas?, kurulmu? olanlar?n ?al??maya dahil edilerek ilerletilmesi; g?nl?k bas?n?n?n yeni ve daha geni? ?evrelere ula?t?r?lmas? ve t?m bu ?al??man?n en ?zl? bi?imde yans?t?ld??? birle?tirici ara? haline getirilmesi vb. bak?mdan daha ileri ad?mlar?n at?lmas? demekti. Bu ?al??ma hakk?yla y?r?t?ld???nde, ku?kusuz ?lkenin ba??ms?zl??? ve K?rt-T?rk ve di?er milliyetlerden kitlelerin en acil sosyal-iktisadi ve politik taleplerinin savunulmas? temelinde olu?turulmu? ?se?im ittifak?? da g?? kazanacak ve ?Bin Umut Adaylar?? olarak adland?r?lan adaylar etraf?nda s?rd?r?len ?al??man?n etkisi ve g?rece?i destek de b?y?yecekti. Biz ve ?bizim cephe? a??s?ndan se?imler esas olarak bu y?nleriyle de?erlendirilecektir.
  A. Cihan Soylu
  www.evrensel.net