S?caklar T?rkiye?yi kavuruyor

T?rkiye?yi yine kavurucu s?caklar yakacak. Hava s?cakl???n?n mevsim normallerinin 8-10 derece ?zerinde seyretti?ini belirten yetkililer, vatanda?lar?n dikkatli olmas?n? istedi.


T?rkiye?yi yine kavurucu s?caklar yakacak. Hava s?cakl???n?n mevsim normallerinin 8-10 derece ?zerinde seyretti?ini belirten yetkililer, vatanda?lar?n dikkatli olmas?n? istedi. Yap?lan ?l??mlerde Denizli?de son 55 y?l?n, ?anakkale?de ise son 75 y?l?n en y?ksek s?cakl?k de?eri tespit edildi.
Devlet Meteoroloji ??leri Genel M?d?rl????nden yap?lan yaz?l? a??klamada, s?cak havan?n yurdun b?y?k b?l?m?nde etkisini s?rd?rd??? hat?rlat?larak, hava s?cakl???n?n, yurdun g?ney, i? ve bat? b?lgelerinde temmuz ay? ortalamalar?n?n 8-10 derece ?zerinde seyretti?i belirtildi.
Baz? merkezlerde d?n ?l??len en y?ksek hava s?cakl??? de?erinin, Denizli?de 43, Manisa, Ayd?n, Karab?k ve Mu?la?da 42, Edirne ve Antalya?da 41, ?zmir ve Diyarbak?r?da 40, ?anakkale?de 39, Ankara ve ?ank?r??da 37, ?stanbul ve Adana?da 35, I?d?r?da 34, Erzurum?da ise 28 derece olarak kaydedildi?i bildirilen a??klamada, ???nceki g?n itibar?yla Denizli?de 43.4, ?anakkale?de ise 39 derece olarak ?l??len en y?ksek hava s?cakl??? de?eri Denizli?de son 55 y?l?n, ?anakkale?de son 75 y?l?n en y?ksek temmuz ay? s?cakl?k de?eridir?? denildi.
S?caklar daha da artacak
Hava s?cakl???n?n, bug?n i? ve bat? kesimlerde 2-4 derece daha artarak, Marmara B?lgesi?nde 38-42, Ege B?lgesi?nde 42-44, Akdeniz B?lgesi?nde 39-41, ?? Anadolu B?lgesi?nde 37-39, G?neydo?u Anadolu B?lgesi?nde 40-42, Karadeniz ve Do?u Anadolu b?lgelerinde 34-38 derece olmas?n?n beklendi?i belirtilen a??klamada, yurt genelinde hafta sonuna kadar do?u b?lgelerinde g?r?lecek k?sa s?reli yerel sa?anak ya???lar?n d???nda ya??? beklenmedi?i kaydedildi.
Y?ksek s?cakl???n g?r?ld??? b?lgelerde meydana gelebilecek olumsuz ?artlara kar?? (muhtemel sa?l?k sorunlar? ve orman yang?n? riski) vatanda?lar ve ilgililerin, dikkatli ve tedbirli olmalar? istendi.
?zmir?de s?cak tatili
?zmir?de bug?n kendini iyice hissettiren s?cak havan?n artarak devam edece?inin belirtilmesi ?zerine, ?zmir Valili?i, bug?n ve yar?n ?z?rl?, hamile ve kronik rahats?zl??? olanlar?n 2 g?n izinli say?laca??n? a??klad?.
?zmir Valisi Cahit K?ra?, Meteoroloji Genel M?d?rl????nden al?nan bilgilere g?re, Ege B?lgesi?nde bug?nden ba?layarak hava s?cakl???n?n son y?llar?n mevsim ortalamas?n?n ?zerine ??karak g?lgede 41-43 derece olarak seyredece?i, i? kesimlerde de bu s?cakl???n bir, iki derece ?zerine ??kabilece?i, nem oran?n?n ise y?zde 27 dolay?nda ger?ekle?ece?inin ??renildi?ini kaydetti. A??klamada, bu derecedeki s?cakl???n sa?l?k ve orman yang?nlar? y?n?nden baz? sak?ncalar do?uraca?? g?z ?n?ne al?narak, valilik taraf?ndan ?e?itli ?nlemler al?nd??? belirtildi.
Al?nan ?nlemler ?er?evesinde, kamuda ?al??anlardan, ?z?rl? ve hamileler ile kalp, tansiyon, ast?m, kanser gibi kronik sa?l?k sorunu olanlar, daire m?d?rlerinin bilgisi dahilinde idari izinli say?lacak.
Acil servisler haz?r bekleyecek
?zinlere ek olarak, sa?l?k m?d?rl??? arac?l???yla personel, ara?, gere?, n?bet?i sa?l?k kurum ve kurulu?lar? uyar?larak, 112 acil servisleriyle ilgili planlama ve d?zenlemeler yap?ld?. Valili?in a??klamas?nda ayr?ca vatanda?lara da ??le saatlerinde zorunlu olmad?k?a d??ar?ya ??kmamalar?, 10.00-16.00 saatlerinde denize girmemeleri, ormanl?k alanlar ile piknik ve mesire yerleri ve otlaklarda ate? yak?lmamas?, sigara, k?r?k cam ve ?i?elerin bu alanlara at?lmamas?, enerji nakil hatlar?yla elektrik trafolar?nda meydana gelebilecek ar?zalar?n ?nlenmesi i?in ?zellikle klimalar?n m?mk?n olan en d???k seviyede ve k?sa s?reli ?al??t?r?lmas? ?a?r?s?nda bulunuldu. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net