Mogan G?l? i?in yeni proje

Ankara?n?n G?lba?? Belediye Ba?kan? Abdulnas?r Ha?lak, Mogan G?l??n?n temizlenmesi i?in 40 milyon dolarl?k projenin haz?r oldu?unu bildirdi.


Ankara?n?n G?lba?? Belediye Ba?kan? Abdulnas?r Ha?lak, Mogan G?l??n?n temizlenmesi i?in 40 milyon dolarl?k projenin haz?r oldu?unu bildirdi.
Ha?lak, yapt??? a??klamada, Mogan G?l??nde sular?n her ge?en g?n biraz daha ?ekildi?ini ve bal?k ?l?mlerinin devam etti?ini s?yledi. G?l ?evresindeki ?l? bal?klar?n ?evreye k?t? kokular yayd???n? ifade eden Ha?lak, bunu ?nlemek i?in belediye g?revlilerinin ?uvallarla ?l? bal?klar? toplad???n? belirtti.
Mogan G?l??n?n temizlenmesi i?in proje haz?rland???n? kaydeden Ha?lak, ?G?l?n temizlenmesi i?in 40 milyon dolarl?k proje haz?r. Proje i?in kredi bulmaya ?al???yoruz? diye konu?tu.
G?lba?? ?l?esi Koruma, Geli?tirme ve Turizm Dernek Ba?kan? ?sa ?mercan da g?l suyunun 2 ay i?inde 1 metre d??t???n? s?yledi. Moganpark ?evresindeki ?imlerin g?lden ?ekilen suyla suland??? iddialar?n?n bulundu?unu anlatan ?mercan, ?Sabaha kar?? 3-4 s?ralar?nda s?rekli ?imlerin suland??? konu?uluyor. Moganpark i?indeki saat kulesinin alt?ndaki b?lgeye konulan borular ve motor ile su ?ekildi?i ?ne s?r?l?yor. Moganpark B?y?k?ehir Belediyesi?nin sorumlulu?undad?r. Bu iddialar ciddi bir ?ekilde ara?t?r?lmal?d?r? diye konu?tu. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net