Emekli Orgeneral Ba?er: Asker sonuca sayg? g?sterecek

?talya?daki g?nl?k gazetelerden La Repubblica, d?nk? say?s?nda, T?rkiye?deki genel se?imler sonras?nda olu?an siyasi atmosferle ilgili olarak Emekli Orgeneral Edip Ba?er?le yap?lm?? bir s?yle?iye yer verdi.


?talya?daki g?nl?k gazetelerden La Repubblica, d?nk? say?s?nda, T?rkiye?deki genel se?imler sonras?nda olu?an siyasi atmosferle ilgili olarak Emekli Orgeneral Edip Ba?er?le yap?lm?? bir s?yle?iye yer verdi. Ba?er, s?yle?isinde askerlerin, Ba?bakan Erdo?an??n se?im sonras?nda verdi?i uzla?? mesajlar?ndan memnun oldu?unu, sand?ktan ??kan net sonuca sayg? g?stereceklerini belirterek, ?AKP net galibiyet kazand?. ?nsanlar?n b?y?k b?l?m? tercihini muhafazakarlardan yana kulland?. Bu tercihe sayg?dan ba?ka ?are yok? dedi.
Ordu m?dahale edebilir
Ba?er, ?Askerlerden Uyar?: M?dahaleye Her An Haz?rlar? ba?l???yla sunulan s?yle?ide, T?rkiye?de gerekirse ordunun m?dahalesinin de s?z konusu olabilece?ini ileri s?rerek, ?Cumhurba?kan?n? belirlemede durum raydan ??karsa ordu yine m?dahale edebilir. Bunu, nisan sonunda internette bildiri yay?mlamaya oranla farkl? bir ?ekilde de yapabilir. Ama Ba?bakan Erdo?an??n i?i b?yle kritik bir noktaya ta??yaca??n? sanm?yorum. Askerler, kendisinin se?im sonras?nda verdi?i uzla?? mesajlar?ndan memnundurlar ve sand?ktan ??kan net sonuca sayg? g?stereceklerdir? ifadesini kulland?.
Ba?er, AKP?nin cumhurba?kanl??? i?in Abdullah G?l?? yeniden aday g?stermesine ihtimal vermedi?ini belirterek, ?Ben, Erdo?an??n da G?l??n de, tepki neticesinde milyonlarca insan?n protesto i?in meydanlara d?k?ld???n?n bilincinde olduklar?n? d???n?yorum? diye konu?tu. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net