?ahin: Siyaseti siyaset?iler yapmal?d?r

Bakanlar Kurulu d?n Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an ba?kanl???nda topland?.


Bakanlar Kurulu d?n Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an ba?kanl???nda topland?. Ba?bakan Yard?mc?s? Abd?llatif ?ener ile Sanayi Bakan? Ali Co?kun?un Ankara d???nda olduklar? i?in kat?lmad?klar? toplant? sonunda a??klama Ba?bakan Yard?mc?s? Mehmet Ali ?ahin?den geldi.Yeni h?k?met kurulana kadar Bakanlar Kurulu?nun yine toplanaca??n?, toplant?da se?imleri de?erlendirdiklerini belirten ?ahin, se?imlerin b?y?k bir olgunluk i?inde ge?mesinden memnun olduklar?n?, demokrasinin daha da g??lendi?ini savundu. Tek tek bakanlar?n g?r?? a??klad?klar?n?, Ba?bakan??n da de?erlendirme yapt???n? kaydeden ?ahin, ?Se?im sonunda halk?n ana damar?n?n ortaya ??kt???n?, siyasetin sadece siyaset akt?rleri taraf?ndan yap?lmas? gerekti?ini ortaya koydu?unu? s?yledi.
?ahin, se?im sonucunda parlamentoda farkl? g?r??lerin temsiline yol a?an bir tablo ortaya ??kt???n?, bunun T?rkiye i?in bir kazan? oldu?unu ifade etti. Kad?nlar?n daha fazla milletvekili ile temsil edilme imkan? kazand?klar?n?, ?nceden kad?n milletvekilleri daha ?ok b?y?k kentlerden se?ilirken, ?imdi Anadolu?dan, T?rkiye?nin her taraf?ndan geldiklerini ve bunun farkl? bir zenginlik kazand?rd???n? belirten ?ahin, se?im sonu?lar?n?n i?e kapanma politikalar?n?n iflas etti?ini g?sterdi?ini de savundu. ?Siyasete m?dahale?den ne kastetti?i sorulmas? ?zerine, ifadesinin gayet a??k oldu?unu belirten ?ahin, muht?ray? kastederek, ?siyasete m?dahale gibi alg?lanabilecek her t?rl? tavra halk?m?z?n tepkisi olmu?tur. Se?im sonu?lar? bu tepkinin ifadesidir? dedi. Cumhurba?kanl??? se?iminin sorulmas? ?zerine ?ahin, konunun h?k?metin de?il TBMM?nin meselesi oldu?unu ifade etti. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net