Y?zde 700?l?k se?im a????

Se?im ekonomisine y?nelik harcamalar Hazine?nin nakit a????n? ge?en y?la g?re y?zde 681.9 oran?nda art?rd?. Hazine?nin, ?zelle?tirme gelirlerini nakit gelir kalemleri aras?na dahil etmeden hesaplad??? nakit a???? y?zde 681.9 oran?nda ...


Se?im ekonomisine y?nelik harcamalar Hazine?nin nakit a????n? ge?en y?la g?re y?zde 681.9 oran?nda art?rd?. Hazine?nin, ?zelle?tirme gelirlerini nakit gelir kalemleri aras?na dahil etmeden hesaplad??? nakit a???? y?zde 681.9 oran?nda artarak 13 milyar YTL?ye kadar y?kseldi. Hazine ge?en y?l?n ilk yar?s?n? 1.7 milyar YTL?lik nakit a????yla tamamlam??t?.
Ankara Ticaret Odas??n?n temmuz ay? Ayl?k Ekonomik G?r?n?m b?lteninde yer alan ?al??maya g?re, se?im ekonomisine y?nelik harcamalar Hazine?nin nakit a????n? ge?en y?la g?re olduk?a fazla art?rd?. Hazine?nin nakit gelirlerinin y?zde 5.3 oran?nda artarak 85.6 milyar YTL?de kald??? bu y?l?n ilk yar?s?nda nakit harcamalar ise y?zde 18.8 oran?nda artarak 98.6 milyar YTL?ye kadar t?rmand?. Haziran sonu itibariyle son bir y?ll?k d?nemde enflasyonun y?zde 8.6 d?zeyinde ger?ekle?ti?i dikkate al?nd???nda Hazine?nin nakit gelirlerinin reel olarak y?zde 3 oran?nda azald??? bu d?nemde nakit harcamalarda ise y?zde 9.4 oran?nda reel art??a izin verildi?i izlendi.
Hazine?nin, ?zelle?tirme gelirlerini nakit gelir kalemleri aras?na dahil etmeden hesaplad??? nakit a???? ise y?zde 681.9 oran?nda artarak 13 milyar YTL?ye kadar y?kseldi. Hazine ge?en y?l?n ilk yar?s?n? 1.7 milyar YTL?lik nakit a????yla tamamlam??t?. Hazine?nin faiz d??? nakit fazlas? ise y?zde 38.6 oran?nda azalarak 13 milyar YTL?ye kadar indi. Ge?en y?l?n ilk yar?s?nda 21 milyar YTL?ye ula?an bir faiz d??? fazla verilmi?ti. Faiz d??? fazlan?n bu y?l azalmas?nda faiz d??? giderlerin y?zde 20.7 oran?nda artarak 73 milyar YTL?ye kadar y?kselmesi belirleyici oldu. Faiz ?demeleri ise y?zde 13.8 oran?nda b?y?me kaydetti.
8.7 milyarl?k bor?lanma
Hazine, b?y?yen nakit a????n?n finansman? i?in bu d?nemde net 8.7 milyar YTL?lik net i? bor?lanmaya gitti. Ge?en y?l?n ayn? d?neminde ise Hazine net 6.1 milyar YTL?lik net bor? ?demesi yapm??t?. Ocak-may?s d?neminde Hazine 64.5 milyar YTL?lik i? bor? anapara ?demesi ger?ekle?tirip 54.6 milyar YTL?lik yeni i? bor?lanmaya giderken, net 9.9 milyar YTL bor?land?. D?? bor?lanma ise net 1.1 milyar YTL?lik geri ?demeyle sonu?land?.
Hazine?nin net bor?lanmas?n?n nakit a????n?n alt?nda kalmas?nda bu d?nemde elde edilen 6 milyar YTL?lik ?zelle?tirme gelirinin ?nemli bir b?l?m?n?n nakit a????n?n finansman?nda kullan?lmas?ndan kaynakland?.
Ge?en y?l sonunda 251.5 milyar YTL d?zeyinde bulunan i? bor? stoku, d?viz kurunda ya?anan d????e ra?men bu y?l?n ilk yar?s?nda stokta 7.5 milyar YTL?lik bir b?y?me ya?and?. ?? bor? stokunun y?zde 12.2?sinin d?viz ve d?vize endeksli bor?lardan olu?mas? nedeniyle d?viz kurundaki d???? i? bor? stokunu k???ltt?. (Ankara/ANKA)
www.evrensel.net