Fotoğraf: Evrensel

?ad?rda 10 y?l

?zmir Bornova?da, Ayakkab?c?lar Sitesi?nin hemen arkas?nda yakla??k 10 aile 10 y?l? a?k?n s?redir, ?ad?r ve barakalarda ya??yorlar. Tapulu arazide ya?amalar?na, muhtarl?kta kay?tl? olmalar?na ra?men ne sular? ne de ...


?zmir Bornova?da, Ayakkab?c?lar Sitesi?nin hemen arkas?nda yakla??k 10 aile 10 y?l? a?k?n s?redir, ?ad?r ve barakalarda ya??yorlar. Tapulu arazide ya?amalar?na, muhtarl?kta kay?tl? olmalar?na ra?men ne sular? ne de elektrikleri var. Halbuki iki hizmet de fabrikalara kadar ula?m?? ancak 10 metre ?teye nedense ula?t?r?lam?yor. Altyap? bir yana bir su tankeri bile u?ram?yor ya?ad?klar? yere.
Hayvanlar susuzluktan ?lm??
Diyarbak?r?dan g?? etmek zorunda kalm?? olan aileler, suyu I??kkent?ten ya da eteklerinde ya?ad?klar? tepenin zirvesinden ta??yorlar. Elektri?i ise fabrikalar izin verirse g?nde 1-2 saat onlardan ?ekiyorlar. Ancak genelde izin verilmedi?i i?in 10 y?ld?r karanl?kta ya??yorlar.
?ocuklar?n ?o?u ge?en seneye kadar I??kkent?teki okula karda k??ta kilometrelerce y?r?yerek gitti?i i?in okuldan al?nm??. Bu y?l bir servis konulmu? ancak o da yolun yar?s?na kadar geliyor. Sa?l?k oca??na da pazara da y?r?mek saatler al?yor. Yeni ??kard?klar? ye?il kart sayesinde ge?ti?imiz k??, k?m?r yard?m? alabilmi?ler. Ancak ka??ttan duvarl? ?evleri? ?s?tmak m?mk?n de?il. Hayvanc?l?k yapmak istemi?ler hayvanlar? da susuzluktan ?lm??. Yani hayvanlar?n bile ya?ayamad??? ko?ullarda ya?amaya zorlan?yorlar.
G?da ve giysi yard?mlar? yap?lm?? zaman?nda ama onlar sadaka ve ge?ici yard?mlar de?il haklar? olan temel ihtiya?lar?n?n kar??lanmas?n? istiyorlar.
Ayakkab? i??ileri
Servet Oran 25 ya??nda. Bu ?ad?rlarda b?y?m??. Anlat?yor: ?Diyarbak?rl?y?z. Memlekette i? yoktu. Daha ?ok ?ad?r vard? ama memlekete d?nd?ler. Biz d?nemiyoruz, d?n?p de orda ne yapaca??z? ?oluk ?ocu?umuz burada b?y?d?. 10 aile kadar kald?. Ayakkab?c?lar sitesinde ?al???yorum. Par?a ba?? kazan?yorum. ???iyim. G?nde 10 saatten fazla ?al???yoruz. 5 ay ?al???yoruz ?? ay oturuyoruz. Burada sorunumuz ?ok . Bir saatli?ine elektrik veriyorlar bize, ak?amlar? karanl?kta kal?yoruz. Hayvanlar?m?z vard? 25-30 tane. Susuzluktan ?ld?ler; 5-6 tane ke?i kald?. Onlar? da ?ocuklara s?t olsun diye tutuyoruz. Yo?urt, peynir yap?yoruz?
?Elbise ?nemli de?il su laz?m?
Hatun da 25 ya??nda. Kendisini bildi?inden beri bu da? ba??nda ya?ad???n? s?yl?yor, ?Diyarbak?r akl?mda kalmam??? bile diyen Hatun 3 ?ocu?unu bu ko?ullarda b?y?tmeye ?al???yor.
M?jde?nin ya?? ise 20. ?Hayat ?artlar?m?z ortada, elektrik yok, su yok. ?ama??rlar? elle y?k?yoruz. Okul uzak diye okulu b?rakt?k. 2 y?l gidebildim okula. Ya?mur ya?d??? zaman s?r?ls?klam oluyorlar ?ocuklar. ?zmir?in merkezine zaten sadece bayramda gidiyoruz. Bir iki y?l elbise ve g?da yard?m? yapt?lar o kadar. Yani insan?n ona ihtiyac? yok ki. Bizim temel ihtiya?lar?m?z var su, elektrik. Elbise o kadar ?nemli de?il? diyor.
Erkekler i?siz
Aynur, daha ?nceleri orman ve tarlalarda i??ilik yapt?klar?n? s?yl?yor. Senem 13 ya??nda, okul ihtiya?lar? kar??lanamad??? i?in okumuyor. 3 ?ocuklu G?lten ?zkan??n e?i i?siz. Fabrika i??isi iki g?r?mcesi sayesinde ge?iniyorlar.
?lk??retim 5. s?n?f ??rencisi Mehmet ise okulun ?ok uzak olmas?ndan ?ikayet?i. ?Babam hayvanc?l?k yap?yordu. Satt? hayvanlar?. ?imdi kahveye gidiyor geliyor. ?ki ablam var onlar ?al???yorlar bal?k fabrikas?nda? s?zleriyle anlat?yor ya?amlar?n?.
?ok derdim var diyerek ko?a ko?a yan?m?za gelen Adg?l ?zkan??n evi harabe durumda. R?zgardan bez duvarlar? par?alanm??. Tek istedi?inin ba??n? sokacak bir ev oldu?unu anlat?yor K?rt?e. Tek odal? barakas? bir gecekonduyu aratacak durumda.
T?rkiye?nin en b?y?k ?ehirlerinden birinde. Elektrik ve suyun 10 metre ?tesinde, tapulu arazide 10 aile, belediye hizmeti haklar? oldu?u halde bir k?y kadar bile hizmet alam?yorlar. Tam 10 y?ld?r? (?zmir/EVRENSEL)
Elif G?rg?/Ozan S?r?c?
www.evrensel.net