Eski?ehir?de bula??c? hastal?k uyar?s?

Hava s?cakl?klar?n?n mevsim normallerinin ?zerine ??kmas?, bula??c? hastal?k tehlikesini de beraberinde getiriyor. Eski?ehir ?l Sa?l?k M?d?rl???, s?cakl?k art???n?n su ve besinlerle bula?an hastal?klarda art?? yaratabilece?ini duyurdu.


Hava s?cakl?klar?n?n mevsim normallerinin ?zerine ??kmas?, bula??c? hastal?k tehlikesini de beraberinde getiriyor. Eski?ehir ?l Sa?l?k M?d?rl???, s?cakl?k art???n?n su ve besinlerle bula?an hastal?klarda art?? yaratabilece?ini duyurdu.
Eski?ehir ?l Sa?l?k M?d?rl??? Bula??c? Hastal?klar ?ube M?d?r? Dr. Asl?han Co?kun, son g?nlerde havalar?n olduk?a ?s?nmas?n?n su ve besinlerle bula?an hastal?klar?n artmas?na yol a?abilece?ini belirtti. Co?kun, a??klamas?nda, hava s?cakl???n?n artmas? nedeniyle baz? mikrobik hastal?klar?n su ve besinlerde ?remelerinin m?mk?n olabildi?ini s?yleyerek yeterli ?nlem al?nmad???nda, tek bir kaynaktan ??kan ?ok say?da etkenin, suda ve besin maddelerinde h?zla ?o?alarak salg?nlara neden oldu?unu kaydetti. Hastal?klar?n temelinde, olumsuz ?evre ko?ullar? ve ki?ilerin yetersiz temizlik al??kanl?klar? bulundu?unu ifade eden Co?kun, ??Su ve besinlerle bula?an t?m hastal?klar basit ?nlemlerle kontrol alt?na al?nabilmektedir. Bu hastal?klarla etkin m?cadelede, ?evre ko?ullar?n olumlu hale getirilmesi, yeterli ve sa?l?kl? i?me suyu temini, g?da g?venli?inin sa?lanmas? ve ki?isel temizlik kurallar?na uyulmas? gereklidir.?? (Eski?ehir/EVRENSEL)
www.evrensel.net