?ZG?RL?KLER

 • Yenilenen Meclis, halk?n sesinin daha g?r bir ?ekilde hissedilece?i Meclis olacak.
  Bu kesin.


  Yenilenen Meclis, halk?n sesinin daha g?r bir ?ekilde hissedilece?i Meclis olacak.
  Bu kesin.
  Muhaliflerin temsilcileri Meclis?te olacak ??nk?.
  Hem sosyalist muhalefet, hem sosyal demokrat/sosyalist K?rt muhalefetinin temsilcileri, Meclis?te olacak.
  Peki T?rkiye?nin ana sorunlar? ne?
  Demokrasi.
  En ba?ta siyasal demokrasi.
  Sonra:
  Sonra toplumsal demokrasi.
  Biri olmadan di?eri olmuyor. Ama ?n ?art siyasal demokrasi.
  Ekme?e sahip olmaktan daha ?ncelikli olan?, ekme?i isteme ?zg?rl???d?r.
  ?nemli olan ?zg?rl?kt?r.
  K?lelerin bile karn? doyuruluyordu.
  ?al??abilmesi i?in varolabilmesi gerekiyordu. Varl??? ile ?retecekti ve ?retebilmesi i?in karn?n?n doyurulmas? gerekiyordu.
  K?lede olmayan ?ey ?zg?rl?kt?.
  Bakmay?n siz ?y?r?s?nler efendim, yollar y?r?mekle a??nmaz? yollu demokratik haklar? ve ?zg?rl?kleri hafife alan deyi?lerin varl???na. Bal gibi a??n?rlar ve a??nmal?d?r. Yurtta??n hayat?n? zorla?t?ran yollar a??nmal?, gerekirse yatak de?i?tirmeli. ?zg?rl??? i?te b?yle hafife alanlar da var. ??steme ?zg?rl???n? tan?yorum ama sen ne dersen de, ben bildi?imi okurum? diyenler var. Yok ?yle ?ey. Sadece isteme ?zg?rl??? de?il istenen. Kat?lma, ?lke y?netimine kat?lma, y?netme boyutu var. Bir de toplam gelirin payla??m ilkelerinin olu?turulmas?, adil bir ?ekilde b?l???m sorunu var.
  T?rkiye demokrasisinin bir b?t?n olarak g?zden ge?irilmesi gerekiyor. T?rkiye?nin anayasal ve yasal sisteminin yani...
  Olu?turulmu? standartlar?n demokratik standartlarla yer de?i?tirilmesi gerekiyor. Memurun d??mesini koparmak su?sa vatanda??nkini koparmak daha b?y?k bir su? olmal?.
  Niye?
  ??nk? sistemin ger?ek sahibi vatanda?t?r. Memur vatanda??n memurudur. Vatanda??n verdi?i yetki ile, devlet memurlu?u yetkisi ile vatanda?a eziyet etmek daha b?y?k su? olmal?. Yani mevcut anlay??? ve uygulamay? t?m?yle de?i?tirmek gerekiyor.
  Bireyler ile devlet aras?ndaki ili?kinin temelden ve yeniden kurgulanmas? gerekiyor.
  ?nsan (birey)-devlet ili?kisinde insan merkeze yerle?meli.
  Hak ve ?zg?rl?k sahibi olarak insan, sistemin merkezinde olmal?...
  Ve daha pek ?ok temel sorunla y?zle?ilecek, yeni d?nemde. ?ok ?al??mak, ?retmek, olgun davranmak, b?y?k demokrasi penceresinden bakmak, evrensel standartlarla ?eli?en ?eyler pe?inde ko?mamak. T?rkiye toplumunun ??karlar?n?, sanki o toplumun ?st?nde ve d???nda devlet ??kar? varm?? gibi devlet ??karlar?na feda etmemek, devlet politikas?, devlet s?rr? gibi kavramlar?n arkas?na s???nmamak ve benzeri pek ?ok konu var de?inilecek, s?ylenecek.
  Bir de dostlar, T?rkiye?nin insan haklar? sorunlar?n? insan haklar? ?rg?tlerinden dinleyin. Meclis salonlar?na, k?rs?lerine pek yans?mayan, yans?t?lmayan ezilen, s?m?r?len ve haklar? ihlal edilen insanlar?n ???l?klar?n? duyun, duyurun.
  Sizden beklenenler bunlard?r herhalde...
  H?sn? ?nd?l
  www.evrensel.net