Vatanda??n s?cakla imtihan?

Yurdun hemen her b?lgesi yine ??l s?caklar?na teslim. Baz? vatanda?lar, ?ren yerlerine,havuzlara ya da yaylalara ka?arken ekmek paras?n?n pe?inden ko?mak zorunda olanlar s?cakla kendi y?ntemleriyle ba? etmeye ?al??t?.


Yurdun hemen her b?lgesi yine ??l s?caklar?na teslim. Baz? vatanda?lar, ?ren yerlerine,havuzlara ya da yaylalara ka?arken ekmek paras?n?n pe?inden ko?mak zorunda olanlar s?cakla kendi y?ntemleriyle ba? etmeye ?al??t?.
Adana, Mersin ve Hatay'da, hissedilir derecede artan s?cakl?klar ile y?ksek nem oran?ndan bunalan vatanda?lar, ya sahillere veya yaylalara ??karak ya da zorunlu olmad?k?a sokaklara ??kmayarak ??z?m bulmaya ?al??t?. Meteoroloji B?lge M?d?rl??? yetkililerinden al?nan bilgiye g?re, s?cakl?klar?n mevsim normallerinde seyretti?ini ve 37 derecede oldu?unu belirtirken, kent merkezine belediyelerce yerle?tirilen termometrelerde ise s?cakl?k 40 derece olarak ?l??ld?.
Meteoroloji yetkilileri, kentte g?nd?z y?zde 40-45 civar?nda seyreden nem oran?n?n gece saatlerinde y?zde 96'ya kadar y?kseldi?ini belirttiler.
S?ca??n ?zerine bir de nem
Y?ksek nemin de etkisiyle hissedilir s?cakl?ktaki art?? nedeniyle ?al??mak zorunda kalanlar?n d???ndakilerin sahil ve yaylalardaki yazl?klar?na gitmeleri ?zerine bo?alan kent merkezi, adeta "hayalet ?ehir" g?r?n?m?ne b?r?nd?. Mersin'de de hava s?cakl?klar? 30 derece olarak ?l??lmesine ra?men s?cakl???n 38 derece olarak hissedildi?i ve nem oran?n?n ise y?zde 85'e ula?t??? belirtildi.
Meteoroloji M?d?rl??? yetkilileri, hafta sonu itibariyle hava s?cakl???n?n 1-3 derece daha y?kselmesinin beklendi?ini ifade ettiler. Gece ile g?nd?z aras?ndaki s?cakl?k fark?n?n birka? derece oldu?unu belirten yetkililer, g?nd?zleri y?zde 75 civar?ndaki nem oran?n?n geceleri y?zde 80-85 seviyelerinde seyretti?ini vurgulad?lar.
Hatay Meteoroloji yetkilileri de son y?llar?n en s?cak temmuz ay?n?n ya?and???n? belirterek, g?lgede 38 dereceyi bulan s?cakl?ktan dolay? vatanda?lara a??k renk elbiseler giymeleri, ya?l?, hamile ve kronik kalp rahats?zl??? olanlar?n 11.00-16.00 saatleri aras?nda soka?a ??kmamas? ?nerilerinde bulundular.
S?caklar can ald?
Yurt d???nda da benzer s?cak manzaralar? ya?an?rken Macaristan'da ge?en hafta, a??r? s?caklar nedeniyle yakla??k 500 ki?inin hayat?n? kaybetti?i a??kland?. Ulusal T?p Merkezi Ba?kan? Feren? Falus, ba?kent Budape?te'de yapt??? a??klamada, "15-22 Temmuz'da, hava s?cakl??? ortalamas? ?lkenin b?y?k b?l?m?nde 30 derecenin ?zerindeydi. Bu d?nemde di?er y?llar?n yaz mevsimleriyle k?yasland???nda ?l?m oran? da y?zde 30 artt?" dedi. (TOPLUM YA?AM)
www.evrensel.net