HIV'li ?ocuklar tedavi g?remiyor

D?nyada d?zenlenen en b?y?k AIDS konferans?, HIV ta??yan ?ocuklar?n ya?am s?relerini uzatacak ve onlar? tedavinin zarar verici etkilerinden koruyacak "?zel" ila?lar geli?tirilmesi ?a?r?s?yla son buldu.


D?nyada d?zenlenen en b?y?k AIDS konferans?, HIV ta??yan ?ocuklar?n ya?am s?relerini uzatacak ve onlar? tedavinin zarar verici etkilerinden koruyacak "?zel" ila?lar geli?tirilmesi ?a?r?s?yla son buldu. Uluslararas? AIDS Toplumu Ba?kan? Dr. Pedro Cahn, ?En gen?leri tedavi etmek i?in daha iyi yollar bulmal?y?z" dedi. D?nyada 2.3 milyon ?ocu?un AIDS hastas? oldu?u, her y?l yakla??k 600 bin yeni ?ocu?a HIV bula?t??? belirtiliyor. Tedavi yap?lmazsa bebeklerin yar?s?, ikinci ya?lar?na girmeden ?l?yor. Konferansta, ?ocuklar?n sadece y?zde 15'inin gerekli ila?lara ula?abildi?i kaydedildi.
(TOPLUM YA?AM)
www.evrensel.net