Kentler bellektir, ?yk?ler de...

Ayn? ?yk?lerin Hollandaca ve T?rk?e bas?m?n? i?eren ?Lale?den Edebiyata Kent ve ?nsan? adl? ?yk? kitab?, 3 C- U?tever?j Yay?nevi taraf?ndan yay?nland?.Tahsin Y?cel, Adnan ?zyal??ner, Demir ?zl?, Beh?et ?elik, Cemil Kavuk?u,...


Ayn? ?yk?lerin Hollandaca ve T?rk?e bas?m?n? i?eren ?Lale?den Edebiyata Kent ve ?nsan? adl? ?yk? kitab?, 3 C- U?tever?j Yay?nevi taraf?ndan yay?nland?.
Tahsin Y?cel, Adnan ?zyal??ner, Demir ?zl?, Beh?et ?elik, Cemil Kavuk?u, Jan Siebelink, J. Bernlef, Aafke Steenhuis, Chaja Polak ve Hans Hogenkamp??n ?yk?lerini i?eren kitapta, edebiyat ele?tirmenleri olarak Petra de Bruijn ve Nihat Ate??in de yaz?lar? bulunuyor.
T?rk?eye ?evirisini Sad?k Yemni?nin yapm?? oldu?u kitap, Hollandaca ve T?rk?e toplam 235 sayfadan olu?uyor. ?T?rk edebiyat?ndaki ?yk? ?zerine d???nceler? ba?l?kl? yaz?s?na ?Bat? edebiyat?nda ?yk? a??k se?ik bir ana fikre sahiptir. Bu T?rk edebiyat?nda nas?ld?r? sorusuyla ba?layan Petra de Bruijn; sadece genel de?erlendirmelerle yetinmiyor, Kent ve ?nsan?daki her yazar ve ?yk?s?n? de ayr? ayr? incelemeye tabi tutuyor.
T?rkiye?de ?yk?c?l???n Osmanl? d?nemine ve daha ?ok s?zl? anlat?m gelene?ine dayanan k?klerine i?aret ederek, ?ansl? baz?lar?n?n on dokuzuncu ve yirminci y?zy?lda yaz?ya d?k?ld???n? belirtiyor.
?On dokuzuncu y?zy?lda T?rk toplumu, giderek artan bir ?ekilde Bat??ya y?neldi? tespitini yapan Bruijn, belli bir s?re? sonunda altm??l? ve yetmi?li y?llarda T?rk edebiyat?n?n toplumcu ger?ek?ili?in y?r?ngesine oturdu?unu, fakat 1980?den sonra T?rk edebiyat?n?n politikayla aras?na biraz mesafe koydu?unu, ?Orhan Pamuk?un ba?ar?s? ve Nazl? Eray??n fantastik ?yk?leri ?rne?inde oldu?u gibi ba?ka alanlara da yer a??ld???n? belirterek, kitapta yer alan ?yk?lerin arka plan?n? tasvir ediyor. ?K?sacas? ?nsanlar ve Kent?deki ?yk?ler, T?rk edebiyat?ndaki ?ok y?nl?l??? sergilemektedir. Onlar, T?rk edebiyat?ndaki ?yk?n?n canl? ve geli?mi? bir t?r oldu?unu g?stermektedir? diyor.
Kitab?n hem edit?rl???n? ?stlenen hem de ?Kentler bellektir. ?yk?ler de...? ba?l?kl? yaz?s?yla katk?da bulunan Nihat Ate?, korkunun Avrupal?daki tarihsel k?kenine ve g?n?m?zdeki varl???na i?aret ederek, Hollandal? yazarlar?n ?yk?lerine yans?y???na dikkat ?ekiyor. ?Roma ?mparatorlu?u istila etti?i her yere bir Roma kentini g?t?r?rken, surlar?n? ve duvarlar?n? da g?t?recek; ?barbar?lar? Bat? k?lt?r?yle bulu?turmakla kalmayacak, kendi vah?etini ?rd??? duvarlar?n ve surlar?n d???nda tutmaya ?al??acakt?? diyerek korkunun ve ?tekile?tirmenin tarihsel k?klerine vurgu yapan Ate?, ?zellikle Jan Siebelink?in ?Kafes? adl? ?yk?s?nde ?bu tarihsel ve i?selle?tirilmi? kokunun elle tutulur hale geldi?ini? belirtiyor. ?Korkusunu kendinden uzakla?t?rarak so?uran bir k?lt?r?n in?a etti?i ?ey insans?zl?kt?r. ?nsans?z bir kent belleksiz demektir, kentsiz insan?n da belle?i olmayacakt?r? diyor.
Memik Horuz
www.evrensel.net