THY?de ipler geriliyor!

Hava-?? Sendikas??n?n insanca ya?anacak ?cret ve insanca ?al??ma ko?ullar? taleplerini kabul etmeyen THY y?netimi, i??ilerin taleplerini kar??lamayacak teklifler sunuyor. Son olarak ?nceki g?n yap?lan g?r??mede de daha ?nceki ...


Hava-?? Sendikas??n?n insanca ya?anacak ?cret ve insanca ?al??ma ko?ullar? taleplerini kabul etmeyen THY y?netimi, i??ilerin taleplerini kar??lamayacak teklifler sunuyor. Son olarak ?nceki g?n yap?lan g?r??mede de daha ?nceki tekliflerin benzeri sunuldu. Hava-?? Sendikas? yapt??? a??klamayla ?Grev karar? y?r?rl?kte? dedi.
Sendikadan yap?lan a??klamada ?nceki g?n THY Y?netim Kurulu Ba?kan? Candan Karl?tekin?in daveti ?zerine bir toplant? ger?ekle?tirildi?i bildirildi. A??klamada, sendikan?n i??ilerin en ?nemli taleplerinde ciddi ad?m at?lmas? halinde uzla?ma olabilece?i mesaj? verdi?i belirtildi.
Yeni bir teklif yok
Yap?lan g?r??mede temel ?cret teklifinin 1. y?l?nda yeni bir art?? ?nerilmeden y?zde 10 verildi?i, 2. y?l zamm? olarak da enflasyona ilave 1 puan verilebilece?inin s?ylendi?i aktar?lan a??klamada ?una yer verildi: ?Belirli s?relilerden hen?z y?zde 100 ?crete ula?mayanlara ula??ncaya kadar ilave br?t 100 YTL verilebilece?i ?nerilerinden ba?ka bir ?neri getirilmedi. Biz sendika olarak ?cret teklifimizin pazarl?k marj? olmad???n? s?ylemiyoruz, ancak daha ?cret sisteminde bile anla?amad?k ki. Bizim teklifimiz alt??ar ayl?k art??lar ?nermektedir. ??verenin teklifi ise birer y?ll?kt?r ve ikinci y?l 2007 enflasyonudur 2008 y?l? sonunda enflasyon ne olacakt?r. Bunun garantisi yoktur. Bu konuda reel kay?plar? hi? tart??mad??? da a??kt?r. Biz de teklif verdik deyip ?cret taleplerimizi 1 puan geri mi ?ektik diyelim. Bu yakla??m ??z?me ne yarar sa?lar.?
Giri? ?cretleri ve belirli s?reli ?al??anlarla ilgili ?nerilerinin reddedildi?i kaydedilen a??klamada, k?dem ?cretleri, vardiya primleri, kadro pozisyonlar?, y?netmeliklerin keyfi ?ekilde de?i?tirilmesini engelleyen madde, i? riski ve y?pranma tazminat?, pazar yevmiyesinden kesintinin en aza indirilmesi, Teknik A??de revizyon ve C/S tazminat?, i? tazminatlar?ndaki grup birle?tirmeleri, ta?eronla?t?rmay? k?s?tlayan maddeler ve tayin nakil maddelerinin de geri ?evrildi?i ifade edildi.
Grev karar? y?r?rl?kte
?Grev karar?n? ast?rmayacak nitelikteki nihai bir teklifte, en ?nemli taleplerimizden biri bile yoksa bu toplu i? s?zle?mesi imzalanabilir mi?? denilen a??klamada, verilen grev karar?n?n y?r?rl?kte oldu?u belirtildi.
??veren yetkililerinin ??z?m yerine bask? ve tehdit y?ntemlerini s?rd?rd??? ifade edilen a??klama ??yle devam etti: ?Uzla?maya a????z ve iyi niyetliyiz. H?l? b?t?n bu olumsuzluklara ra?men grev uygulama tarihimizi a??klamad?k. Ama bu s?re art?k daralmaktad?r. Yukar?da bar?? eli uzat?p, alttan faul uygulayanlar? ?al??anlar?m?z art?k son yap?lanlarla daha iyi tan?maktad?r. Ancak bu fauller bizim m?cadelemizi ba?ar?ya ula?t?rmadaki sab?r ve inanc?m?z? zedelemeyecektir.? (?stanbul/EVRENSEL)

Lokavt karar? al?nd?

THY Y?netim Kurulu ?Toplu ?? S?zle?mesi, Grev ve Lokavt Kanunu?nun 27. maddesinde belirtilen ?uyu?mazl???n taraf? olan i?veren sendikas? veya sendika ?yesi olmayan i?veren, i??i sendikas?n?n alm?? oldu?u grev karar?n?n kendisine tebli?inden itibaren 6 i? g?n? i?inde lokavt karar? alabilir? h?km? gere?ince, hak kayb?na u?ramamak i?in muhtemel bir grev halinde uygulanmak ?zere lokavt karar? alm??t?r? a??klamas?nda bulundu. Son g?r??menin ard?ndan THY Y?netim Kurulu taraf?ndan at?lacak ba?ka bir ad?m kalmad??? savunulan a??klamada, verilen teklifin kabul edilmesi istendi.
www.evrensel.net