Hilton ?stanbul kar???k

OLEY?S Sendikas??n?n ?rg?tl? oldu?u Hilton ?stanbul?da 245 i??i sendikadan istifa ederek Ba??ms?z Turizm ???i Sendikas??n? kurdu. OLEY?S?in Ola?an Genel Kurul?nun ard?ndan sendika i?indeki muhalefetin bask?lar?yla yap?lan...


OLEY?S Sendikas??n?n ?rg?tl? oldu?u Hilton ?stanbul?da 245 i??i sendikadan istifa ederek Ba??ms?z Turizm ???i Sendikas??n? kurdu. OLEY?S?in Ola?an Genel Kurul?nun ard?ndan sendika i?indeki muhalefetin bask?lar?yla yap?lan ola?an?st? genel kurulda ?stanbul ve Antalya b?lge ?ubelerinin de i?inde oldu?u yeni bir y?netim olu?turulmu?tu. Yeni olu?turulan y?netimde de temsiliyetlerinin olmad??? gerek?esiyle Hilton ?stanbul i??ileri sendikadan istifa ederek yeni bir sendika kurdular.
?Y?netici istedik gelmedi?
OLEY?S Genel Sekreteri Mehmet Emin ?nal, eski y?netim kurulu ?yesi, temsilciler ve bir grup i??inin ba??n? ?ekti?i ki?ilerin i??ileri sendikadan istifa ettirdi?ini savundu. Y?l sonuna kadar yetkili olduklar?n?, i??ilerin ?yeli?e geri d?nmesi i?in ?al??acaklar?n? belirten ?nal i??ilerin istifa etmelerini ??yle a??klad?: ?Genel kurulun ard?ndan ?stanbul ve Antalya B?lge ?ubeleri y?netim d???nda kald?. ?al??malar?m?z sonucunda ola?an?st? genel kurul yap?ld? ve b?t?nle?me sa?land?. Bu ki?iler Hilton?un temsil edilmedi?ini s?yleyerek b?yle bir harekete ba?lad?. Biz de Hilton?un temsil edilmesini istedik, bir ?al??an?n y?netime verilmesini istedik. Hilton i??ileri kendileri gelmiyor, Ali ?a?layan?? ?neriyorlar. Hilton?dan olmayan birisini.
Biz de eskilerden ar?nmak i?in yeni bir yap?lanma olu?turduk. Hilton istedi diye eskilerden birini alamazd?k. Bu ki?ilerin istedi?i Ali ?a?layan?? di?er bir?ok otel i??isi desteklemiyor. Kendilerinin olmas?n? istedik onlar da gelmedi. ??nk? ?ok y?ksek ?cret al?yorlar. Genel merkezde o kadar para alamayacaklar ve bir sonraki d?nemde kaybetme ihtimalleri var. O y?zden gelmediler.?
Patronun da bu kar???k durumdan yararlanarak, bir b?lme hareketi ba?latt???n?, bu ki?ileri de kulland???n? belirten ?nal, ?TOLEY?S?le g?r??m??ler ?OLEY?S?le pazarl?k yap?yoruz onlarla anla?amazsak siz ne verirsiniz? demi?ler. TOLEY?S de ?biz bir ?ey vermeyiz kendi sorunlar?n?z? ??z?n? demi?. ?imdi yeni bir sendika kurmu?lar. Yine pazarl?k i?in kurdular bu sendikay?? diye konu?tu.
?TOLEY?S ile g?r??medik?
OLEY?S?ten istifa ederek Ba??ms?z Turizm ???i Sendikas??n? kuran i??ilerden Hikmet Baykal ise mevcut y?netimin yapt?klar? nedeniyle Hilton ?stanbul i??ilerinin istifaya zorland???n? kaydetti. OLEY?S?in kuruldu?u 1993 y?l?ndan itibaren sendika i?indeki olumsuzluklara kar?? muhalif olduklar?n?, Kamer Akta???n ba?kan olmas?n?n ard?ndan da bir d?zelme olmad???n? belirtan Baykal, y?netim d?zeyinde Hilton ?stanbul i??ilerinin hi? temsil edilmedi?ini s?yledi.
Son olarak yap?lan genel kurulda i??ilerin temsil edilmesini istediklerini, bunun i?in Akta? ve S?leyman ?elebi ile g?r??t???n? belirten Baykal, ?Aday g?sterdik ama bir tane oy bile vermediler. Ola?an?st? kongrenin ard?ndan biz de topland?k Hilton i??ileri olarak bir karar ald?k. OLEY?S ile g?r??t?k B?lge ?ube?nin kongreye gitmesi gerekti?ini ve temsiliyet verilmesini istedik. Temsilciler kurulunu toplayal?m dediler. Temsilciler se?ilen de?il atanan temsilciler. ?Size bir tane uzman verelim, maa?? da az olsun? karar? ald?lar. Kongreye gitmesini istedik. S?leyman ?elebi ?a??rd? g?r??t?m. Size kat?l?yorum dedi. ?OLEY?S genel merkezini toplay?p ?stanbul b?lgesiyle ilgili bir karar ald?raca??m? dedi. Oyalad?lar. 24 Haziran?a kadar yetki s?reci vard?, oyaland???m?z? ve bu s?recin ge?irilmeye ?al???ld???n? anlay?nca istifa ettik? diye konu?tu. ?stifa ettikten sonra ???veren i?in i?inde, TOLEY?S ile g?r???yorlar? gibi s?ylentiler ??kart?ld???n? anlatan Baykal, TOLEY?S ile g?r??mediklerini ancak baz? b?lge y?neticilerinin kendilerine geldi?ini belirterek ?TOLEY?S?e kat?lma gibi bir d???ncemizin olmad???n? s?yledik? dedi.
?500 i??inin oldu?u yerde bir tane bile ?st kurul delegeli?i verilmedi. Parksa Hilton?da 80 i??iye 15 delege var. Ali ?a?layan d?r?st bir i??i oldu?u i?in arkas?nda durduk. Mevcut genel ba?kanla hareket ediyorlard? son g?ne kadar. Dedeman?da yapt?klar?ndan sonra Hilton ?stanbul i??ileri olarak karar ald?k, i?yerlerine sokmuyoruz Mehmet Emin ?nal??. ?u anda Mehmet Emin ?nal 2 y?ld?r i?yerlerine giremiyor. D?SK Genel Ba?kan? ve OLEY?S Genel Ba?kan? buraya girebiliyor. Bu i?yerlerine giremedikleri i?in genel ba?kan? yanlar?na ald?lar. Yoksa onu da almayacaklard?? diyen Baykal, Ba??ms?z Turizm ???i Sendikas??n? kurduklar?n? ve kendilerine kat?lacak bir?ok otel oldu?unu ileri s?rd?. (?stanbul/EVRENSEL)
G?khan Durmu?
www.evrensel.net