EMEK G?NL??

 • AKP se?imden, en fazla oy alarak, en ?ok milletvekilini ??kararak tek ba??na h?k?met olma ?ans?n? yeniden elde etmi?tir. Milletvekili say?s?nda azalma olmakla beraber, burjuva partileri i?inde se?imden en k?rl? ??kan parti ...


  AKP se?imden, en fazla oy alarak, en ?ok milletvekilini ??kararak tek ba??na h?k?met olma ?ans?n? yeniden elde etmi?tir. Milletvekili say?s?nda azalma olmakla beraber, burjuva partileri i?inde se?imden en k?rl? ??kan parti olmu?tur. Ge?mi? be? y?l i?ersinde yapt?klar?yla i??i ve emek?ilere d?n?k sald?r?larda s?n?r tan?mayan AKP H?k?meti?nin, ikinci d?neminde daha sald?rgan politikalar ortaya koyaca?? bu g?nden bellidir. ??nk? se?im s?recine ?ok az bir zaman kala s?rd?rd??? ?zelle?tirme politikalar?, bunun a??k g?stergeleridir.
  Kamu i?yerlerinde i?birlik?i sendikal anlay??la kol kola girerek, s?zle?melerin beklenenin alt?nda imzalanmas? ve i??ilerin sefaletini s?rmesine neden olan politikan?n devam ettirilmesi ba?ka ne anlama gelmektedir. Yani AKP ge?mi? be? y?lda ne yapt?ysa, bunun katmerlisini yapacak bir pozisyonu yeniden edinmi?tir. Se?imlerden ald??? g??le, yeniden ge?mi?te yar?m b?rakt?klar?n?n devam ettirecek bir politikay? s?rd?recektir. Se?imden ?nce sendikalar cephesinde AKP H?k?meti?ne a??ktan tutum alan ve politikalar?n? ele?tiren, emek cephesinde birle?meye ?a?r? yapan sendikal anlay??lar ortaya ??kmad?. T?rk-?? mahcup bir edayla adeta s?reci ge?i?tirdi ve AKP d?menine su ta??d?. Hak-???in tutumu zaten ortadayd? ve adeta AKP?inin sendikal ?rg?t? konumunu s?rd?rd?. D?SK ba?kanlar kurulunun karar? olmamas?na ra?men, AKP korkulu?una s???narak CHP?ye a??k destek verdi. KESK s?rece seyirci kald? denebilir, ??nk? se?im s?recinde a??ktan bir tutum almad?, en az?ndan ben g?rmedim. (S?ylediklerim yerel d?zeyde farkl? tutum alan konfederasyonlara ba?l? ?ubeler i?in de?ildir.)
  Sendikal hareketteki bu par?al? bulutlu tutum, i??i ve emek?ilerin m?cadelesinin b?y?mesinde ve ilerlemesinde ?nemli bir engel te?kil etmektedir. Se?imler bitmi?tir, ortaya burjuva partilerinin yeniden dengeleri g?zeterek kay?k?? kavgas?n? s?rd?recekleri bir s?re? ba?lam??t?r. Buradan i??i ve emek?iler lehine bir ?ey ??kmayaca??n?n, sald?r?lar?n devam edece?inin s?ylemek i?in kahin olmaya gerek yoktur. ???i ve emek?i hareketinin ?n?ndeki tehlikeleri ve sald?r?lar?n engellenmesi ve m?cadelenin b?y?t?lmesinin ko?ullar?n?n yaratmak ve ortaya ??karmak d?nden daha acil bir g?rev olarak ortaya ??km??t?r.
  ???i ve emek?ilerin ya?am?? oldu?u temel sorunlar varl???n? devam ettiriyor. Milyonlarca i??i ve emek?i a?l?k ve yoksulluk s?n?r?n?n alt?nda ya??yor. Sendikal hak ve ?zg?rl?kler, 12 Eyl?l Anayasas??n?n ?izdi?i ?er?evede duruyor. Demokrasi, insan haklar? ve K?rt sorununun ??z?m? yak?c? bir bi?emdi s?r?yor. Siyasi partiler yasas?n?n getirmi? oldu?u hukuksuzluk, i??i ve emek?ilerin iradesinin ?n?ndeki engel olarak varl???n? devam ettiriyor. E?itim ve sa?l?k alan?ndaki sorunlar b?y?meye ve i?inden ??k?lmaz bir yuma?a d?n???yor.
  Ya?ad???m?z bu sorunlara kar?? burjuva partileri bug?ne kadar bir ??z?m ?retmedi ve ?retmeleri m?mk?n de?ildir. ?u a??kt?r, i??i ve emek?ilerin ?rg?tl? m?cadelesi olmadan, sendikalar?m?z? i??ilerin direni? merkezleri ve ?z ?rg?tleri olmadan bunlar?n de?i?mesinin olanaklar? yoktur. Meclis?e Bin Umut adaylar? olarak giren milletvekillerinin i?erde bu sorunlar? dikkate alarak bir ?al??ma s?rd?rmeleri ve halk muhalefeti ile birlikte hareket etmeleri s?rece b?y?k bir katk? verecektir. Ge?mi? Meclis?lerin hepsi tek ses ve tek d???nce oldu. ?imdi ortaya ??kan tablo bu tek ses ve d???ncenin art?k olmayaca??, farkl? bir anlay???n ve tutumun kendisini g?sterece?idir. Ge?mi?ten bug?ne s?rd?rd???m?z m?cadele deneylerini biriktirerek ve edindi?imiz tecr?beleri i?ine katarak i??i ve emek?ilerin ekonomik ve demokratik taleplerini, K?rt halk?n?n demokrasi ve e?itlik taleplerinin ger?ekle?ece?i bir s?reci hep birlikte ?rmek ?zere devam etmemiz gerekiyor. Se?ilen Bin Umut Adaylar?na destek olmak ve m?cadelede yan yana olmak, T?rkiye halklar?n?n ya?am?? oldu?u t?m sorunlar?n ortadan kalkmas?n? istemek ve m?cadelesini vermek, Meclis?teki olanaklar?n, i??i m?cadelesi ve yereldeki g??lerin birle?mesiyle m?mk?n olacakt?r. Burada m?cadeleden yana olan, d?r?st namuslu sendikac?lara ve sendikalara b?y?k g?revler d??mektedir.
  Seyit Aslan
  www.evrensel.net