Halk?n sesi olaca??m

?stanbul 3. B?lge?den ba??ms?z milletvekili se?ildikten sonra ?nceki ak?am tahliye edilen Sebahat Tuncel, cezaevi ?n?nde ve Esenler?de binlerce ki?i taraf?ndan ?i?eklerle kar??land?.


?stanbul 3. B?lge?den ba??ms?z milletvekili se?ildikten sonra ?nceki ak?am tahliye edilen Sebahat Tuncel, cezaevi ?n?nde ve Esenler?de binlerce ki?i taraf?ndan ?i?eklerle kar??land?. Tuncel, ?Cezaevinden ??k?p parlamentoya gitmek ve bu kadar insan?n oyunu almaktan gurur duyuyorum? dedi. Tuncel, Meclis?te b?t?n ?tekilerin sesi olacaklar?n? vurgulad?.
?Yasad??? ?rg?te ?ye olmak? iddias?yla kas?m ay?nda tutuklanan Bin Umut ?stanbul 3. B?lge Milletvekili Sebahat Tuncel, mazbatas?n? ald?ktan sonra Gebze M Tipi Cezaevi?nden tahliye edildi. Tunceli, cezaevi ?n?nde y?zlerce ki?i kar??lad?.
Konvoy e?li?inde Esenlere gelen Milletvekili Tuncel, burada kendisini kar??layan kitleye konu?tu.
?Meclis?e Sebahat?, ?Biji Sebahat?, ?Bu halk seninle gurur duyuyor?, ?Jin jiyan azadi? sloganlar? aras?nda konu?an Tuncel, ?Merhaba, ?lkenin g?zel insanlar?, y?re?i ?zg?rl?k ve demokrasi i?in ?arpan kad?nlar, gen?ler. Cezaevinden geliyorum, cezaevindeki arkada?lar?mdan size selamlar getirdim? ifadeleriyle s?zlerine ba?lad?.
?Bayra?? devrald?k?
DEP eski milletvekillerinin Meclis?ten cezaevine girdi?ini hat?rlatan Tuncel,?K?rt halk?n?n iradesini Meclis?ten al?p cezaevine atanlara bug?n siz cevap verdiniz. Leyla Zanalar, Hatip Dicleler bar?? ve demokrasi i?in m?cadele ettiler. Onlar?n m?cadelesini biz devrald?k? diye konu?tu.
?Meclis?te b?t?n ?tekilerin sesi olaca??z? diyen Tuncel, K?rtlere, Alevilere, ?erkezlere, emek?ilere, ezilenlere kurulmu? b?t?n barajlar? y?kacaklar?n? ifade etti. Tuncel, Meclis?te kad?nlar?n da sorunlar?n? dile getireceklerini vurgulad?. Tuncel, ?Cezaevinden gelip ?zg?rl?k ve bar?? hayk?ran insanlar?n aras?nda olmak onlara s?z vermek tarif edilemez bir duygu. Ama bu co?kuyu ve moralimizi hep y?ksek tutmam?z gerekiyor? diye konu?tu.
Herkese te?ekk?r
Cezaevinde oldu?undan dolay? se?imlerde halk?n duygu ve d???ncelerini payla?amad???n? belirten Tuncel, ?B?t?n il?elerde sizi ziyaret edece?im. Beni Meclis?e ta??yan ba?ta kad?nlar olmak ?zere t?m halk?ma te?ekk?r ediyorum. Cezaevinden ??k?p parlamentoya gitmek ve bu kadar insan?n oyunu almaktan bir K?rt kad?n? olarak gurur duyuyorum. Tabii bu benim a??mdan b?y?k sorumluluk bunun i?in ona g?re bir m?cadele y?r?tece?im? dedi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net