26 Temmuz 2007 00:00

Sans?r yasalar?n i?inde gizli

T?rkiye Gazeteciler Cemiyeti?nin (TGC) Bas?n ?zg?rl??? ?d?lleri?ne bu y?l de?er g?r?len katledilen Hrant Dink?in e?i Rakel Dink, yay?nc? Rag?p Zarakolu ve hukuk?u G?l?in ?ayl?gil ?d?llerini, ?nceki g?n Dolmabah?e Saray? Hasbah?e?de ...

Paylaş

T?rkiye Gazeteciler Cemiyeti?nin (TGC) Bas?n ?zg?rl??? ?d?lleri?ne bu y?l de?er g?r?len katledilen Hrant Dink?in e?i Rakel Dink, yay?nc? Rag?p Zarakolu ve hukuk?u G?l?in ?ayl?gil ?d?llerini, ?nceki g?n Dolmabah?e Saray? Hasbah?e?de d?zenlenen bir t?rende TGC Ba?kan? Orhan Erin??ten ald?lar.
T?ren bir a??? konu?mas? yapan Erin?, ?Sans?r g?n?m?zde gazetelerin do?rudan denetlenmesi bi?iminde de?il yasalar?n i?ine yerle?tirilen k?s?tlay?c? ifadelerle kendisini g?steriyor? dedi.
1989 y?l?ndan bu yana verilen ?d?ller bu y?l, ?Ceza Yasas??n?n (TCK) 301. maddesinden ma?dur olan ve yarg?lanan t?m gazeteciler ve yazarlar ad?na Hrant Dink ve Zarakolu ile avukat ?ayl?gil aras?nda payla?t?r?lmas?na? karar verilmi?ti.
Erin?, Ceza Yasas??n?n hem ifade ?zg?rl???n? k?s?tlad???n? hem de ?okseslili?i engelledi?ini, bunun i?erisinde 301. maddenin ?nemli bir yeri bulundu?unu ifade etti.
Rakel Dink de, ?d?l? al?rken yapt??? konu?mada, e?i Hrant Dink ?ld?r?lmeden ?nce d?nemin Adalet Bakan? Cemil ?i?ek?in ?Sevinsinler, sayemizde ?d?l al?yorlar? dedi?ini, buna e?inin yan?t?n?nsa, ?Bizim i?in en b?y?k ?d?l, 301. maddenin kald?r?lmas?d?r? dedi?ini aktard?.
Hakk?nda ?ok say?da dava a??lan Belge Yay?nlar? yetkilisi Rag?p Zarakolu da, ??zellikle Anayasal devrim gerekti?i ?u g?nlerde sans?r? kald?ran 1908 devriminin an?msat?lmas? ?ok anlaml?? dedi.
Ge?mi?te ele?tiri hakk?n? kulland?klar? i?in ?ok say?da gazeteci ve yazar?n hapislerde hayatlar?n?n karard???n? an?msatan Hukuk?u G?l?in ?ayl?gil ise, toplu i?ten ??kar?lan bas?n ?al??anlar?na sevgilerini, TGC?ye de te?ekk?rlerini sundu.
Gazetecilerin ekonomik, sosyal ve sendikal haklar? i?in verdi?i m?cadele nedeniyle ?d?llendirilen T?rkiye Gazeteciler Sendikas??n? (TGS) temsilen Erin??ten ?d?l alan Ercan ?pek?i, ?d?l? i?ten at?lan ve sendikal m?cadele veren t?m bas?n emek?ileri ad?na ald???n? kaydederek, ?Bu ?d?l cesaret ve moral verecektir. ?zellikle ATV ve Sabah ?al??anlar? m?kemmel bir m?cadele ?rne?i g?sterdiler? dedi. ?pek?i, herkesi TGS?ye destek vermeye ?a??rd?. (?stanbul/B?A)
ÖNCEKİ HABER

Se?ildi ama medyaya yaranamad?!

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa