Schalke, Appiah i?in ?srarl?

Almanya 1. Ligi (Bundesliga) tak?mlar?ndan Schalke 04??n menajeri Andreas M?ller, Fenerbah?eli Stephen Appiah?? kul?be getirmek i?in her t?rl? ?abay? harcayacaklar?n? s?yledi.


Almanya 1. Ligi (Bundesliga) tak?mlar?ndan Schalke 04??n menajeri Andreas M?ller, Fenerbah?eli Stephen Appiah?? kul?be getirmek i?in her t?rl? ?abay? harcayacaklar?n? s?yledi.
M?ller, Schalke 04??n resmi internet sitesine yapt??? a??klamada, Fenerbah?e ile hen?z anla?amad?klar?n?, ancak Appiah??n gelmek istedi?ini belirterek, ?Appiah?? Schalke?ye getirmek i?in her t?rl? ?abay? harcayaca??z? dedi.
Kul?b?yle Fenerbah?e aras?nda anla?abilmek i?in ?b?y?k engeli? ortadan
kald?rmalar? gerekti?ini ifade eden M?ller, ?Asl?nda bu defteri ?oktan kapatm??t?k, ancak ?imdi her ?ey iyi g?r?n?yor. Appiah bizim istedi?imiz bir oyuncu? ?eklinde konu?tu.
Alman Milli Tak?m oyuncular?ndan Gerald Asamoah??n Appiah?la konu?mas?n?n ve kendisine FC Schalke 04?te maddi imkanlardan s?z etmesinin de Appiah??n Schalke?ye gelmeyi istemesinde etkili oldu?unu kaydeden M?ller, ?Ona Arena stad?ndan, harika taraftarlardan ve iyi antrenman imkanlar?ndan s?z etti? dedi.
Kul?p taraf?ndan yap?lan a??klamada da Fenerbah?e ile g?r??melerin s?rd??? bildirildi.
?nce toplant? sonra antrenman
Bu arada Fenerbah?e, yeni sezon haz?rl?klar?n? s?rd?r?yor.
Portekiz?den d?nen teknik direkt?r Zico y?netiminde Samand?ra?daki tesislerde ger?ekle?tirilen 1.5 saatlik sabah antrenman?, Brezilyal? ?al??t?r?c?n?n saha i?inde yapt??? toplant?yla ba?lad?.
?stteki k???k sahada ger?ekle?tirilen antrenmanda, ?s?nman?n ard?ndan uzun s?re koordinasyon ?al??malar? yapan sar?-lacivertliler daha sonra ?ift kale ma? yapt?.
Appiah??n tesislerde ?al??t??? bildirilirken, Alex antrenmanda yer almad?.
?zinli oldu?u i?in ?nceki g?nk? antrenmanda yer almayan G?khan, tak?mla ?al??malara ba?lad?. ?nceki g?nk? ak?am antrenman?nda tak?mdan ayr? ?al??an Semih de bu sabahki idmanda tak?ma dahil oldu.
Bu arada, teknik direkt?r Zico antrenman?n ba??nda T?mer ile k?sa bir g?r??me yapt?.
?lhan: Yeni forvete gerek yok
Fenerbah?eli futbolcu ?lhan Parlak, sar?-lacivertli ekibe forvet takviyesine gerek olmad???n? d???nd???n? s?yledi.
Sar?-lacivertli ekibin yeni transferi Samand?ra?daki tesislerde antrenmandan sonra d?zenlenen bas?n toplant?s?nda sorular? yan?tlad?.
Spor kamuoyunda forvete transferin ?ok konu?uldu?u ve medyada da transfer haberlerinin s?k?a yer ald??? hat?rlat?larak y?neltilen ?Sence forvete takviyeye gerek var m?? ?eklindeki soruya ?lhan, ?Bence gerek yok. Ger?ekten iyi futbolcular var. Kezman, Deivid, Colin, Semih ve ben var?m, ama tabii ki bu hocam?z?n verece?i bir karar. Benim d???ncem, gerek yok? diye yan?t verdi.
?Uyum sorunu ya?amad?m?
Sar?-lacivertli oyuncu, hen?z kapasitesinin y?zde 60??n? ortaya koyabildi?ini belirtti. Sakatl??? oldu?unu ve tam olarak iyile?medi?ini bildiren ?lhan, ?Tam olarak kendimi vermi? de?ilim. Sakatl???m da ge?ince daha iyi olaca??m? dedi.
Tak?ma yeni kat?lm?? olmas?na ra?men kendisine g?sterilen ilginin, uyum sorunu ya?atmad???n?, bu konuda kendisini ?ansl? hissetti?ini kaydeden sar?-lacivertli futbolcu, ?Burada arkada?l?k ?ok iyi. Bana olan yakla??mlar? ve beni kar??lamalar? ?ok g?zeldi. Burada insanlar?n birbiriyle samimiyeti ve g?veni beni ?ok etkiledi. Elimden gelen performans? g?sterip bir an ?nce tak?mdaki yerimi almak istiyorum? ?eklinde konu?tu.
Sar?-lacivertli ekibin geni? bir kadroya sahip olmas?n?n ?ok normal oldu?unu, zorlu m?cadelede iyi olan?n formay? alaca??n? s?yleyen ?lhan, ?Bir yerlere gelip bir ?eyler ba?armak istiyorsak hi?bir ?ey kolay de?il? dedi. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net