Filistin i?in yeni aray??lar

Arap Birli?i ?lkelerinden bir heyet ilk defa ?srail?i ziyaret ederken, ?srail Ba?bakan? Ehud Olmert, Filistin lideri Mahmud Abbas?a ?ilke anla?mas?? ?nermeye haz?rlan?yor.


Arap Birli?i ?lkelerinden bir heyet ilk defa ?srail?i ziyaret ederken, ?srail Ba?bakan? Ehud Olmert, Filistin lideri Mahmud Abbas?a ?ilke anla?mas?? ?nermeye haz?rlan?yor.
Arap Birli?i heyetinin, Olmert?le g?r??melerinde ?Arap Bar?? Plan??n? yeniden g?ndeme getirdi?i belirtiliyor. 2002 y?l?nda Arap ?lkeleri taraf?ndan haz?rlanan plan, ?srail?in i?gal etti?i Filistin topraklar?ndan ?ekilmesini, ba??ms?z Filistin devleti kurulmas?n? ve y?zbinlerce Filistinli m?ltecinin topraklar?na geri d?nmesini, bunlar?n kar??l???nda ise Arap devletlerinin ?srail ile ili?kilerini normalle?tirmesini ?ng?r?yor.
?srail Ba?bakan? Olmert gibi baz? siyaset?iler plana ??l?ml?? yakla??yor, ?srail ordusu ve bir?ok milletvekili ise plan? reddediyor.
Bu arada, ?srail gazetesi Haaretz, Ehud Olmert?in, Filistin Devlet Ba?kan? ve El Fetih lideri Mahmut Abbas?a, Filistin devletinin kurulu?u konusunda ?ilke anla?mas?? i?in g?r??me ?nerdi?ini yazd?.
Gazetenin haberine g?re, Olmert?in kabul etti?i Filistin devleti, Bat? ?eria?n?n b?y?k k?sm?yla Gazze ?eridi?nden ibaret; Do?u Kud?s i?in de ?zel d?zenleme yap?lacak.
Olmert, g?r??melerin ?ncelikle ?zerinde anla?ma sa?lanmas? daha kolay olan ?evre, Filistin devlet kurumlar? ve ?srail ile ekonomik ili?kiler gibi konulardan ba?lamas?n? ?neriyor. S?n?rlar ve Filistinlilerin dola??m haklar? gibi konular ise geri plana itiliyor. E?er Olmert?in ?nerisi kabul edilirse, El Fetih lideri olan Abbas, bu ilkelerle se?im propagandas? yaparak Filistin halk?ndan destek isteyecek. Olmert de anla?may? ?srail parlamentosundan ge?irmeye ?al??acak.
Olmert, gazetecilere, Abbas ile konu hakk?nda g?r??t???n? do?rulad?.
Mahmud Abbas da, yak?nda se?im karar? alaca??n? a??klad?. Abbas, ?lkesini ziyaret eden Amerikal? bir heyete yapt??? konu?mada, ?Erken se?imler i?in gerekli kararnameleri ??karma zaman? gelmi?tir? dedi. Abbas?a yak?n kaynaklar ise genel se?imin 2008 ba?lar?nda olmas?n? beklediklerini s?yl?yorlar. Abbas, se?imlere Hamas??n kontrol?ndeki Gazze?nin de dahil olaca??n? s?yledi.
Ancak, halen Gazze ?eridi?ni kontrol alt?nda tutan ve El Fetih hakimiyetindeki Bat? ?eria?da da ?nemli bir deste?e sahip olan Hamas se?imler yap?lmas?n? da, ?ne s?r?len planlar? da kabul etmiyor. Hamas, ge?en y?lki se?imleri kazanarak h?k?met kurmu?, ancak Filistin?e y?nelik uluslararas? ambargonun ard?ndan El Fetih militanlar?yla ?at??ma s?recine girmi?ti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net