Yine K??k restle?mesi

D??i?leri Bakan? ve Ba?bakan Yard?mc?s? Abdullah G?l, ?Meydanlar?n iradesini g?rmezlikten gelemeyiz? diyerek, yeniden cumhurba?kan? aday? olaca?? mesaj?n? verdi. Israrl? sorulara ra?men a??k?a ?aday?m? demeyen G?l, kendisinin ...


D??i?leri Bakan? ve Ba?bakan Yard?mc?s? Abdullah G?l, ?Meydanlar?n iradesini g?rmezlikten gelemeyiz? diyerek, yeniden cumhurba?kan? aday? olaca?? mesaj?n? verdi. Israrl? sorulara ra?men a??k?a ?aday?m? demeyen G?l, kendisinin cumhurba?kan? olmas?na ili?kin halk?n iradesinin se?imlerle ortaya ??kt???n? vurgulad?.
D??i?leri Bakanl????nda bas?n toplant?s? d?zenleyen G?l, ?nce se?imlere nas?l bir s?re?te gidildi?ini, cumhurba?kan? se?ilmesinin engellenmesine ili?kin geli?meleri anlatt?. Se?im sonu?lar?n?, ?milli irade yeniden tecelli etmi?, T?rkiye demokrasisi g??lenerek ??km??t?r? diye de?erlendiren G?l, s?caklar?n 40-50 dereceyi bulmas?na, tatil zaman? olmas?na ra?men kat?l?m?n y?ksek olmas?n?n da ?ok sevindirici oldu?unu s?yledi. Yeni Meclis?in, oy verenlerin y?zde 85?inin iradesini yans?tt???n? da belirten G?l, ?bu kat?l?mc?l?k a??s?ndan ?ok ?nemli? dedi. Se?im sonucunda T?rkiye?de her iki ki?iden birinin oyunu ald?klar?n?, bunun b?y?k bir onur ve ?eref, tevecc?h olmas?n?n yan?nda, omuzlar?na y?klenen b?y?k bir sorumluluk da oldu?unu belirten G?l, se?im sonu?lar?n? iktidarlar?na ?g?venoyu? olarak de?erlendirdi. Tunceli d???nda t?m illerde milletvekilleri oldu?unu, T?rkiye?nin her taraf?ndan oy ald?klar?n? kaydeden G?l, bunun birlik ve b?t?nl?k a??s?ndan ?nemli oldu?unu s?yledi. Se?imlerin erkene al?nmas?nda cumhurba?kan? se?iminin neden oldu?unu hat?rlatan G?l, Meclis?in itibar?n? zedelememek i?in ikinci turdan sonra adayl?ktan ?ekildi?ini savundu.
?Arg?manlar? kalmad??
Cumhurba?kanl??? se?imine ili?kin, ?Meclis g?revini tamamlamak ?zere, b?yle ?nemli bir g?revin yeni Meclis?e b?rak?lmas? gerekti?i ve bu Meclis?in temsil sorunu var, temsil kabiliyeti y?ksek yeni Meclis se?sin? arg?manlar?n?n ortaya at?ld???n? kaydeden G?l, her iki arg?man?n da kar??land???n?, yeni ve oy verenlerin y?zde 85?inin temsil edildi?i bir Meclis ortaya ??kt???n? s?yledi. G?l ard?ndan yeniden aday olaca?? mesaj?n?, ?Halk?n iradesini iyi ?ekilde tahlil etmeli, ?zerimize d??en g?revi ??karmal?y?z? diyerek verdi.
?S?recin belli oldu?unu ve acele etmeye gerek olmad???n?? belirten G?l, t?m partilerin de?erlendirme yapaca??n?, kendilerine oy verenlerin g?r??lerini alaca??n? anlatarak, halk?n kendisini cumhurba?kan? olarak g?rmek istedi?i mesaj?n? verdi. G?l, ??n?m?zde iyi bir de?erlendirme s?reci var, g?r??meler yap?lacakt?r? diyerek, di?er partilerle de g?r??meleri s?rd?receklerini ifade etti. Kendilerinin di?er partilerin ald?klar? oylar? benimsedikleri gibi, di?er partilerin de y?zde 50?ye yak?n oy oran?nda olduklar?n? iyi okuyacaklar?na, ?nemseyeceklerine inand?klar?n? belirten G?l, ?Herkesin, b?y?k bir siyasi olgunlukla ve milli iradenin g?sterdi?i istikamette bu s?reci g?t?rmeleri gerekiyor? dedi. Yeni bir sayfa a??ld???n?, bunu halk?n, milli iradenin a?t???n? belirten G?l, ?Bizim tercihimiz de bu y?nde olmu?tur? diye konu?tu.
?Aday?m? demedi
?Aday m?s?n?z? diye ?st ?ste sorulara ra?men, a??k?a ?aday?m? demeyen G?l, ?Milletin, meydanlar?n g?sterdi?i istikamete? dikkat ?ekti. Ba?bakan Erdo?an??n ?uzla?ma arayaca??z? s?zlerinin hat?rlat?lmas? ?zerine G?l, ?En b?y?k uzla?may? millet g?steriyor. Bunun iyi de?erlendirilece?ine eminim, b?t?n halk?n talebi ortada? diye konu?tu. G?l, ?Kim T?rkiye?yi, T?rk halk?n? i?eride ve d??ar?da en iyi ?ekilde temsil edebilir? sorusunun da sorulmas?n? istedi. ?Adayl???? konusundaki sorular?n yinelenmesi ?zerine G?l, ?Cumhurba?kanl??? konusunun meydanlarda nas?l konu?uldu?u, ni?in bu se?imlere gidildi?inin? bilindi?ini s?yledi.
?Belki hep beraber referandumu erkene al?p, ?halk se?sin? diyebiliriz? diyen G?l, sonu?lar? ?halk?n muht?ras?, halk?n hareketi? olarak de?erlendirip de?erlendirmedikleri y?n?ndeki soruyu ?T?rkiye?ye hi?bir faydas? yok? diye yan?tlad?. (Ankara/EVRENSEL)

CHP?den G?l?e yine ret
CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Mustafa ?zy?rek, D??i?leri Bakan? Abdullah G?l??n, cumhurba?kan? adayl???n? desteklemeyeceklerini s?yledi.
?zy?rek, yapt??? a??klada ?Se?im sonu?lar?nda pek ?ok fakt?r ?ne ??k?yor. Se?im s?recinde Abdullah G?l??n ma?dur edildi?i ?eklinde bir propaganda yap?ld?. Bunda 27 Nisan bildirgesi de etkili oldu. Ama Anayasam?zda ?ng?r?len baz? ger?ekler h?l? ortadad?r. Cumhurba?kan? Anayasal kurumlar aras?nda uyum sa?lamakla g?revli? diye konu?tu. ?zy?rek, G?l??n aday olmas? durumunda Genelkurmay Ba?kanl????ndan 27 Nisan bildirgesine benzer tepki bekleyip beklemediklerinin sorulmas? ?zerine, ?Onu tabii bilemem. T?rkiye demokratik bir ?lke. Meclis?ten bizim d???m?zdaki desteklerle, Say?n G?l Cumhurba?kan? se?ilirse biz buna sayg? duyar?z. Bu tavr?m?z? koruyoruz? dedi.
Ba??ms?z milletvekilli Ufuk Uras ise CNNT?RK?te kat?ld??? programda G?l??n adayl??? durumunda salona girece?ini fakat oy kullanmayaca??n? s?yledi.
Di?er ba??ms?z milletvekillerinin ve MHP?nin G?l??n adayl???na ili?kin tutumu merak ediliyor. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net