SODEV?den Baykal?a istifa ?a?r?s?

Sosyal Demokrasi Vakf? (SODEV) Ba?kan? Ayd?n C?ng?, ?CHP?yi yeniden CHP yapabilmenin yolunun a??lmas? i?in Say?n Baykal ve y?netici kadro g?revlerini b?rakmal?d?r? dedi.


Sosyal Demokrasi Vakf? (SODEV) Ba?kan? Ayd?n C?ng?, ?CHP?yi yeniden CHP yapabilmenin yolunun a??lmas? i?in Say?n Baykal ve y?netici kadro g?revlerini b?rakmal?d?r? dedi. C?ng?, yapt??? yaz?l? a??klamada, CHP?nin yak?n ge?mi?inin bir ?Se?im yenilgileri dizisi?ne ve bu yenilgilerin Baykal taraf?ndan kamuoyuna ?yar? ba?ar?? olarak sunulmas? tarihine d?n??t???n? savunarak, CHP?nin ?n?n?n a??lmas?na izin vermenin, Baykal??n partisine bundan b?yle yapabilece?i en ?nemli hizmet olaca??n? ifade etti.
CHP?nin, ?st y?neticilerinin istifas?yla ku?kusuz bir g?nde de?i?ip d?n??emeyece?ini, ancak bunun rehabilitasyon s?recinin ilk ad?m? oldu?unu vurgulayan C?ng?, ?D?zenlenecek bir kurultay, yeni y?netici kadrolar? belirlemelidir. S?z konusu kurultay, her ba?ar?s?zl?kta ortaya ??kan bildik y?zlerin ?tesinde, sosyal demokrasinin t?m renklerini i?erecek bi?imde yeni kat?l?mlarla zenginle?tirilmeli ve parti i?i demokrasi kurallar?na uygun olarak ger?ekle?tirilmelidir. Sosyal demokrasiyi temsil etti?i varsay?lan bir ak?m?, halkla b?t?nle?mekten ve ger?ekten sosyal demokrasiye evrilmekten al?koymamal?y?z. K?kleri tarihten gelen bir partiyi ve bu yolla T?rkiye solunu gereksiz ve anlams?z bir ?srarla tutuklamaya hi? kimsenin hakk? yoktur. Hakl? ya da haks?z gerek?elerle kamuoyunda olu?mu? ve art?k de?i?tirilmesi olanaks?z ?nyarg?lar?n, genel ba?kan?n ki?ili?inde odakland??? bilinen bir ger?ektir. CHP?yi yeniden CHP yapabilmenin yolunun a??lmas? i?in Say?n Baykal ve y?netici kadro g?revlerini b?rakmal?d?r? ifadelerini kulland?. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net