MERCEK

  • AKP H?k?met partisiydi. Uygulamakta oldu?u ekonomik-sosyal program? kararl?l?kla s?rd?rece?ini ilan etmi?ti. Halk kitlelerinin talepleri kar??s?nda s?rd?rd??? ve ?e?ip b?kmeden? dosdo?ru reddedici politik ?izgiyi ??lke ...


    AKP H?k?met partisiydi. Uygulamakta oldu?u ekonomik-sosyal program? kararl?l?kla s?rd?rece?ini ilan etmi?ti. Halk kitlelerinin talepleri kar??s?nda s?rd?rd??? ve ?e?ip b?kmeden? dosdo?ru reddedici politik ?izgiyi ??lke ger?eklerinin gerekleri? olarak g?steriyor ve k???msenemez bir kesim a??s?ndan inand?r?c? olabiliyordu. K???k ya da nispeten s?z? edilir b?y?kl?kteki ?birikimleri?ni y?ksek faiz getirisiyle daha da b?y?tmeye ?al??anlar?n ?kapka???? tutumlar?na kar?? pervas?zd?. K???k ?reticinin taban fiyatlar?n?n y?kseltilmesi talebini ?b?t?e kaynaklar? ancak bu kadar?na izin veriyor? diyerek yine ba?ka kesimlerden insanlar? aldatacak bir tutumla ortaya ??k?yordu. ???i ?cretlerinin ve ?memur? maa?lar?n?n art???n? yine bu kesimlerin her biri a??s?ndan, onlar? ve dolays?z olarak kendi yanda?? ?rg?tler d???ndakileri ?n?fusun b?y?k ?o?unlu?unun ekme?ini k???ltmeye ?al??mak?la su?layarak etkisiz k?lmay? ba?ararak kapitalistlerden ve kendi dar ??kar? ?tesindeki ger?eklere hen?z uyanamam?? kesimlerin deste?ini alabiliyordu. Uygulamakta oldu?u program uluslararas? sermaye ve i?birlik?i T?rkiye burjuvazisinin ??karlar?n?n dolays?z ifadesi oldu?u i?in bu kesimlerin deste?ine en fazla sahip olan partiydi. Parlamento ?o?unlu?unu elinde tutuyordu ve mevcut sermaye partileri i?inde ona alternatif olu?turacak yoktu. Kitlelerin ?n?ne koyduklar? ayr? bir program yoktu. AKP ise, ?huzur i?inde ilerlemek?ten, ?refah d?zeyini y?kseltmek?ten, ?gelirleri art?rmak?tan s?z ediyordu. ABD ve AB ?yesi b?y?k emperyalist devletlerin b?lgedeki ??karlar?na uygun bir ?izgiyi s?rd?r?yordu. ?slam inanc?n?n istismar? ?zerinden ?ok b?y?k bir kitle deste?ine sahipti. Suni tarikatlar?n?n b?y?k ?o?unlu?unu yan?na alm??t? ya da onlar ??karlar?n? bu partinin yan?nda yer almada g?r?yorlard?. T?rk milliyet?ili?inin ?daha ?l?ml?? ?eklini temsil etmesine kar??n, kendini muhafazakar demokrat olarak lanse ederek ve AB?ye giri?, ?Kopenhag Kriterleri? ve ?uyum yasalar?? kapsam?nda baz? k???k ad?mlar atarak, ?rne?in K?rt?enin s?n?rl? serbest b?rak?lmas?yla liberal sa? ve ?sol? k???k burjuva-ayd?n kesimlerinin deste?ini de alm??t?. AKP ve h?k?meti, kulland??? se?im r??veti ?havuzu?nu elinde tutuyor olma ve Hazine?den se?im yard?m? olarak en b?y?k parasal deste?i alman?n yan? s?ra, cuntac? gelene?e sahip generallerin ?gece yar?s? muht?ras??yla ba?layan gerginlik s?recinde de, s?z?m ona demokrasiye sahip ??kma ad?na geni? bir liberal ?evrenin deste?inde -?lkede demokrasinin olmamas? bu kesimleri ilgilendirmiyor, onlar demokrasisizli?i cuntalar?n ve MHP?nin politikalar?yla s?n?rl? g?r?yorlard?- se?imlere girdi. Generallerin m?dahalesi ve ona yedeklenmekle kalmay?p K?rtler ba?ta olmak ?zere ?lkede demokratik haklar ve ba??ms?zl?k i?in m?cadele eden ilerici-demokrat, anti emperyalist ve anti kapitalist kesimleri hedefe koyan, a??k?a i?galcilikten yana ve sava? k??k?rt?c?l??? yapan CHP?nin ve geleneksel politikas?n?n ?z? anti demokratizm ve ?oven milliyet?ilik olan MHP?nin ?kaos ?retme?ye aday se?im kampanyas?n?n ?rk?t?c?l??? kitlelerin e?ilimlerini ve y?neli?lerini etkiledi. AKP, ger?ekte halk kitlelerini i?sizli?e, yoksullu?a, sosyal-politik hak yoksunlu?una daha fazla s?r?kleyen politikalar?na ra?men, ?geleneksel sa???n etkisi alt?ndakiler ba?ta olmak ?zere kitlelerin ?nemli bir kesiminin deste?ini alabildi. Se?ime giren sermaye partilerinin hemen hepsinin ?sa?-sol demeden?, d?ne kadar kar??dan birbirleriyle s?z?m ona sava?an ve aralar?nda ?n cephelerinde yer alan adaylar?n da bulundu?u politikac?lar? kendi listelerinden ve yine ?n s?ralarda aday g?stermeleri, ?it izinin kurt izine kar??mas?? (bilerek b?yle kullan?yoruz) AKP?nin avantajlar?ndan bir di?eri olabildi. AKP?nin h?k?met, devlet ve belediyelerin olanaklar?na dayanan militan kitlesinin sermaye medyas?n?n neredeyse tek ses ve merkezi propagandas? deste?inde -Do?an holding bas?n?n?n kimi muhalifleriyle militarist ?oven milliyet?ili?i savunan Cumhuriyet?in etkisiz ?abalar? say?lmaz ise- y?r?tt??? kampanya b?t?n bu nedenlerle ba?ar?l? olabildi. (Sermaye bas?n-yay?n organlar?n?n b?y?k ?o?unlu?u -yakla??k on d?rt gazete ve ?ok say?da televizyon ve radyo- tekel gruplar?n?n elinde ya da kendileri tekel durumunda olup, se?im sonu?lar? kar??s?ndaki sevin? ???l?klar?yla da AKP?nin yan?nda olduklar?n? g?sterdiler.) B?t?n bunlara, bu partinin k?kleri MSP-Refah Partisi d?nemine uzanan ?dall?-budakl? yay?lan? kitle ?al??mas?n? ve bunun i?in ?ok ciddi bir g?c? seferber etmesini eklemek gerekiyor.
    B?ylece, AKP, her ne kadar milletvekili say?s?nda 20 civar?nda d???? olsa da, burjuva bas?n?n da an?msatmay? ??karlar?na g?rd??? Menderes-Demirel-?zal d?nemlerinde ?merkez sa???n g?sterdi?i b?y?k ba?ar??yla k?yaslanan ?se?im zaferi?ni sa?lad?. Buna di?er sermaye partilerine verilmi? deste?i de eklersek, sonucun burjuvazi ve emperyalist gericilik a??s?ndan kazan?m, i??i s?n?f? ve halk kitleleri a??s?ndan ise sald?r? ve bask?lar?n hedefinde kalmaya devam anlam?na geldi?i daha net olarak ortaya ??kar. H?k?met partisinin se?im ba?ar?s?n?n ve genel olarak bug?nk? durumun en ?nemli etkenlerinden birinin i??i s?n?f?yla kent ve k?r yoksullar?n?n ve genel olarak ezilenlerin sermayeye kar?? m?cadelesinin geri d?zeyi oldu?u kesindir. AKP, be? y?ll?k uygulamalar?yla halk kitlelerini ezmi? olmas?na ra?men se?imlerden ba?ar?yla ??km??sa bu durum onun ?nemli bir etkenidir ve ayr?ca ele al?nmay? gerektirmektedir. H?rriyet baronu ?zk?k??n ?merkez sa? gelene?in tam ortas?na? oturdu?unu s?yledi?i AKP, bu ?gelenek?ten partilerin ?izgisine uygun olarak ?lkeyi emperyalist gericili?e daha fazla ba?lam??, ?k?reselle?me? olarak adland?r?lan emperyalist uluslararas? sald?r?n?n T?rkiye?deki ?misyoner g?c?? olarak ?al??m??; se?im s?recinde bu yolda ?devam edece?ini? deklare etmi?, buna ra?men kazanm??t?r. Onun politikalar?nda ve se?im ba?ar?s?nda ?demokrasinin zaferi?ni ya da temsilini g?renlerin ba??nda Amerikan y?neticileriyle T?rkiye?deki kimi liberallerle ?k?reselle?meci? d?nek solcular?n gelmesi ?kuma??n rengi?nin g?r?lmesi bak?m?ndan uyar?c? olmal?d?r.
    A. Cihan Soylu
    www.evrensel.net