Paras?z yat?l? s?nav sonu?lar? a??kland?

Devlet Paras?z Yat?l?l?k ve Bursluluk S?nav? sonu?lar? a??kland?. 5, 6, 7, 9, 10, ve 11. s?n?flar i?in 6 May?s 2007 tarihinde yap?lan s?nava 429 bin 850 ??renci ba?vuruda bulundu.


Devlet Paras?z Yat?l?l?k ve Bursluluk S?nav? sonu?lar? a??kland?. 5, 6, 7, 9, 10, ve 11. s?n?flar i?in 6 May?s 2007 tarihinde yap?lan s?nava 429 bin 850 ??renci ba?vuruda bulundu. Ba?vuru yapan ??rencilerden 421 bin 408 ??renci s?nava girdi. S?nava giren ??rencilerden 24 bin 767 ??renci tercih etti?i kontenjanlardan birini kazan?rken, 404 bin 813 ??renci ise herhangi bir kontenjana yerle?tirilemedi. S?navda puan ortalamas?na g?re en ba?ar?l? ilk be? il s?ralamas?nda Yalova, Eski?ehir, Kocaeli, Sakarya ve Bursa yer ald?. Adaylar s?nav sonu?lar?n? Bakanl???n ?www.meb.gov.tr? internet adresinden ??renilebilecek. 8. s?n?flar i?in yap?lan Devlet Paras?z Yat?l?l?k ve Bursluluk S?nav? sonu?lar? ise cumartesi g?n? saat 17.00?de ilan edilecek.
?te yandan, Milli E?itim Bakanl??? (MEB), Orta??retim Kurumlar? ??renci Se?me ve Yerle?tirme S?nav? (OKS) tercih ba?vurular?n?n ve de?i?iklik s?resinin 28 Temmuz Cumartesi g?n? saat 17.00?de kadar sona erece?ini, ancak diploma notlar? ile ilgili itirazda bulunan adaylar?n 29 Temmuz Pazar g?n? ayn? saate kadar tercih yapabileceklerini bildirdi. MEB Bas?n ve Halkla ?li?kiler M??avirli?i?nce OKS tercih ba?vurular?na ili?kin yap?lan yaz?l? a??klamada, ?lk??retim ba?ar? puanlar?n?n hesaplanmas?nda kullan?lacak olan ilk??retim diploma notlar?n?n, baz? okullar taraf?ndan e-okul sistemine hatal? girilmesi nedeniyle bas?nda yer alan haberler ?zerine ?ok say?da itiraz dilek?esinin bakanl??a ula?t??? belirtildi. Ba?vurular?n ?o?unlu?unu 2006 y?l?na ait de?erleri kullanarak yakla??k puan tahmininde bulunan baz? dershane ve internet sitelerinde yapt?r?lan puan hesab? ile ortaya ??kan farkl?l?klara dayal? s?nav sonu?lar?na y?nelik olarak yap?lan ba?vurular?n olu?turdu?u iddia edildi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net