Fotoğraf: Evrensel

Tuncel?in avukatlar?ndan YARSAV?a tepki

?stanbul 3.B?lge?den ba??ms?z milletvekili se?ilen Sebahat Tuncel?in tahliye edilmesinin ard?ndan Meclis?te dokunulmazl?k elde edemeyece?i a??klamas? yapan YARSAV Ba?kan? ?mer Faruk Emina?ao?lu?na Tuncel?in avukat?ndan tepki geldi.


?stanbul 3.B?lge?den ba??ms?z milletvekili se?ilen Sebahat Tuncel?in tahliye edilmesinin ard?ndan Meclis?te dokunulmazl?k elde edemeyece?i a??klamas? yapan YARSAV Ba?kan? ?mer Faruk Emina?ao?lu?na Tuncel?in avukat?ndan tepki geldi.
ANKA?ya a??klama yapan Tuncel?in Avukat? Baran Do?an, Emina?ao?lu?nun Anayasa?n?n 14.maddesine g?re m?vekkilinin dokunulmazl?k elde edemeyece?iyle ilgili a??klamalar?n?n analitik bir inceleme olmad???n? s?yledi. Do?an, Anayasan?n 14.maddesinin 2.f?kras?n?n devletin ?lkesi ve milletiyle b?l?nmez b?t?nl??? aleyhinde eylemlerde bulunanlar?n dokunulmazl?ktan yararlanamayaca??n? dile getirdi?ini belirterek, ?14.maddenin son f?kras? bu h?k?mlere ayk?r? faaliyette bulunanlar hakk?nda uygulanacak m?eyyideler kanunla d?zenlenir diyor. Bu ?nemli bir h?k?m. O zaman da Anayasa?daki genel ilkenin kanunda nas?l d?zenlendi?ine bakmak gerekiyor? dedi.
Baran Do?an, ?T?rk Ceza Kanunu?nu inceledi?imizde 3.k?sm?n 4.b?l?m?n?n ba?l??? devletin g?venli?ine kar?? su?lar te?kil etmektedir. Ba?l???n 302.maddesi, ?devletin birli?ini ve ?lke b?t?nl???n? bozmak? eylemini i?leyen ki?iler asl?nda Anayasan?n 14.maddesinde dile getirilen ilkenin yans?mas?d?r. Anayasa?daki genel ilkenin izd???m? TCK 302.maddedir? diye konu?tu.
Do?an s?zlerini ??yle s?rd?rd?: ?Biz hukuk?ular olarak YARSAV gibi yeni bir olu?umun a??klamalar?n? ?ok ?nemsiyoruz. Fakat biz ?unu s?yl?yoruz, bir meslek ?rg?t?n?n hukuku subjektif siyasal yakla??mlara alet edecek a??klamalardan ka??nmas? laz?m, b?yle bir a??klama yap?l?yorsa e?er analitik bir inceleme yap?lmas? gerekiyordu. Benim m?vekkilim Anayasa?n?n 83.maddesi gere?i serbest b?rak?ld?. YARSAV a??klamas? sadece Anayasadaki s?ze bakm??t?r. Anayasa ile T?rk Ceza Kanunu aras?ndaki hukuki ba?lant? kurulup, buna g?re bir yoruma gitmek gerekirdi. Ama Anayasa?daki s?ze g?re a??klamada bulunulmas? bizde hukukun subjektif siyasal yakla??mlara malzeme edildi?i intibah? edindiriyor.? (?stanbul/ANKA)
www.evrensel.net