Yat?r?m ve destek se?im ?ncesi geldi

Se?im ekonomisinin y?l?n ilk alt? ay? itibariyle faturas? b?t?e dengesinde 8.3 milyar, faiz d??? fazlada 4.2 milyar YTL oldu. Yat?r?m harcamalar?nda ve K?T?lere aktar?lan kaynakta, ge?en y?la g?re b?y?k art??lar ya?and?.


Se?im ekonomisinin y?l?n ilk alt? ay? itibariyle faturas? b?t?e dengesinde 8.3 milyar, faiz d??? fazlada 4.2 milyar YTL oldu. Yat?r?m harcamalar?nda ve K?T?lere aktar?lan kaynakta, ge?en y?la g?re b?y?k art??lar ya?and?.
?ift?i desteklerin hepsini se?im ?ncesinde ald?. K?sacas?, ka??kla verilen sonras?nda kep?eyle al?nacak olsa da vatanda? yat?r?m ve deste?i se?im ?ncesinde g?rd?...
Maliye Bakanl??? verileri, y?l?n ilk alt? ay?nda, ge?en y?l?n ayn? d?nemine g?re art??lar? ortaya koyuyor. Buna g?re alt? ayl?k d?nemde harcamalar y?zde 23.3 artarak 100 milyar 679 milyon YTL oldu. Faiz d??? harcamalar y?zde 25.6 artarak 73 milyar 785 milyon YTL?ye y?kseldi. Personel giderleri y?zde 18.6 artarak 21 milyar 973 milyon YTL?ye, sosyal g?venlik kurumlar? devlet primi y?zde 14.2 artarak 2 milyar 725 milyon YTL?ye ??kt?.
?ift?i para g?rd?!
2007 i?in tar?msal desteklere ayr?lan 5.3 milyar YTL?nin 5 milyar YTL?si se?imden ?nce ?dendi. Do?rudan gelir deste?i, mazot ve g?bre deste?i kapsam?nda ?ift?iye toplam 1.6 milyar YTL ?deme yap?ld?. Sonbaharda 175 bin ?ay ?reticisine ?denecek 45 milyon YTL ?ay budama tazminat? se?imden ?nce ?dendi. K?tl? pamuk, ay?i?e?i, soya, kanola, aspir i?in ge?en y?l ?denmesi gereken 1 milyar 50 milyon YTL destekleme primi de se?imden ?nce ?dendi. Toplam 45 ilde 57 bin ?reticiye 210 milyon YTL dane m?s?r primi se?imden hemen ?nce ?dendi.
T?rkiye ?eker Fabrikalar? pancar ?reticilerine se?imden ?nce toplam 96 milyon YTL ?deme yapt?.
2006?da ton ba??na 7 YTL ?denen sulama avans?, 10 YTL?ye ??kar?ld? ve se?imden ?nce 73 milyon YTL sulama avans? ?dendi.
40 ilde bu?dayda dekar ba??na 15 YTL, fi? i?in 20 YTL, arpa ve korunga i?in ise 12 YTL kurakl?k deste?i ?denmesi Bakanlar Kurulu taraf?ndan se?imden hemen ?nce kabul edildi. F?nd?k fiyat? ilk kez temmuzda yani se?imden ?nce a??kland?. Fiskobirlik?in ?reticiye olan 115 milyon YTL borcu yine se?imden ?nce ?denmeye ba?land?.
K?T?lerin pay? y?zde 500 artt?
Haziran ay?nda, ge?en y?l?n ayn? ay?na g?re b?t?enin verdi?i fazla y?zde 3.8 azalarak 2 milyar 36 milyon YTL?ye geriledi. Faiz d??? fazla y?zde 34.9 artarak 6 milyar 654 milyon YTL?ye ??kt?.
Haziran ay?nda harcamalar y?zde 35.3 artarak 17 milyar 688 milyon YTL?ye ??kt?. Faiz d??? harcamalar y?zde 27.4 artarak 13 milyar 70 milyon YTL?ye y?kseldi.
Mal ve hizmet al?mlar? y?zde 12.3 artarak 1 milyar 678 milyon YTL, cari transferler y?zde 42.7 artarak 5 milyar 742 milyon YTL, yat?r?m harcamalar?n? g?steren sermaye giderleri y?zde 19.6 artarak 859 milyon YTL oldu. K?T?lere verilen kayna?? g?steren sermaye transferleri y?zde 509 artarak 522 milyon YTL?ye ??kt?.
Faiz harcamalar? haziranda y?zde 64.1 artarak 4 milyar 618 milyon YTL?ye y?kseldi.
Cezalar azald?
Se?im ekonomisinin etkileri faiz d??? harcamalar i?inde bulunan, mal ve hizmet al?mlar?, cari transferler, sermaye giderleri ve sermaye transferlerinde kendisini g?sterdi.
Gelirler y?zde 29.9 artarak 19 milyar 725 milyon YTL olurken, faizler, paylar ve cezalar?n y?zde 49.6 azalarak 1 milyar 542 milyon YTL?ye indi?i g?r?ld?. (EKONOM? SERV?S?)
www.evrensel.net