tsunami bizde olsa

 • tsunami bizde olsa? Kalk han?m uyan... Galiba gece AB?ye girmi?iz. D??ar?s? Venedik gibi olmu?...?
  ? Bu sene denize gidemedik diye a?lan?yordun, al i?te deniz aya??m?za geldi.?


  tsunami bizde olsa? Kalk han?m uyan... Galiba gece AB?ye girmi?iz. D??ar?s? Venedik gibi olmu?...?
  ? Bu sene denize gidemedik diye a?lan?yordun, al i?te deniz aya??m?za geldi.?
  ? Karde?im ?eksene ?u kay???n? d?kkan?n ?n?nden, vitrini kapat?yorsun.?
  ? Ya ben caddede yava? yava? gidiyordum. Birden kar??ma bi yat ??kt?. Geldi bana vurdu. Valla i?medim memur bey!?
  ?Ne yani, ?imdi evin ?n?ne k?pekbal??? m? ba?layaca??z??
  ?Abi ?imdi ben evde internette s?rf yap?yordum, sonra bi bakt?m harbiden s?rf yap?yorum. Bu benim yeni bilgisayar s?per valla!?
  ?Sevgili vatanda?lar?m! Ankara?ya deniz getirme projesini ger?ekle?tirme ?erefi de bizim h?k?metimize nasip oldu. Hepimize hay?rl? olsun.?
  ?Bak han?m, ?imdi ?u gelen dalgaya bir tak?ld?k m? do?ru bizim evdeyiz. Bende kay??a gondola para kapt?racak g?z var m? be!?
  ?Do?a bize her an g?zel oyunlar oynayabilir ?ocuklar. Bak?n mesela ?u ?zerimize gelen dev dalga. Nas?l da ger?ek gibi de?il mi? Tamamen bir g?z yan?lsamas? oysa. Durun ka?may?n ?ocuklar , daha ders bitmedi...?
  ?Demek arkamda dev bir dalga var ha? Rica ederim dalga ge?me benimle, hi? ?yle bo?una da ka?ma, yemezler.?
  ?Hey sen bal?k?? kay???, k?rm?z?da ge?tin sa?a ?ek. Alo kime diyorum sa?a ?ek!?
  ?Valla i?ten kaytarm?yorum patron!!! Yemin ederim ki, balkonda otururken baca??m? k?pekbal??? ?s?rd?. Niye inanm?yorsun ya?!!?
  ?Ulan tam bal?k?? d?kkan? a?t?k, ?ehri deniz bast? iyi mi? Hay ben b?yle ?ans?n taaa!!!?
  ?D?rb?n yakla?t?r?r derlerdi de bu kadar olaca??n? ummazd?m Melike!!! ?nan?r m?s?n denizi ayaklar?m?n alt?nda hissediyorum, Allah can?m? als?n!!!?
  ?Abi bu durumda, yar?n ikinci ayakta hangi denizat? birinci gelir dersin?!?
  ?Tacettin bizdeki ?ans? g?r?yor musun? Belediye otob?s? diye bindik, meret deniz otob?s? oldu. Kesin fark al?r ?imdi bunlar, bak g?r?rs?n.?
  ??ocuklar bakmay?n ?yle yiyecekmi? gibi. Denizden babam ??ksa yerim laf? sadece bir deyim. Han?m ?unlara bir ?ey s?ylesene yaa. Zaten s?r?ls?klam olmu?um. Ahhh baca??m. Is?rmay?n laaann!!?
  ?K?z, bu kaptan sana kesik diyordum da inanm?yordun ablana. Bak nas?l da getirdi koca vapurla bizim evin kap?s?na kadar. Biz ka??n kuras?y?z k?z?m. Anlar?z.?
  ?Emlak?? bey karde?im, bu ev su i?inde 100 milyar eder diyordun. G?r?cez bakal?m hakl? m?ym??s?n...?
  ?Ha?an, deniz habire celiy. Ayakta durulmayii... Ben d??eyrum bilesunuz... Bunun ad? tsunami de?il, tutunamiii olsun karda?um... Allaaaahhh...?
  ?Garson bey, ben deniz kenar? masa istemedim, deniz kendi geldi. Deniz kenar? masa paras? vermem bilesin...?
  ?Eh be ?ocu?um, ka? kere dedim sana di mi ta? atma denize diye. Bak k?zd?rd?n i?te!!!?
  www.evrensel.net