bir tak?m hurafeler

 • Diyanet ??leri Ba?kanl???, Diyanet Vakf? taraf?ndan ??kar?lan ?Ya?ayan Hurafeler? isimli kitaptan...
  * Cenaze y?kan?rken tene?irin alt?na d?k?len su, bir ?i?eye doldurulup ...


  Diyanet ??leri Ba?kanl???, Diyanet Vakf? taraf?ndan ??kar?lan ?Ya?ayan Hurafeler? isimli kitaptan...
  * Cenaze y?kan?rken tene?irin alt?na d?k?len su, bir ?i?eye doldurulup habersiz sarho?a i?irilirse, sarho? i?kiyi b?rak?r.
  * Di?i a?r?yan bir ki?i mezarl??a gider, bir mezarta??n? ?s?r?r ve ard?na bakmadan geri gelirse, di? a?r?s? kesilir...
  * K?sa boylu kad?n u?ursuzdur. Ayba??l? kad?n, bir bostandan ge?erse sebzeleri kurutur? Hamileyken yumurta yiyen kad?n?n ?ocu?u yaramaz olur.
  * ?ocuk d?nyaya geldikten sonra y?kan?p tuzlan?r ve sofraalt? bezine sar?l?rsa tok g?zl? olur. Yeni do?an ?ocuk, bayram g?n? di?i e?ye?e bindirilip k?p etraf?nda dola?t?r?l?rsa ?mr? mutlu ge?er.
  * Bazi t?rbelerin topra??ndan ??kan solucanlar?i yiyen kad?nlar?n k?s?rl??? gecer. ?lk ?ocu?un erkek olmas? isteniyorsa yata?a bir erkek ?ocuk yat?r?l?r.
  * S?rekli a?layan ?ocuklar?n kafas? hafif?e bir caminin d?rt duvar?na vurulursa a?lamas? ??p diye kesilir.
  * Nikah yap?l?rken tavana ve tabana b??ak saplan?rsa o yuva k?t?l?klerden korunur.
  * Evlenememi? k?zlar t?rbeye gidip ?kilit a?ma? talimleri yaparsa, hemen k?smetleri ??kar.
  www.evrensel.net