Arslan tehditler savurdu

Dan??tay?a sald?r? davas?n?n faili Alparslan Arslan, d?nk? duru?mada, Cumhurba?kan? Sezer?e, Do?an Medya Grubu?na ve ?ener Eruygur?a tehditler savurdu.


Dan??tay?a sald?r? davas?n?n faili Alparslan Arslan, d?nk? duru?mada, Cumhurba?kan? Sezer?e, Do?an Medya Grubu?na ve ?ener Eruygur?a tehditler savurdu. Arslan ?Sald?r?n?n amac?, Allah??n dinine, peygamberine, M?sl?manlara yap?lan al?ak?a hareketlere ceza vermektir. Yakalanmasayd?m, Ayd?n Do?an Medya Grubu?na, Ko? Grubu?na, ?ener Eruygur?a ve baz? bankalara sald?racakt?m. Cumhurba?kan? Ahmet Necdet Sezer?i ?ld?recektim? dedi.
Ankara 11. A??r Ceza Mahkemesi?nde g?r?len duru?maya Arslan ile di?er tutuklu 6 san?k ve avukatlar kat?ld?. Arslan, ifadesinde di?er san?klar?n avukatlar?n?n soru?turman?n geni?letilmesi talebine de kar?? ??kt?.
Duru?mada s?z alan S?leyman Esen?in avukat? Mehmet Ener, Girdap operasyonu zanl?s? Tamer ?nal??n, Dan??tay sald?r?s?n? Muzaffer Tekin ve arkada?lar?n?n tertipledi?i y?n?nde ifade verdi?ini belirterek, soru?turman?n bu y?nde geni?letilmesini istedi.
?Hadlerini a??yorlar?
Bunun ?zerine aya?a kalkarak, konu?maya ba?layan Arslan, ?unlar? s?yledi: ?Davan?n Vatansever Kuvvetler G??birli?i?ne y?nelik Girdap operasyonuyla, vatanseverler, ulusalc?lar ve derin devletle herhangi bir alakas? yoktur. Sald?r?n?n amac?, Allah??n dinine, peygamberine, M?sl?manlara yap?lan al?ak?a hareketlere ceza vermektir. Yakalanmasayd?m, Ayd?n Do?an Medya Grubu?na, Ko? Grubu?na, ?ener Eruygur?a ve baz? bankalara sald?racakt?m. Cumhurba?kan? Ahmet Necdet Sezer?i ?ld?recektim. Bunlar hadlerini a??yorlar. Rahat rahat, geni? geni? hakaret edeceklerini san?yorlar. Onlara ?ak?ll? olsunlar? demiyorum, ama rahat da olmas?nlar. Bu arada, Fethullah G?len?e sayg? ve sevgilerimi bildiriyorum. Onu k?rd?m ve ?zd?ysem ?z?r diliyorum. Bu olay?n Ayhan Parlak ile Veli K???k ile Muzaffer Tekin ile uzaktan yak?ndan alakas? yoktur. Adam olacaklarsa adam gibi adam olsunlar.?
Soru?turma geni?letilmedi
Arslan??n konu?mas?n?n ard?ndan duru?maya k?sa bir ara veren mahkeme heyeti, Avukat Ener?in soru?turman?n geni?letilmesi talebini reddetti. Mahkeme heyeti, ?stanbul ?mraniye?de ele ge?en bombalarla ilgili soru?turma evraklar?n?n beklenmesine ve tutuklu san?klar?n tutukluluk hallerinin devam?na karar vererek, duru?may? erteledi.
Duru?man?n ard?ndan gazetecilerin sorular?n? yan?tlayan Alparslan Arslan??n babas? ?dris Arslan, o?lunun duru?mada, bu y?nde a??klamalar yapaca??n? bildi?ini dile getirdi. ?dris Aslan ?Ancak Sezer ile ilgili bir a??klama yapaca??n? bilmiyordum? dedi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net