Belediye ?niversite orman?na g?z koydu

?ukurova ?niversitesi yerle?kesindeki ormanl?k alana vali konutu yap?lmak isteniyor. B?y?k?ehir Belediyesi taraf?ndan 15.05.2007 g?n ve 01/102 say?l? karar ile ?niversite arazisine ?Vali Kona??? yapma karar? ??retim ?yelerinin ...


?ukurova ?niversitesi yerle?kesindeki ormanl?k alana vali konutu yap?lmak isteniyor. B?y?k?ehir Belediyesi taraf?ndan 15.05.2007 g?n ve 01/102 say?l? karar ile ?niversite arazisine ?Vali Kona??? yapma karar? ??retim ?yelerinin tepkisine neden oldu.
?ukurova ?niversitesi ??retim G?revlisi Prof. Dr. ?brahim Orta?, ?ukurova ?niversitesi yerle?kesi i?inde bulunan ve bug?ne kadar kullan?m? ve korunmas? ?niversite taraf?ndan sa?lanan arazilerin ama? d??? kullan?m?n?n artmakta oldu?una dikkat ?ekti. Orta?, ??niversite bir?ok koldan ?evrelenmi? durumdad?r. Ne yaz?k ki ?niversite yerle?kesinde bulunan ve b?yle kalmas?n?n do?a, insan ve ?evre sa?l??? a??s?ndan ?nemsedi?imiz bu alanlar?n ama? d??? kullan?m? konusunda al?nan kararlardan bir?ok kimsenin haberi bile olmamaktad?r? diye konu?tu.
Dava a??ld?
B?y?k?ehir Belediyesi?nin ?niversite b?nyesindeki Maliye Hazinesi?ne ait arazileri peyderpey almak istedi?ini dile getiren Orta?, ??ki y?l ?nce TOK??nin yapmay? planlad??? hastane i?in yine m?lkiyeti Maliye Hazinesi?ne ait olan Pamuk Ara?t?rma Alan??n?n yeri ?niversiteden talep edildi?inde, Adana?daki ilgili meslek odalar?n?n temsilcileri, e?er ?niversite bu araziyi verirse di?er alanlar da elden gider demi?lerdi. ?niversitemizin duyarl? ??retim ?yeleri ve ?al??anlar?n?n toplad??? imza kampanyas? ile konu de?i?ik platformlara ta??nd?, ilgili meslek odalar? s?rece destek verdiler. ?lgili Toprak Yasas??na g?re Adana B?lge Mahkemesi?ne y?r?tmenin durdurulmas? i?in dava a??ld?, halen mahkemeden bir ses ??kmad?. Yap?lan b?t?n giri?imler maalesef ?u ana kadar sonu?suz kalm??t?r? ?eklinde konu?tu.
?Talan ve ya?ma k?lt?r??
Bu durumun, talan ve ya?ma k?lt?r?n?n bir ?rne?i olarak ?n?m?zde durdu?unu s?yleyen Orta?, Adana?n?n ?Vali Kona??? sorunu olmad???n? s?yledi. Vali kona??n?n Adana?n?n akci?eri niteli?indeki ?niversite orman?na yap?lmamas? gerekti?ini belirten Orta?, birinci s?n?f tar?m arazisi ve orman alanlar?n elden ??kar?lmas?n?n insanl???n gelece?i a??s?ndan da yanl?? oldu?unu ifade etti.
??niversite kamuoyu ve duyarl? Adana halk? ?a?da? bir Adana i?in planl? ve imarl? bir kent talebini ortaya koyarak buralar?n ama? d??? kullan?m?na taraf olmayacakt?r. Adana?ya oksijen kazand?ran bu ormanl???n korunmas? her yurtta??n sa?l??? ile do?rudan ilgili oldu?u i?in konuya taraf olacakt?r diye d???n?yorum? diyen Orta?, ??n?m?zdeki kay?t d?neminde ??rencilerimize bir tarafta a?a? diktirece?iz, di?er tarafta ormandaki a?a?lar? villa i?in kestirdi?imizi mi g?sterece?iz? Bu ?eli?kiyi ??rencilerimizin g?z?nden nas?l saklar?z? ?eklinde konu?tu. (Adana/EVRENSEL)
www.evrensel.net