L?MAN ARKASI

 • Se?im sonu?lar?na g?re; AKP'nin oy oran?n? "iki ki?iden biri ampule oy verdi" diye, yal?n bir ?ekilde a??klama yapanlara, "20 ki?iden biri de ?lkenin ayd?nl?k gelece?ine, bar??a, demokrasiye oy verdi" diye, kar??l?k veriyorum.


  Se?im sonu?lar?na g?re; AKP'nin oy oran?n? "iki ki?iden biri ampule oy verdi" diye, yal?n bir ?ekilde a??klama yapanlara, "20 ki?iden biri de ?lkenin ayd?nl?k gelece?ine, bar??a, demokrasiye oy verdi" diye, kar??l?k veriyorum. Caddede, sokakta, sahilde; kar??mdan gelene, yan?mdan ge?ene, sa??mda oturana, solumda ?ekirdek yiyene "acaba hangi y?zdelik dilime giriyor diye ?akt?rmadan dikkatle bak?yorum. Kiminin ayakkab?s? yar?m a?z?n? a?m??, kiminin ti?ort?n?n yakas? kaym??, kiminin sa?? boyal?...
  ???i An?t? Meydan?'nda, AKP Zonguldak ?l Ba?kanl??? binas?n?n duvar?ndaki, se?im zaferi olarak halk? "t"ye alan "lambalar? yakt?k haydi tatile" yaz?l? hareketli ???klar?n alt?ndan ge?ti?im gecenin ertesinde, kay?nvalidemin raporunda yazan ila?lar?n? almak i?in sa?l?k oca??na gittim. "?u ya?l? teyze, g?zl?kl? amca, k??ede ?ocu?uyla bekleyen kad?n, evraklar? alan memur, hem?ire, doktor... Acaba oyunu hangi y?ne kulland??" diye, g?zlem yap?p, re?eteyi yazd?rd?ktan sonra d??ar? ??kt?m. Merdivenlerden soka?a inerken, sol taraf?mdaki merdivenlerde bir suliet belirdi. Suliet durdu ve sol omuz ?zerinden ani bir hareketle arkas?na bakmaya ba?lad?. ??killendim, durdum ve ben de tam sol yap?p uzun uzad?ya bakmaya ba?lad?m. Merdivenler boyunca bir hareketlilik yoktu. Suliet olarak sezinledi?im ki?i, spor giyimli ??k bir adamd?. ??k adam, y?z?n? benden saklamak ister gibi ?srarla geriye bak?yordu. Neredeyse boynu tutulacak adam? tan?d?m. Yakla??k alt? ay ?nce cebimdeki son ka??t paray? bor? al?p, vermemek i?in ?e?itli rollere soyunan adamd?. Birden, h?k?metin emekli maa??ma yapt??? zam akl?ma geldi. Ald???m zam "merdivenlerde boynu tutulan adam"? oynayan ?u beceriksizin c?zdan?ndayd?.
  - Ne oldu? " dedim.
  ?ster istemez,
  - Hi?! dedi.
  -Yahu, sen neden beni g?rmezden geliyorsun?
  -Ne zaman g?rmezden geldim seni!
  -En az?ndan be? kez. Bir keresinde, kar?? kar??ya gelmemek i?in yol de?i?tirdin. Birinde ayakkab?n? ba?lama numaras? yapt?n, hele birinde - ?ok komik, sanki u?ak ge?iyormu? gibi g?ky?z?ne bakt?n. ?imdi de geriye d?nme numaras?, boynun tutulacak!.. Sen ne bi?im i??isin? ?nsan 20 lira i?in ka?ar m?? Ben sana c?zdan?mdaki son param? verdim, gittim o?luma kartla otob?s bileti ald?m. Paran yoksa yok de, ne diye ka??yorsun?
  -Valla ka?m?yorum!
  Cebimdeki bozukluklar? ve bo? c?zdan?m? g?sterdim.
  -Aha bak, bu metaller var, ba?ka da param yok. ?stelik, bu ila?lar?n d???nda parayla alaca??m ila?lar da var. Bana olan borcunu ?imdi ?de.
  Gayet sakin, cebindeki metal paralar? ??kar?p, o da bana,
  -Bende de bu kadar var! demez mi.
  -Ne yap yap bul! Bir daha senin yapmac?k hallerine katlanmak istemiyorum.
  Benim gibi c?zdan?n? g?sterme cesareti sergileyemeyen ??k adamdan, biraz daha s?k??t?rmam?n kar??l???, emekli maa??m?n zam oran?ndaki para, bir saat sonra, kay?nbiraderimin i?porta tezgah?na teslim edildi. Kay?nbiradere, "Bu adam, iyi bir ?cretle belediyede ?al???yor. E?i de memur. Evi, arabas? da var. Sence bu adam, iki ki?iden hangisi olabilir?" diye, sordum. Kay?nbirader, "Onu bilmem ama, 20 ki?iden biri olmad??? kesin!" diye, yan?tlad?. "O, do?ru d?r?st biri olsa, hakk?n? arayan bir i??i olsa, ne yapar yapar, gider sendikas? ile birlik olup, y?llard?r i?erde birikmi? olan, belediyedeki 20 - 25 bin liray? bulan alacaklar?n? almaya ?al???r" diye de ekledi.
  Yine de, bir i??iyi s?k??t?rd???m i?in pi?manl?k duydum. E?im, evde yerin dibine soktu beni. Savunmam? "rol?n? ?ok k?t? yap?yordu, ahmak yerine koyuyordu beni!" diye, yapabildim.
  Fahri Bozba?
  www.evrensel.net