Fotoğraf: Evrensel

Tuncay ?zkan: Ben bir halk d??man?y?m

Kanalt?rk genel yay?n y?netmeni Tuncay ?zkan, se?im sonu?lar?n? de?erlendirmek i?in kaleme ald??? yaz?da, ?arp?c? ifadeler kulland?. AKP?ye kar?? sert bir muhalefet y?r?ten ve ekrandan ?Solcular? CHP?ye, sa?c?lar? MHP?ye? oy vermeye...


Kanalt?rk genel yay?n y?netmeni Tuncay ?zkan, se?im sonu?lar?n? de?erlendirmek i?in kaleme ald??? yaz?da, ?arp?c? ifadeler kulland?. AKP?ye kar?? sert bir muhalefet y?r?ten ve ekrandan ?Solcular? CHP?ye, sa?c?lar? MHP?ye? oy vermeye ?a??ran ?zkan, AKP?nin se?imde b?y?k ?o?unlu?u elde etmesiyle hayal k?r?kl???na u?ram??t?.
Se?im sonu?lar?n? ?Partiler halka ger?ekleri anlatamad?lar. Anlatmakta kendi i? sorunlar?n?n yan? s?ra globalizasyonun kar??lar?na ??kard??? sorunlar da b?y?k rol oynad?? ifadeleriyle yorumlayan ?zkan sonu?lar?n hay?rl? olmas?n? diledi. Hemen arkas?ndan ?Ama olmayaca??n? da g?r?yorum? diyen ?zkan, ??imdi ben, art?k bir halk d??man?y?m? diye yazd? ve ??yle devam etti: ?Bana g?re AKP sorunlar? katlayacak, T?rkiye ?ok ?ey kaybedecek. Bunun i?in T?rkiye?de toplumsal bar?? ve uzla?ma konusunda her kes elinden geleni yapmak zorunda. Toplumun kutuplar aras?nda gerilimini yok etmek ve T?rkiye?nin ??karlar?n? savunacak yeni bir siyaset belirlemek gerekiyor. Burada art?k iki ki?iden birinin oyunu alan AKP ile de?il alamayan CHP ile ilgilenmekte ve yeniden yap?land?rmakta fayda vard?r.?
D?n itibariyle 440 binin ?zerinde ki?i taraf?ndan okunan yaz?n?n alt?nda yorumlarla ilgili ?De?erli ?yelerimiz, Fethullah?? ?rg?tler ?zellikle hakaret i?eren ve provokasyona d?n?k yorumlar g?ndermektedir. L?tfen bunlar? bilgilenmek i?in okuyunuz su? olu?turabilecek hakaret ve provokasyonlardan ka??n?n?z? uyar?s? yer almas? dikkat ?ekti. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net